Հացին երգը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՑՈՐԵԱՆԻ ԾՈՎԵՐ

Հովե՜ր կ'անցնին.
Ու ցորեաններս յուշիկ յուշիկ կ'արթըննան.
Իրենց խորքէն կը հոսի դող մ'անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ'անցնին:

Հովե՜ր կ'անցնին.
Ա՛յնքան կ'յորդի, կը կատղի դաշտը յուռթի՝
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մէջէն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ'անցնին:

Հովե՜ր կ'անցնին.
Ու ցորեանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարուին փողփողուն:
Ըստուերի մէջ, լոյսերու մէջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ'անցնին:

Հովե՜ր կ'անցնին.
Քիստերուն տակ կ'ալեծըփին եղիներ՝
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր:
Կալերէն գիւղ, գիւղէն մինչեւ աղորին
Ծովե՜ր կ'անցնին:

Հովե՜ր կ'անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծըփայ դաշտը անհուն:
Ծիտը կ'երգէ թառած հասկի մ'օրօրուն՝
Մինչ իր տակէն ցորեաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ'անցնին,
Հովե՜ր կ'անցնին: