Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գ .
1 Յաղագս կրկնակի վիմացն։
       2 Երկոտասան վէմքն որ ելին ի գետոյ անտի, նման էր թիւն երկոտասան Առաքելոցն. եւ երկոտասան քարինքն որ իջին անդրէն ի գետն, երկոտասան ազգատոհմացն, որ ոչ կարացին ելանել ի ծովէ մեղաց։ 3 Ընդ անցանել ժողովրդեանն ընդ Յորդանան գետ` հատաւ սպառեցաւ ցամաքեցաւ ջուր գետոյն. է որ ի վեր դարձաւ, եւ է որ ի վայր հոսեցաւ։ 4 Եւ զայդ քարինսդ զոր հանաք ի միջոյ գետոյդ, եւ եդաք ի տեղւոջ` որ անուանի Գաղգաղ։ 5 Պարտ է զբանս իմանալ. ջուրքն` որ ոչ ըստ բնութեան ի վեր կոյս դարձան, հեթանոսաց ի վեր յերկինս ելանելն է. եւ ջուրքն որ ի մեռեալ ծովն Սոդոմայ հոսեցան, ժողովրդեանն անդրէն ի մեղս դառնալն է։