Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ե .
1 Վասն սպարապետին երկնաւորի եւ վասն Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ։
       2 Սպարապետ եմ, ասէ, զաւրաց մեծաց Տեառն։ 3 Յայտ արար եւ եցոյց` զի երկոտասան բիւր հրեշտակաց եկեալ հասեալ էր յաւգնականութիւն երկոտասան ազգին, եւ նա վերագոյն քան զբազմութիւն գնդին զանձն ցուցանէր։ 4 Եւ այլ եւս խոնարհագոյն մատամբ աղերսէր Աստուածն Իսրայէլի եւ ասէ. Ժողովուրդ իմ զի՞ արարի քեզ եւ կամ զի՞նչ մեղայ քեզ. ո՞չ վասն քո յայտնեցի դիւթին Բաղաամու. Բաղակ առաքեաց կոչեաց զնա ի Միջագետաց անիծանել նզովել զքեզ, եւ զիս նմա յայտնեցի` դիւթին եւ յանցաւորին, զի դու մի՛ յանցանիցես. եւ եւս անարգագոյն իշոյն, զի դու իմաստնացեալ զգաստասցիս։ 5 Եւ եթէ առ անարգսն այնպիսի յայտնի Աստուած վասն մարդկան սիրոյ , զի՞նչ ինչ ասիցէ ոք վասն հրեշտակի` որ երեւեցաւ Յեսուայ, եթէ ոչ ինքն Աստուած էր` եւ երեւէր իբրեւ զհրեշտակ։