Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ահեղ եւ զարմանալի է գալուստն Քրիստոսի, եւ ահաւոր դատաստանն` յորժամ երկինք եւ երկիր դղրդեալ շարժին, եւ հրեշտակք Աստուծոյ այսր անդր ընթանայցեն. ձայն ահաւոր փողոյն Աստուծոյ, որ ժողովէ զազգս եւ զազինս յատեան դատաստանին. համարք սաստիկ անդ լինին, եւ բովանդակ ի դուրս պահանջէ ի նմանէ զմեր ամենեցուն հոգիս, զշունչ եւ զմարմին։ 2 Արարողն եւ Աստուած ոչ մոռանայ ամենեւին զոսկերս վախճանելոյն, ի կատարեալ հասակէն մինչեւ յանցուցեալն յորովայնէ։ 3 Երկն սաստիկ հասանէ երկրի, եւ զգուշութեամբ զամենայն մարմինսն ի դուրս բերելով երկրի։ 4 Ահեղ եւ ահաւոր է տեսանել զաւրն զայն. եթէ երկրաւոր թագաւորացս առաջի էր, սակայն մեծ էր եւ սաստիկ։ 5 Արդ տեսանեն արարածք ամենայն զԱստուած յերկնից յերկիր խոնարհեալ, եւ շարժեալք զաւրք լուսեղէնք եւ բազմութիւնք հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց. աթոռ դատաստանին դնի փառաւք դատել զամենայն արարածս, եւ կարգին առաջի ահաւոր ատենին Առաքեալք եւ մարգարէք, հայրապետք եւ մարտիրոսք եւ բազմութիւնք ընտրելոց Աստուծոյ։ 6 Եւս դժնդակագոյն է զայն տեսանել. յայնչափ բազմութեան չիք ումեք փախուստ ի հանդիսապետէն եւ ոչ ընդարձակութիւն երկրի թագստեան. ի ծագէ ի ծագ տեսանէ զամենայն հեռաւորս եւ զմերձաւորս, եւ ըստ գործոց իւրաքանչիւր հատուցումն լինի։ 7 Որոց գործք դժնդակագոյնք են, դատապարտեալ լինին, եւ անողորմ դահիճք ունին զմարդն որպէս թշնամի. հերաքարշ արարեալ` ածեն առաջի դատաւորին եւ տանջեն ի հուր գեհենին. եւ դասք արդարոցն փայլեն որպէս լուսաւորք յարքայութեան երկնից։
       8 Փողն երկնաւոր ի բարձունս գոչէ առ ննջեցեալսն եւ ասէ. Արիք, սիրելիք Քրիստոսի, ահա եկն թագաւորն երկնաւոր եւ պարգեւէ ձեզ հանգիստ եւ ուրախութիւն եւ կեանս անմահականս փոխանակ աշխատութեան ձերոյ եւ ճգնութեան։ 9 Արիք եւ տեսէք զթագաւորն Քրիստոս` զփեսայն անմահ, որում ցանկացեալ էք. վասն զի նմա փափագելով` վասն նորա եղէք պանդուխտք ի վերայ երկրի։ 10 Արիք տեսէք զնորասքանչ վայելչութիւն եւ զմեծ փառս։ 11 Արիք մտէք յարքայութիւն նորա զոր պատրաստեաց ձեզ։ 12 Արիք տեսէք զտենչալի զՏէրն զոր սիրեցէքն, յաղագս որոյ եւ վշտացայքն։ 13 Արիք տեսէք զնա բազում համարձակութեամբ եւ ցնծացէք անդ նովաւ, եւ զանճառելի բարութիւն ձեր եւ զուրախութիւն ոչ ոք բարձցէ ի ձէնջ։ 14 Եկայք վայելեցէք զոր ակն ոչ ետես, եւ ունկն ոչ լուաւ, եւ ի սիրտ մարդոյ ոչ անկաւ, զոր պատրաստեաց Աստուած սիրելեաց իւրոց, զոր շնորհեաց փափագողաց իւրոց։
       15 Զուարճանան արարածք ամենայն մեծաւ ուրախութեամբ, եւ փառաբանութիւն եւ երկրպագութիւն մատուցանեն թագաւորին Քրիստոսի. եւ ընդ ամպս լուսաւորս ի վերայ աւդոց թռուցեալ սուրբքն բազմութեամբ զաւրաւք հրեշտակաւք վերանան ընդ առաջ Քրիստոսի, եւ անպատմելի փառաւք ցնծացեալ հրճուին ի տեսանելն զանմահն Աստուած զերկնաւոր փեսայն, եւ մտանեն ի քաղաք սուրբ ի վերին Երուսաղէմ ժառանգել զանճառ բարիսն զոր պատրաստեալ է Աստուած սիրողացն իւրոց։ 16 Յայնժամ ածեալ լինին եւ ապստամբքն ի հրեշտակացն հանդերձ ամենայն դիւական գնդիւն առաջի ահաւոր բեմբին եւ անկաշառ դատաւորին։ 17 Յայնժամ թագաւորն Քրիստոս հրամայէ տանջող հրեշտակացն արկանել զնոսա ի հուրն անշէջ եւ ի տանջանս մշտնջենաւորս. եւ միանգամայն զամենեսեան որ գործեալ են զանաւրէնութիւն եւ ոչ են քաւեալ զղջմամբ եւ խոստովանութեամբ` մատնեն անզերծ խաւարին եւ անքուն որդանցն զոր պատրաստեալ է սատանայի եւ հրեշտակաց նորա։ 18 Յորմէ փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն հաւատացեալս անուան իւրում սրբոյ։