Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թ .
1 Ընդէ՛ր վիճակաւ եւ ոչ մարգարէութեամբ ցուցաւ Աքար յանցաւորն Աստուծոյ։
       2 Զի վիճակն զմարգարէի գործ գործէ, որպէս ի ծովուն, նոյնպէս եւ ի ցամաքի։ 3 Դարձեալ մարդկան խնդիր ետ առնել յանցաւորին, զի մարդն ի մարդկանէ յանդիմանեսցի։ 4 Գողաւնքն այս է` որպէս ցուցանի. ամղան մի նկարագեղ. եւ բաժակ մի կրկին յերկերիւր սատերէն, եւ լեզու մի ոսկի։ 5 Բաժակն արժէր ութ հարիւր դրամ, իսկ լեզուն ոսկի` կշիռք են իբրեւ զլտերսն. թողին զլտերն անուն, եւ զձեւոյն անուն կարդացին լեզու։ 6 Արծաթն եւ ոսկին ի նուիրացն Աստուծոյ գողացաւ. իսկ զցեցակեր ասրեղէն հանդերձն` ի նզովելոյն զքաղաքն եւ զինչս նորա։ 7 Ամենայնին գող Աքար է։