Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԾԱԾՈՒԿ ՊԱՀԵԼՈՅ ԶԴԱՏԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԳՐԵԱՆՍՆ

 

1. Դատաստանական գրեանքն պահիլ պարտի ծածկաբար, առանց յայտնելոյ այլոյ ումեք եւ թարց թոյլատրելոյ ընթեռնուլ ումեք. մանաւա'նդ, յորժամ բանքն իցեն ծածուկ` մեծաւ զգաստութեամբ պարտ է պահպանիլ, զի բաց ի դատաստանական գրագրաց ոչ ոք կարասցէ հպիլ ի նոսա եւ ընթեռնուլ:

2. Կարգաւորութիւն դատաստանական մինչեւ ոչ իցեն ստորագրեցեալք ամենայն դատաւորք եւ չիցէ գրեցեալ ի գիրք աւուրց` բնաւ ոչ երբէք պարտ է ցուցանել ինքեանց դատախնդրացն եւ ոչ այլոց ումեք:

3. Եթէ դատաւոր կամ ատենադպիր կամ օրինակօղ զդատաստանական կարգաւորութիւն յառաջ քան զամենայն դատաւորաց ստորագրեցման եւ գրեցեալ գոլոյն ի գիրք աւուրց կամ արքայական ծածուկ հրովարտակսն, որ պարտ իցէ պահիլ ծածկաբար, ցուցանիցէ դատախնդրաց եւ այլոց ումեք, եւ իցէ վասն բարեկամութեան կամ վասն ատելութեան եւ վասն որո'յ եւ իցէ պատճառաց` յորժամ յայտնեսցի եւ քննեալ ստուգեսցի, հրապարակաւ ձաղկեսցի եւ վարեցեալ լիցի ի մետաղս զամենայն կեանս իւր:

4. Ամենայն հրովարտակաց, պրեմեմօրիաց, առզայից, յայտարարութեանց եւ այլ սոցին նմանեաց, նոյնպէս եւ դատաստանական կարգաւորութեանց եւ ամենայն հանգամանաց բանից պարտ է գրել օրինակն, զի յորժամ պիտոյ իցէ ընթեռնուլ եւ վերահասու լինիլ բանից` ոչ միշտ ընթերցցին գնախատիպն, զի մի' մաշեսցի եւ անպիտանասցի, այլ ի ժամանակի հարկաւորութեան օրինակքն ընթերցցեն. եւ եթէ մաշեսցին օրինակքն` կարելի է կրկին գրել օրինակ նորին. եւ այս պարտաւորութիւն ըստ տնօրինելոյ ատենադպրին լրացուցանել պարտին օրինակօղք, եւ յորժամ գրեսցեն օրինակն` պարտին համեմատել ընդ նախատպին, զի եթէ սղալեալ իցեն` սրբագրեսցեն:

5. Ի դատաստանարանի լուծումն եղեալ ամենայն բանքն ամյամէ նախատիպքն եդեալ լիցի ի գրքատուն, որոյ փականս եդեալ լիցի ի յատեան դատաստանի` ի ներքոյ իշխանութեան ատենադպրին, իսկ օրինակք նոցին եդեալ ի յարկղոջ պահեսցի ի սենեկի, ուր նստին օրինակօղք, թարքմանիչք, եւ փականս արկղին պահեսցեն օրինակօղք: