Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԳ .
1 Վասն գեղմանն Գեդէոնի, որ կրկին ունէր զապացոյցն։
       2 Ասէ Աստուած ցԳեդէոն. Կարի բազում են զաւրքդ, որ ընդ քեզ են. ոչ տամ ես զՄադիամ ի ձեռս քո նոքաւք. գուցէ պարծեսցին որդիքն Իսրայէլի ի վերայ իմ եւ ասասցեն` թէ ձեռն իմ հզաւր փրկեաց զիս եւ ոչ Տէր Աստուած։ 3 Քարոզ կարդասցես զաւրացդ եւ ասասցես. այսպէս ասէ Տէր Աստուած Իսրայէլի. եթէ իցէ ոք ի ձէնջ վատասիրտ զահի հարեալ` դարձցի։ 4 Եւ դարձան ի ժողովրդենէ անտի քսան եւ երկու հազարք։ 5 Դարձեալ խաւսել սկսաւ Տէր ընդ Գեդէոնի եւ ասէ. Տակաւին բազում են զաւրքդ. ա՛ռ տար զնոսա ի ջուր անդր, եւ անդ զփորձ ցուցից դոցա քեզ. եւ եղիցի ` զոր ասացից թէ ընդ քեզ երթիցեն, եւ զոր ասացից թէ ոչ երթիցեն` նոքա դարձցին։ 6 Ապա խաւսել սկսաւ Տէր ընդ Գեդէոնի եւ ասէ. Ամենայն այր ի զաւրականացդ` որ միանգամ լափելով լափեսցէ լեզուաւ իւրով ի ջրոյ անտի իբրեւ զշուն, ի մի կողմ որոշեսջիր զնոսա. եւ ամենայն որ ի գուճս հարեալ` ցռուկ հարկանիցէ, զայն ուրոյն կացուսջիր։ 7 Եւ գտան շնաբարքն լակելով արք իբրեւ երեք հարիւր. եւ այլքն ամենայն ի գուճս հարեալ ցռակաթեալ ըմպէին։ 8 Կարի բազում են զաւրքդ, ասէ Աստուած ցԳեդէոն. յորժամ պատերազմին յաղթես, մոռանաս զիմ բարերարութիւնս, որպէս սովոր են առաջին հարքն ձեր։
       9 Երկու իմացական տեսակ յայտնեցան ի տեղւոջ անդ։ 10 Զահի հարեալ վատասիրտքն, քանզի մարմնասէրք են` ընդ երկիր միայն պշուցեալ` զերկինս ոչ կարեն տեսանել, յաւիտենական կեանքն ծածկեալ է ի նոցանէ։ 11 Իսկ ինն հազար եաւթն հարիւր արքն ի ջուրսն քննութեան փորձեցան. եւ նոքա յոլովագոյն երկրաթաւալք են, եւ զեխ կենաց աշխարհիս ցանկացեալք. թողեալ զկանգնորդ կեանսն` ի պորտ եւ յորովայն սողեալ կան։ 12 Թէպէտ եւ ոչ վատասիրտք անուանեցան, եւ ոչ ի քաջացն կողմանէ արժան էր զնոսա ասել։ 13 Նոցա ի գուճս հարեալ, ի վերայ կրծիցն անկեալ` արջառաբար ըմպէին ջուր. զանասնական բարսն յայտ արարեալ, որոց երկիրս միայն է բաժին։ 14 Մի ճանապարհ է երկոցունց յիւրաքանչիւր տունս դառնալոյ . Տունք նոցա , ասէ , գերեզմանք նոցա եղիցին ։ 15 Վասն զի ի հողս իւրեանց կարդացին զանուանս իւրեանց , նոյնք եղիցին բնակութիւնք նոցա յաւիտեան. չիմացեալք զմարդկային պատիւն, հաւասարեցան անասնոց եւ նմանեցին նոցա։ 16 Այս նախատինք ի մարգարէէն մարդկան ասացան։ 17 Իսկ երեք հարիւրքն սակաւիկ մի զգլուխն խոնարհեցուցեալ ի ցանկալի վտակս ջուրցն` անուշութեամբ ծայրիւք մատանց ձեռինն , ի ներքոյ ի վեր ընդդէմս երեսացն չթքելով, լեզուաւք իբրեւ զշունս լակեն. ոչ զբաւանդակ ծարաւն արբուցեալ, այլ փոքր ի շատէ զերաշտութիւն կոկորդացն զովացուցանել։ 18 Լեզուաւքն զջուրսն լակէին, մտաւքն ցանկացեալ փութացեալ զարիւն թշնամեացն յերկիր թողուլ։ 19 Նշանակ է սոսկ մարդոց սակաւապէտ ստացուածոց. թողեալ զհիւթանիւթ մամոնային, ընդ գունդս դիւացն տան պատերազմ. զխայթոց մեղացն փշրեն։ 20 Որոց երկիրն եհաս ի վիճակ ժառանգութեան քաջացն, նոքա ոչ միայն մադիանացւոցն յաղթեն, այլ եւ անուանեալ աստուածոցն յաղթեն։
       21 Յառաջ քան զընտրութիւն զաւրացն` նշան ի Տեառնէ խնդրեաց Գեդէոն. նա զմի մեկնակ խնդրեաց, Աստուած երիս տեսակաւք խորհուրդս յայտնեաց նմա. զգզաթուն եւ զերեք հարիւր արանցն, եւ զսափորոցն` հանդերձ ճրագաւքն լուցելովք եւ ձայնական փողովքն։ 22 Մի՛ բարկանար, Տէր, ասէ. եթէ ընդ իսկ իցես ճշմարտութեամբ, գալարեցից եդից զգզաթս ի մէջ կալոյն. եւ իջցէ անձրեւ ի վերայ գեղմանն միայն, եւ շուրջ զնովաւ երկիրն ցամաք մնասցէ։ 23 Եւ եղեւ այնպէս. քամեաց զջուրն ի գզաթէ անտի, եւ ելից զկուրն։ 24 Եւ ի վաղիւ անդ ոչ նոյնպէս. երկիրն թացաւ, եւ գզաթն ցամաք մնաց։ 25 Ցաւղն մի էր, եւ գզաթն նոյն էր. բայց տեսիլ նշանին յերկուս բաժանեցաւ։ 26 Շուրջ զգզաթուն լիճք ջուրցն` արիւն մադիանացւոցն էր. իսկ ցամաք մնալ գզաթուն` արանցն էր ողջանդամ ապրել ի պատերազմէն։ 27 Բայց իջանել անձրեւուն ի վերայ գեղման, Հոգին Սուրբ Աստուծոյ, որ խաւսեցաւ ի մարգարէսն, եւ նոքաւք զամենայն երկիրս ոռոգեաց։ 28 Եւ զի խորհուրդ էր տեսական` առժամայն եւ առ ի յապա պահումն, ոչ ի բաց հեղու զջուրն, այլ ի կուր մի արկանէ եւ պահէ։
       29 Դաւիթ թագաւոր նոցա եւ մարգարէ` յետ բազում ամաց եկեալ, Հոգւովն Սրբով ասէր . Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման ։ 30 Եւ եթէ զինչ է տէրութիւն նորա` յայտ առնէ։ 31 Առաջի նորա նախ հնդիկք անկցին ։ 32 Խանձողն զերծեալ յերկնային հրեղէն բնութենէն անկաւ յերկիր, եւ եղեւ հնդկագոյն։ 33 Բայց որդիք ժողովրդեանն` որ փարիսեցիք անուանեցան ի Սողոմոնի վերայ առնուն զբոլոր բանս սաղմոսին։ 34 Զիմաստութիւն նորա անձրեւ ասացին, եւ զքառասնամեայ զխաղաղութիւնն զի՞նչ արասցեն արդեաւք. զի ոչ կարասցէ հասանել ի կատարումն լուսնի։ 35 Որոց առաջի հնդիկն անկաւ, ի նա կատարի բոլոր սաղմոսն։ 36 Իսկ փոխանակ գզաթուն` ապաքէն զսուրբ կուսին բնութիւնն ասացաք. եւ փոխանակ ցաւղոյն երկնից` զբանական աւետիս հրեշտակին. ապա եւ փոխանակ կրին` զմեծ գետն Յորդանանու իմացիր, յոր եւ գառն Աստուծոյ մկրտեցաւ։