Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՐԱՆԻ ԲԱՑՈՐՈՇԵԱԼ ՏԵՂԵԱՑ ՍԱԿՍ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐՈՑ

 

1. Ի մէջ դատաստանարանի լինիցի զմին սեղան տախտակեայ` ըռուստերէն կոչեցեալն ըստօլ: Ի վերնագոյն տեղոջ նստիցի գլխաւոր դատաւորն, ի յաջմէ կողմանէ` նորին երկրորդ դատաւորն, եւ ի ձախմէ կողմանէ` երրորդ դատաւորն: Եւ եղիցի ի վերայ ըստօլին անդ վասն ստորագրելոյ դատաւորաց զթանաքարան հանդերձ գրչաւ եւ զանգակ հնչեցողական ատենապանին:

2. Ատենադպիրն պարտի նստիլ ի յաջմէ կողմանէ դատաւորաց ըստօլին` ի վերայ յատուկ ըստօլի ունելով առաջի իւր եդեալ զամենայն առ ինքն պատկանեալ գրեանս, որ պարտ իցէ ընթեռնուլ զնոսին առաջի դատաւորաց եւ կամ այլ հարկաւոր գրեանս եւ մանաւանդ զգիրքս դատաստանական: 3. Թարքմանիչն ոչ պարտի ունիլ զտեղի բազմելոյ ի յատեան դատաստանի, այլ արտաքոյ ատենին պարտ , զի ունիցի զբացորոշեալ տեղիս վասն թարքմանելոյ զգիրս եւ լրացուցանելոյ զպարտաւորութիւնս իւր:

4. 0րինակօղն ոչ ունիլ կարէ զտեղի ի մէջ ատենին ընդ դատաւորաց, այլ ի տեղւոջ ուր նստիցի թարքմանիչն` պարտի ինքն եւս անդ նստիլ ի վերայ յատուկ ըստօլոյ եւ գրել զյանձնեցեալսն ինքեան գրեանսըն:

5. Ըստառստան եւս ոչ ունի տեղի ի ատեան դատաստանարանի, այլ պարտ է ունիլ նա յատուկ տեղի, ուր միայն ինքն եւ գրագիր իւր իցէ` ունելով վասն իւր ըստօլ առ ի կառավարելոյ զպարտաւորեալ հարկաւորութիւնս իւր: