«Մրրկայոյզ կայծոռիկներ» եւ «Փուշի ակօսներ» տետրերից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԱՉԻՆ

Գողգոթայէն հեւհեւալով մը կ’ելլեմ.
Քեզ հասնելու բա՛ց ինձ ճամբան ծուռումուռ.
Մէկ դի քաշէ փուշ եւ խռիւները դըժխեմ,
Եւ հոծ խաւարը կուրութեան` մեղմացուր:

Ի՛նչ չե՞ս տեսներ` որ ծունկերս հեղգ կը դողան.
Շունչըս կարճ է, եւ խորթ արիւնս է ցամքած
Ամբարտաւան սըրտիս ներքեւ. բա՛ց ճամբան,
Քեզ հասնելու, քեզ գըրկելու ճամբան բա՛ց:

Ո՜րքան դըժուար է քալել այս դարվերէն,
Վարը մինչդեռ խոր ու խաւար վըհի մ’մօտ,
Հեշտանքներու հուրիներ զի՛ս կը կանչեն`
Վայելքներու շինած նեկտար մ’անծանօթ:

Նենգող աշխարհն երակներուս մէջ լեցուց
Արիւն մը, պի՜ղծ. կաշկանդեց սարդ մ’հոգւոյս վարդ
Իր ոստայնով. ոտքիս կայ ցեխ մը գըձուձ,
Պիտ’ ինչպէ՞ս քու մաքուր դաշտէդ անցնիմ արդ:

Աղուոր պատկերդ, որուն հոգիս եմ ըրած
Սուրբ շըրջանակ մը, մաշեր է. իր վըրան
Իմ տասնեւինն տարիներուս սըրընթաց
Բուռն ալիքները գոռացին, կըռուեցան:

Նորէ՛ն զայն խոր, խոր դըրոշմէ քու ձեռքով`
Որ բնաւ` բարքի ըսպառնացող կոյր խաւար
Մ’իր բորբոսն հոն չը սերմանէ, մըշտախռով,
Հոն մեղքերու փոթորիկներ չոռնան յար:

Ըսէ՛, ինչո՞ւ (ահա ոտքըդ եմ ես ինկած)
Չես մերկացներ զիս իմ փըտած կեղեւէն,
Զայն կը թափեն ինչպէս բոյսերը հինցած,
Ինչպէս օձերն իրենց խորխեր կը փոխեն:

Ո՛հ, ինչո՞ւ դուն, որ փոխեցիր աշխարհն հին`
Նոր աշխարհի, խաւարի սաղմը` լոյսի,
Հեթանոս ուղխը` քրիստոնեայ հեղեղին,
Որուն ակն է արփիածաւալ բիբն Յոյսի:

Դու, որ եղար` իբրեւ երկինք վարդերանգ,
Սուրբ անկողին մը Արեւուն ինքնագոյ.
Դու, ո՜վ Մեծ Սէր, Խաղաղութի՜ւն, ո՜վ Խոհանք,
Ո՜վ Գիտութիւն, ո՜վ սուրբ Նըշան հաւատոյ:

Անարգանքները դարերու` վըրայէդ
Կըրցաւ միայն սըրբել արիւնն Անմեղին.
Ամբողջ աշխարհն` այդ արեան մէջ խընկաւէտ
Արդ կը մաքրի, բացած սիրտն իր քու սըրտին:
Այսօր կ’իշխես մէկ բեւեռէն մինչեւ միւս.
Փառքիդ դրօշակը չորս հովեր կը յուզեն.
Հովանիէդ, օր մը, հիւլէ մը իսկ դուրս
Պիտի չմնայ: Մարդիկ քեզմով պիտ’ սիրեն:
Գուցէ աշխարհս իր ճամբայէն խոտորի`
Ու արեւուն չորս դին չընէ ալ շըրջան,
Կամ Ամազո՛նն իր ընթացքէն մոլորի`
Ու չհասնի ալ թափիլ ովկիանն Ատլանտեան,
Սակայն քուկին հետքըդ բըռնող մարդ անցորդ
Պիտի երբեք չը մոլորի, չը խաբուի…
Կÿուզեմ ես ալ այդ հետքն առնել առաջնորդ`
Այդ ճամբայէն երթալ յոյսով կորովի:
Եթէ կ’ուզես զանի դարձուր դու խոպան.
Հոն ջուր, ըստուեր, ծաղիկ, աւազ եւ պարէն,
Բա՛ն մը, բանիկ մ’ալ մի՛ թողուր, չորցուր զայն,
Եւ պիտի ես այդ ճամբէն գամ, այդ ճամբէն:
Կ’ուզեմ ճըզմել զիս անուշիկ բեռիդ տակ,
Եւ մոռացօնքն (որ ինծմէ քե՛զ եղած է)
Լըւալ, սըրբել արցունքներովըս համակ…
Արիւնածոր թեւերդ վըրա՜ս տարածէ:
Ո՛հ, ի՜նչ հեշտանք է` երբ կայլակ առ կայլակ`
Մեծ խորհուրդիդ մէջ հիւծի մասս հողային.
Երբ մըտածումս, եւ մութ խորքերը ցամաք
Ապագայիս` գաղափարիդ մէջ թաղուին:
Երբ արեգակն ա՛լ չը ժըպտի ինձ համար,
Երբ մարդկութեան մահուան կըսկիծն ինձ չըլլայ`
Կ’ուզեմ, շուրջիս ամայութեան մէջ, դո՛ւ յար
Վըրաս իշխես` հող սընարիս մերձակայ:
Կ’ուզեմ միայն քու քառաթեւ շուքիդ տակ
Մոխիր դառնան ըղեղս ու սիրտս ամբարիշտ.
Եւ թեւիդ վրայ թառած երգէ մի թըռչնակ.
-Խաղաղութի՜ւն, խաղաղութի՜ւն եւ հանգի՜ստ: