Ծանոթագրություններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԳԱԹ Ե. Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարան:

ՄՆՖ Միքայել Նալբանդյանի ֆոնդ:

ՊԿՊԱ ՀՍՍՀ Պետական Կենտրոնական պատմական արխիվ:

ԵԼԺ Մ. Նալբանդյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4–րդ, Երեւան, 1949։

Տարեգրություն Ա. Ինճիկյան, Մ. Նալբանդյանի կյանքի եւ գործունեության տարեգրությունը, Եր., 1979։

Վավերագրերի ժողովածու Միքայել Նալբանդյան, Վավերագրերի ժողովածու, տեքստը  պատրաստեցին, խմբագրեցին եւ ծանոթագրեցին Ա. Ինճիկյանը եւ Գր. Հարությունյանը, Եր., 1956։

Անտիպ երկեր Աշ. Հովհաննիսյան, Անտիպ երկեր, Մ., 1935։

Ա–Դո Ա–ԴՕ, Միքայել Նալբանդյանի կեանքի հետաքրքիր մի էջը եւ Բակունինի  նրան գրած նամակները, Եր., 1908։

«Ղազար Փարպեցու թուղթը» «Ղազար Փարպեցու թուղթը, մեղադրություն ստախոս  աբեղաներին», թարգմանություն եւ բացատրությունք Մ. Նալբանդյանց, Ս. Պետերբուրգ, 1868;

Կենսագրություն Ե. Շահազիզ, Միքայել Ղազարյան Նալբանդյանց, կենսագրություն Մ., 1897.

Դիվան Ե. Շահազիզ, Դիվան Միքայել Նալբանդյանի, Եր., 1932։ 

Լեմկե Мих. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПб., 1908: