Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դ .
1 Վասն թլփատութեան` որ ի բլուրն է, եւ ոչ ի սրտի։
       2 Թլփատութեանն Մովսէս ոչ էր աւրէնսդիր, վասն այնորիկ եւ ոչ խափանել կարէր. եւ զոր խափանելն ոչ կարէր, եւ ոչ մեծարել կամէր։ 3 Վասն այնր որ յառաջն տեսանէր, լռեալ դադարեաց ամս քառասուն եւ երկու յանապատի անդ. զի ետես զտկարութիւն նշանին։ 4 Ճանաչումն եւեթ էր` յայլոց ազգացն որոշելով, այլ ոչ լրումն աստուածային կամացն արդարութեան։ 5 Թոյլ ետ նմա անցանել ընդ Յորդանան գետ. ի մէջ բազմամարդի աշխարհին` ուր պիտոյ էր նշան դրոշմին այնորիկ, պահելով եւ զատուցանելով զանձինս իւրեանց ի բազում ազգացն։ 6 Յեսու որդի Նաւեայ առ երկու ինչ պիտանացու փութայր թլփատել զորդիսն Իսրայէլի, զատուցանելով յազգացն եւ անքակ միաբանելով ի ճգունս պատերազմացն։ 7 Բայց խնդիր առաջի կայ սակաւ բանիւք ասել վասն նորին թլփատութեանն, եթէ ընդէ՞ր քարամբք թլփատէր եւ ոչ երկաթով. քանզի ասէ գիր` եթէ Արար Յեսու դանակս գայլախազեայ , եւ այնու թլփատեաց զորդիսն Իսրայէլի ։ 8 Ի մարտս պատրաստէր զնոսա. եւ ամենայն զէնք պատերազմողացն յերկաթոյ կազմին, որք թանալոց էին յարիւնս բազումս հինգ ազգացն զաւակին Քամայ. տէգք եւ նիզակատէգք, սուսերք եւ սլաքք նետից, եւ ամենայն սպառազինութիւնք վառելոցն, թէպէտ եւ որիշ որիշ էին տեսանելով ըստ իւրաքանչիւր զինուց, սակայն նիւթքն ամենայն երկաթ էր։ 9 Սուրբ պահեաց զնոսա յարենէ թլփատութեանն. զի թէպէտ եւ ժամանակեան էր նշանն, սակայն աստուածային էր։ 10 Ոչ մարթէր գործին, որ կենաց պատճառն էր, առժամայն շրջել եւ լինել նոցա մահու պատճառ։ 11 Սակայն երկրագործ մարդկան երկաթն է կենաց պատճառ, որ զերկիր գործեն. եւ վասն ագահութեան իւրեանց զմիմեանս զրկեն եւ զլանան, եւ անցանեն ըստ եդեալ սահմանս հարցն իւրեանց։ 12 Գոյ եւս եւ այլ տեսակ` որ վատթարագոյն է քան զերկուս ասացեալսն։ 13 Բազմաց յանուն աստուածոցն կուռս երկաթիս գործեն, տէգս եւ նիզակատէգս նուիրէին այնմիկ, որպէս եղեւ. գարշելի էր տեսողացն ներգործողաց, զորս Յեսու ոչ արժանի համարեցաւ մատուցանել ի նիւթ թլփատութեանն . այլ եւ այնչափ մեծարեաց զդանակսն գայլախազեայ, մինչեւ ընդ իւր աւանդեաց ի Թամնասաքարի։