Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՎԵՑԵՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ՕՐԻՆԱԿՕՂԻ

 

1. 0րինակօղ անուանի այն, որ կարգեցեալ լինի ի դատաստանարանի գրագիր, որոյ աղագաւ օրինակօղն պարտի, զի իցէ տեղեակ շարադրութեան գրոց եւ իցէ յարմարագիր:

2. 0րինակօղն պարտ է գոլ ի ներքոյ իշխանութեան ոչ միայն դատաւորաց, այլեւ ատենադպրին. եւ հարկաւորի, զի զո'ր ինչ հրամայիցէ ատենադպիրն առ ի գրելոյ եւ առնելոյ` առանց զանցառութեան տացէ կատարումն եւ լինիլ արի ի գործս պաշտօնի իւրոյ, եւ վազ քան զգալն դատաւորաց եւ ատենադպրին պարտի գալ ի դատաստանարան, նստիլ ի տեղւոյ իւրում եւ գրել զյանձնեցեալ ինքեան գրեանսն` պարզաբար եւ լայնատարած շարադրութեամբ, առանց նշանագրի եւ առանց համարագրի, զի մի' իցէ կարելի քերել եւ առաւելացուցանել կամ նուազացուցանել եւ այլայլել զզօրութիւն բանին:

3. 0րինակօղն մեծաւ զգուշութեամբ եւ արի ջանացողութեամբ պարտի հետեւել, զի զպաշտօն իւր լրացուսցէ եւ զհանգամանս ամենայն կառավարութեան ուսցի եւ տեղակասցի. զի պարտ է նկատել, թէ ոչ յամենայն ժամանակի պարտի լինիլ օրինակօղ եւ ենթ հրամանի ատենադպրին, այլ ցանկալ պարտի աստիճանի ատենադպրութեան. եւ որպէսզի լիցի արժանի ատենադպրութեան աստիճանի. հարկէ, զի ունիցի գիտութիւն, առ որ պարտ է ուսանիլ: