Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԳՐՔԱՐԱՆԻ

 

1. Գրքարան դատաստանարանին եղիցի յատուկ սենեակ, ուր ամենայն տարւոջ լուծումն եղեալ բանքն դնիցի անդ, եւ նոյն գրքարանն իցէ ի ներքոյ կառավարութեան ատենադպրին եւ փականս նորին պահեսցէ ատենադպիրն: