Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
ՎԱՍՆ ՀԱՅՀՈՅՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴԴԷՄ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՎ ԱՐՀԱՄԱՐ[Հ]ՈՂԱՑՆ ԶՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ 

 

1. Եթէ ով ոք շարժեալ ի սատանայական ազդեցութեանց արտաբերիցէ զբանս հայհոյութեան ընդդէմ ամենասուրբ երրորդութեան եւ փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ սրբուհոյ աստուածածնի եւ պատուական խաչին Քրիստոսի, այնպիսին պնտապէս որոնեսցի եւ երբ հաստատեսցի զմեղս` ի վերայ գործողին այրեցեալ լիցի առանց ամենայն այցելութեան:

2. Եթէ ոք յանդգնեսցի հայհոյել զսրբազան հաւատ քրիստոնէական, յորժամ քննեալ ստուգեսցի` հրապարակաւ խստապէս ձաղեսցի, որպէսզի տեսեալ այլոց` զգուշասցին ի այնպիսի անօրէնութենէ:

3. Եթէ ոք մտեալ եկեղեցի աստուծոյ` անպատկառապէս սկսանիցի հարկանել զոք, հարկանեցեալն` եթէ` եկեղեցական իցէ կամ աշխարհական, յորժամ քննեալ ստուգեսցի` հատցի ձեռն հարկանօղին հրապարակաւ ձաղելով, առանց ամենայն գթութեան:

4. Եթէ ոք մտեալ զեկեղեցի աստուծոյ` սկսանիցի հարկանել զոք, -մինչ ի մահ այնպիսին մահու մեռցի առանց խնայելոյ:

5. Եթէ ոք ի ժամ սրբոյ պատարագին բարձրաձայն աղաղակաւ սկսանիցի հայհոյել կամ անարգել զոք, որոյ չարութենէն ծնանիցի աղմունք եւ շփոթ ի մէջ սրբոյ եկեղեցոյ, այնպիսին հրապարակաւ խստապէս ձաղեսցի` առանց ամենայն ողորմութեան:

6. Եթէ ոք մտեալ զեկեղեցի աստուծոյ` վիրավորեսցէ զոք սրով, վիրաւորեալն եթէ' եկեղեցական իցէ եւ եթէ' աշխարհական` հատցի ձեռն այնմիկ, որ վիրաւորեաց եւ հատուսցէ զծախս, որով բժշկեսցի վէրս վիրաւոցելոյն: Իսկ եթէ վիրաւորեցեալն ոչ առողջասցի, այլ մեռցի, յորժամ վկայութեամբ բժշկին ստուգեսցի, թէ մեռանօղն ոչ այլմէ ցաւոց, այլ ի պատճառէ վիրացն մեռաւ, այնպիսի պատահմանն վիրաւորօղն իսկ մահու մեռցի առանց այցելութեան:

7. Եթէ չարաճըճիկ ոմն հանդգնեսցի արեւանել հուր եւ այրեսցէ զեկեղեցին` այրեցեալ լիցի եւ զինքն, որ այրեաց զեկեղեցին եւ զոր ինչ կայիք գտանիցի նորին, զամենայն առցի ի ժառանգաւորացն ամբողջ ի պէտս շինութեան եկեղեցւոյ եւ եղիցին որդիք այնպիսի այրն չարաճըճիկի զրկեալ ի ժառանգութենէ ընչից հօրն իւրեանց:

8. Եթէ ոք միամտութեամբ եւ ոչ ստուգ չարութեամբ հասուց զվնաս սրբոյ եկեղեցւոյ` հատուսցէ լիովին զվնասն, իսկ եթէ ոչ ունիցի հատուցանելոյ, որովհետեւ միամտութեամբ արարեալ իցէ, ներեալ լիցի: