Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ
ՎԱՍՆ ԲԱՆԴԱՊԵՏԻ

 

1. Բանդապետ անուանի նա, որ կարգեցեալ լինի ի վերայ բանդարկելոցն առ ի պահել զնոսա, զի մի' փախիցեն ի բանտէ:

2. Բանտապետն պարտաւորի հրամանաւ դատաւորաց, ատենադպրին եւ ըստառստին արգելուլ զոք ի բատի եւ ոչ թողուլ զնոսա ելանել անդի մինչեւ հրամայեցեալ լիցի ի նոցունց, այսինքն` դատաւորաց, ատենադպրէն եւ ըստառստիցն վասն ազատութեան բանտարկելոցն:

3. Եթէ բանդապետն վասն կաշառառութեան կամ բարեկամութեան եւ կամ վասն որպիսի' եւ իցէ պատճառաց արձակեսցէ զոք ի բանտէ, եւ նա փախիցէ այլ ուրեք, որ ոչ իցէ կարելի կրկին ըմբռնել, պարտաւորի վճարել վասն փախուցելոյն զխնդիր դատախազից: Իսկ եթէ ոչ ունիցի վճարելոյ` ձաղկեսցի ըստ արժանաւորութեան պարտոյն, եւ թէ փախուցեալն ոչ իցէր ումեք պարտական, այլ վասն ուրուք մեղաց պատժելի իցէր` նո'յն պատիժն կրեսցէ բանդապէտն. եւ եթէ որո'յ արձակեացն բանտապետն` ոչ փախիցէ, այլ իցէ ի քաղաքի անդ, որ կրկին կալեալ լիցի` այնպիսի պատահմանն բանդապետն միայն ձաղկեսցի վասն արձակելոյն զնա:

4. Եթէ բանդապետն եղիցի արբեալ եւ անգէտ եղեալ ի պահպանութենէ բանտարկելոցն, եւ դէպ լիցի, զի փախիցէ ի բանտարկելոցն, -այնպիսի պատահմանն եւս վարելի է ընդ բանտապետին` որպէս ի վեր անդր ի համար երրորդ գրեցեալ է:

5. Ոչ է պարտ բանդապետին ըստ խնդրոյ այլոց` որպիսի' ոք եւ իցէ, զի արձակեսցէ զբանտարկեալն ի բանտէ, յորժամ ոչ իցէ հրամայեցեալ ի դատաւորաց, ատենադպրաց, ըստառստին. իսկ եթէ արասցէ ընդդէմ այսմ հրամանի` այսպիսի պատահմանն եւս վարելի է ընդ բանտապետին ըստ վերոյ կերպին, որպէս ի համար երրորդ գրեցեալ է: