Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ա
       1 Կոչեցաւ Յեսու նաւեանց ի Տեառնէ առաջնորդ Իսրայէլի. ընտրեաց երկու յերիտասարդացն Իսրայէլի, եւ առաքեաց առ ի լրտեսել զերկիրն եւ զԵրիքով։ 2 Թէպէտ եւ առաւելաւ մեծացաւ քան զՄովսէս, ոչ ելանէր ըստ կարգ վարդապետին իւրոյ։ 3 Մովսէս երկոտասան առաքէր լրտեսս. սակայն երկու ընտրեցան յառաքինութիւնն. թիւ երկոտասանից խարխարեցաւ, զաւրութիւն երկուցն կալաւ զտեղին, մինչեւ ամենայն ապստամբութիւնն նուաղեցաւ։ 4 Եթող Յեսու զերկոտասանսն ի բաց, եւ զերկուսն բաւական համարեցաւ առ ի ճշմարտութիւնն։ 5 Մովսէս զերկոտասան ազգն միաբանեաց ի մասն լրտեսութեանն, զի այր զիւրաքանչիւր զտոհմն յորդորեսցէ քաջալերել. եթող յետոյ զբազումս, եւ յԱստուած միայն ապաւինեցաւ, քանզի եւ ինքն անցեալ էր ընդ հանդէս առաքինութեանն։