Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բ .
1 Վասն անցանելոյ Յեսուայ ընդ Յորդանան։
       2 Անդ ի սինէական լերինն զժողովուրդն չարար արժանի ի վեր ի լեառն ելանելոյ, բայց միայն զՄովսէս. եւ յայտ արար զանմատոյցն պատիւ աստուածութեան իւրոյ։ 3 Եւ աստ առ ափն Յորդանանու զնոյն պատիւ մեծարանաց տապանակին ցուցանէ, բացագոյն երթեալ ժողովրդեան ի նմանէ իբրեւ երկու հազար կանգուն. անդ մատամբն Աստուծոյ փորագրեալ էր զգիր տախտակացն. աստ եւ անուն Յիսուսի գրով հաստատեալ կայր . Մարգարէ ձեզ յարուսցէ , ասէ Մովսէս , յեղբարց ձերոց իբրեւ զիս , նմա լուիջիք ։ 4 Մեծ ոմն ի հեբրայեցւոցն եկեալ պատմեաց մեզ. Ժողովուրդն, ասէ, յամպն եւ ի ծովն եւ ի Մովսէս մկրտեցան. եւ Աստուած անուն լռէր ի տեղւոջն։ 5 Սովին բարբառով եւ ես երկրորդեմ։ 6 Ոտք քահանայիցն ի ջուրն Յորդանան մկրտեցան, իսկ այլ մարմինն ցամաք մնաց, վասն զի երկաթոյ ծնունդք էին եւ ոչ ջրոյ։ 7 Տապանակն զանձն իւր ոչ մկրտէ, վասն զի անուն մարդոյ առանց մարմնոյ եւ հոգւոյ ոչ մկրտի . սոյնպէս եւ անուն Աստուծոյ անուամբ տապանակին նշանակէր։ 8 Պահի անունն ի ցամաքի առանց մկրտութեանն, մինչեւ զգեցցի նոյն անուն մարմին եւ ոգի, եւ նովին մարմնով եւ ոգւով մկրտեսցի ի նոյն ի Յորդանան գետ։