Դատաստանագիրք Աստրախանի Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՕՆԷԻՑ

 

1. Պաշտօնեայք դատաստանի անուանի նոքա, որք կարգեցեալ լինին ի սպասաւորութիւն դատաստանի: Պաշտօն նոցա է այս. զի հրամանաւ դատաւորաց եւ այլ դատաստանական կառավարողաց կոչիցեն զոք ի դատաստանարան, տանիցեն զգիր այլ ուրեք եւ հրամանաւ ըստառստին առցեն զդրամական հարկս ի ժողովրդենէ եւ տայցեն ըստառստին եւ այլ սոյնպիսիք, զո'ր ինչ հրամայեցեալ լիցի նոցա` արասցեն:

2. Յորժամ ոք խնդրիցէ ի վերայ ումեք իրաւունս եւ դատաւորք առաքեսցեն զպաշտօնեայ դատաստանական առ ի կոչել զնա ի դատաստան` պարտ է դատախնդրին տալ վարձս պաշտօնէից վեց կապեկ:

3. Յորժամ դատաւորք, ատենադպիր, ըստառստայն եւ օրինակօղք հրամայեսցեն դատաստանական պաշտօնէից կոչել զոք ի դատաստանարան, եւ պաշտօնեայն այն ի կոչելն զայրն այն դէպ լիցի, զի այլ ոք բարեխօսեսցէ վասն նորին առ ի ոչ տանել ի դատաստանարան, բարեխօսողն որպիսի' ոք եւ իցէ` ոչ է պարտ պաշտօնէին լսել զխնդիր առն եւ թողուլ զկոչելի այրն. իսկ եթէ արասցէ պաշտօնեայն ընդդէմ այսմ` հրապարակաւ ձաղկեսցի: