Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՈՂ ՄԱՄՈՒԼԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ

Ցուցահանդէսին դասաւորումը կատարած ենք ժամանակագրական կարգի հիմամբ. նախ՝ Հնդկաստան, ապա՝ Իտալիա, Թուրքիա, եւ այլն։ Իւրաքանչիւր երկիրի մեր մամուլը մէկտեղուած է, այսինքն՝ միասնաբար ցուցադրուած, նոյնպէս ժամանակագրական կարգով (գրքոյկին պարագային՝ տրուած է այբուբենական կարգով), տուեալ երկիրին մէջ մամուլի հոլովոյթը ներկայացնելու հեռանկարով։ Ընդհանուր սկզբունքէն շեղում մը կատարուած է. երբ տուեալ թերթ մը, ժամանակի ընթացքին, յաւելուածները լոյս ընծայած է իբրեւ առանձին հրատարակութիւն, այդ «զաւակ»ները դրուած են իրենց «մօր» կողքին. օրինակ՝ Ազդակ օրաթերթի (Պէյրութ) կողքին դրուած է Յարդգողը, Ազդակ շաբաթօրեակը, 2001-ը, եւայլն։

Ընդհանուր առմամբ, իւրաքանչիւր թերթէ ընտրուած է մէկ նմոյշ։ Բացի այն պարագաներէն, երբ տուեալ թերթը գաղութի մը հնագոյն թերթերէն է, օրինակ՝ Պոսթընի Հայրենիքը կամ Լոս Անճելըսի Ասպարէզը (որոնք ցարդ կը շարունակուին տպուիլ), կամ տուեալ թերթը պարբերացումի եւ արտաքին ձեւի փոփոխութիւն կրած է։

Դադրած թերթերը թուահամար կը կրեն։

Ներկայիս լոյս տեսնող թերթերը անջատուած են տուեալ երկիրին դադրած թերթերէն։ Ասոնց պարագային՝ թուահամար չենք տուած։ Հոս ալ դասաւորումը կը հետեւի ժամանակագրական կարգին։

Գոհացած ենք տուեալ թերթին երկիրը նշելով, առանց անոր լոյս ընծայման քաղաքը նշելու։ Բացառութիւն ըրած ենք Արեւելեան Հայաստանի-Ռուսաստանի եւ Մ. Նահանգներու պարագային։

Նոյն երկիրին մէջ, երբ նոյնանուն թերթեր կան, շփոթէ խուսափելու համար նշած ենք պարբերացման բնոյթը, օրինակ՝ ամս., շաբ., եւայլն։

Տարեգիրքերու պարագային նշած ենք խմբագիրը, եթէ տուեալ տարեգիրքը առաւելաբար անհատական ձեռնարկ է, այլապէս՝ ոչ։

Գործածուած համառօտագրութիւններ - օրաթ. - օրաթերթ, ամս. -ամսաթերթ, պարբ. -պարբերաթերթ եւ տարեգ. -տարեգիրք։

Ցուցահանդէսը հետաքրքրական դարձնելու հեռանկարով՝ նշեցինք տուեալ թերթին հիմնադրութեան եւ դադարման տարիները, երբեմն ալ՝ լոյս ընծայուած համարներուն թիւը։ Հակառակ մեր տքնաջան աշխատանքին, կարգ մը թերթերու պարագային՝ պատուարի առջեւ գտնուեցանք։ Տուինք հարցման նշանով (բ)։ Իսկ մեր կարգ մը նշած տարեթիւերուն մէջ անխուսափելի վրէպներ ըլլալու են։ Մեր կարելին այս էր։

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

1. Ազդարար, 1974-1796

2. Նոր ազդարար, 1950-57

ԻՏԱԼԻԱ

3. Արձագանգ, 1954-1960 ՞

4. Բացառիկ թիւ, Միլանի Հայ Ուսանողական Միութիւն, 1931

5. Դիտակ բիւզանդեան, 1812-1816

6. Ընտանիք, 1960-1962։ Տե՛ս Մխիթարեան ընտանիք

7. Մխիթարեան ընտանիք, 1947-1966բ։ 1960-1962՝ Ընտանիք, 1969-էն Հայ ընտանիք

8. Գեղունի, 1901-1906, 1909, 1927, 1947, 1949

9. Որբունի, 1900, 1 թիւ

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

10. Եղանակ բիւզանդեան - Բազմավէպ, 1803-1820։ 1800-1802՝ Տարեգրութիւն

11. Տարեգրութիւն, 1800-1802։ 1803-1820՝ Եղանակ բիւզանդեան։

ԹՈՒՐՔԻԱ ՊՈԼԻՍ

12. Ազդակ, 1908-1909, 41 թիւ

13. Ազատամարտ, օրաթ, 1909-1915։ 1918-1924՝ Արդարամարտ եւ Ճակատամարտ

14. Ազատամարտ, շաբ., 1910-1911, 72 թիւ։ Յաւելուած՝ Ազատամարտ օրաթերթի։ Ապա՝ Բագին։

15. Ամսուան գիրքը, 1938 Յունուար-Մայիս

16. Ամսօրեայ տեղեկատու, 1909-1914

17. Անիւ, 1946-1947, 12 թիւ

18. Անուշապուր, 1926-1928: 1927 թ. 11-էն սկսեալ Անուշապուրպատկեր

19. Անուշապուր-պատկեր, 1927-1928

20. Աշխատանք, ամէնուն գիրքը, 1938

21-22. Առաւօտ, 1909, 1919-1924

23. Ասիա, 1872-1875

24. Աստղաբերդ, 1951-1953

25. Արագած, 1919-1920

26-27. Արամազդ, 1952-1954

28. Արդար, 1968-1969: 1970-1972՝ Նոր Արդար

29. Արդարամարտ, 1918։ Ճակատամարտի փոխարէն

30. Արեւելք օրաթերթ, 1884-1911

31. Արեւելք օրաթերթ, 1931-1939

32. Արեւելք երկշաբաթաթերթ, 1932

33. Արձան, 1932

34. Արշաւ, 1959-1965

35. Աւարայր, 1909, 1 թիւ

36. Աւել, 1908-1910, 1918

37. Աւետաբեր, 1855-1915

38. Աւետաբեր մանկանց, 1872-1907

39. Բագին, 1911-1912, 7 թիւ։ 1910-1911՝ Ազատամարտ շաբ.

40. Բարեւ, 1976-1977

41. Բարձրավանք, 1922, 5 թիւ։

42. Բժիշկ, 1911-1914

43. Բիւզանդիոն, 1896-1918

44. Բիւրակն, 1882-1908։ Կրած է զանազան փոփոխութիւններ։

45. Բիւրակն, առեւտրական, 1906-1908

46. Բուրաստան մանկանց, 1882-1888

47. Բուրաստան Սուրբ Սահակեան, 1851-1852

48. Գարուն, 1970-1971 ՞

49. Գիտակ, 1944-1945

50. Գիտական շարժում, 1885-1887

51. Գիւղատնտես, 1913-1914

52. Գրական եւ իմաստասիրական շարժում, 1883-1885: 1885-1888 Շարժում գրական եւ իմաստասիրական

53. Գրականութիւն եւ արուեստ-Պատկեր, 1940, 1 թիւ։ Ապա՝ Պատկեր

54. Գրիչ, 1910, 3 թիւ

55-56. Դար, 1959-1963

57. Դարման, 1920-1922

58-59. Դէպի լոյս, 1950-1952 Յունիս շաբ., 1952 Յուլիսէն 1953 ամս.

60. Դիտակ, 1925-1933

61. Դիւան հայ մշակոյթի, 1949, 1 պրակ

62. Դրախտ, 1909-1910, 8 թիւ

63. Երեւակ, 1857-1866։ Շար. ՝ Զօհալի

64. Երեւակ, 1922

65. Երկիր, 1919-1922

66. Երկունք, 1912-1914

67. Երկուշաբթի, 1919-1921

68. Երկրագունտ, 1870-1871

69. Զարթօնք օրաթ., 1932-1933

70. Զարթօնք ամս., 1932

71. Զեփիւռ հայրենեաց, 1862-1867

72. Զիկ-զակ, 1908

73. Զօհալ, 1855-1856: 1857-1866` Երեւակ

74. Ընտանիք, 1883-1884

75. Թատրոն, 1876-1878

76. Ժամանակ հանդէս հայրենանուէր, 1863-1869

77-78. Ժամանակ օրաթ. 1908-էն

79. Ժողովուրդի արձագանգը, 1918-1919

80. Ժողովուրդի ձայն, 1959

81. Լեզու, 1887, 12 թիւ

82-84. Լոյս, 1874-1886` Հանդէս, ապա՝ օրաթ.

85-87. Լոյս, շաբ. 1886-1908։ 1895-1906՝ գրական, կրօնական։ 1907՝ կանանց (Հայկանոյշ Մառք)։ 1908՝ գրական . Անտոնեան)

88. Խարազան, 1909, 10 թիւ

89. Խիկար, 1884-1888

90. Խօսնակ հայաստանեայց եկեղեցւոյ, 1888, 13 թիւ։ Յուլիսէն՝ Սոխակ հայաստանեայց եկեղեցւոյ, 15 թիւ

91-96. Ծաղիկ, 1889-1908։ 1889-1893՝ Մանկանց։ 1895՝ գրական . Չօպանեան)։ 1899-1903՝ ազգային։ 1903-1905՝ գրական . Շամտանճեան)։ 1905-1907՝ կանանց (Հայկանոյշ Մառք)

97. Ծիլն Աւարայրի, 1866-1867, 18 թիւ։

98. Կամար, 1966-1972 ՞

99. Կայծ, 1911-1914

100-101. Կառափնատ, 1909-1910

102. Կավռօշ, Երուարդ Թոլայեան, 1908-1927։ 1927-1936՝ Փարիզ

103. Կավռօշ, Օննիկ Արթուն, 1943-1966

104. Կարդացէք զիս, 1911-1912, 7 թիւ

105. Կեսուր, 1926

106-107. Կիլիկիա, 1861-1875

108. Կինտօ, 1913-1914

109. Կռունկ, 1950

110. Հայ աշխարհ, 1919, 8 թիւ

111. Հայ բժիշկ, 1919, 10 թիւ։ 1920-1925՝ Հայ բուժակ

112. Հայ բուժակ, 1920-1925

113. Հայ դպրոց, 1914, 3 թիւ

114. ա. Հայ խօսնակ, 1924-1939։ 1909-1918՝ Տաճար

114. բ. Հայ խօսնակ մանկանց, 1932-1934

115. Հայ կին, 1919-1933

116. Հայ միտք, 1919, 7 թիւ

117. Հայ պատանի, 1920-1922

118. Հայ սկաուտ, 1919-1922։ 1929-1930, 1934-1935` Փարիզ

119. Հայաստան, 1846-1852

120. Հայրենիք, 1870-1896, 1909-1911

121. Հանդէս մշակոյթի, 1948-1964

122. Հանրագիտակ, 1896-1908

123. Ճակատամարտ, 1918-1924

124. Ճակատամարտ, գիւղատնտեսական յաւելուած, 1919, 5 թիւ

125. Ճակատամարտ, մանկավարժական յաւելուած, 1919, 3 թիւ

126. Ճառագայթ, 1945-1952

127-128. Մամուլ, 1869-1883

129. Մանանայ, 1913-1914

130. Մանզումէի Էֆքեար, 1866-1917

131-138. Մասիս, 1852-1908։ 1852-1884՝ օրաթերթ։ 1884-1891՝ շաբ., երկշ. ։ 1892-1893 գրակ. շաբ. . Զօհրապ եւ Հ. Ասատուր)։ 1894՝ մանկավարժական։ 1896՝ կրօնական։ 1898-1899 գրական . Շամտանճեան)։ 1900-1906՝ գրական (Տիգրան Արփիարեան)

139. Մարմարա, 1925-1986։ 1897-էն Նոր Մարմարա

140. Մարմնամարզ, 1911-1914

141. Մեղու, 1856-1874

142. Մէճմուայէ հաւատիս, 1852-1883

143. Միմոս, 1931

144. Յոյս, 1913-1914

145. Նիւթ, 1909, 4 թիւ

146. Նոյեան աղաւնի, 1852-1853

147. Նոր արդար, 1971-1972

148. Նոր դար, 1919, 5 թիւ

149. Նոր դարման, 1935

150. Նոր լուր, 1924-1947

151. Նոր Հայաստան, 1918-1919, 14 թիւ։

152. Նորագիր, 1875-1876։ 1868-1878` Օրագիր Կ. Պոլսոյ։ 1870՝ Սէր։

153. Նոր օր, 1945-1946

154-155. Շանթ, 1911-1915, 1918-1919

156. Շարժում, 1930-1931

157. Շարժում գրական եւ իմաստասիրական, 1885-1888

158. Շաւիղ, 1919-1920

159. ա. Շիրակ, 1909։ 1905-1907` Եգիպտոս

159. բ. Շիրակ, առեւտրական, 1921, 9 թիւ

160. Շող, 1910-1913

161. Շողակաթ, 1952-1962։ Ապա՝ տարեգիրք

162-163. Ոստան, 1911-1912, 6 թիւ, 1919-1920, 24 թիւ

164. Ուսանող, 1912։ 1909-1911, 1914՝ Ժընեւ եւ Փարիզ

165. Ուսանող, խմորատիպ, 1925

166. Ուսումնական, 1911-1915

167. Պայքար, 1967-1968

168. Պատկեր, 1927

169-170. Պատկեր, 1931-1932, 1940-1945

171. Պարտէզ, 1946-1967

172. Ջանք, խմորատիպ, 1918

173. Սան, 1948-1964

174. Սէր, 1860-1864

175. Սինեմա, 1921

176. Սոխակ հայաստանեայց եկեղեցւոյ, 1888, 15 թիւ։ Տե՛ս Խօսնակ...

177. Սուրբ Յակոբ, 1957-1962

178. Սուրհանդակ, 1899-1908

179-180. Վաստակ, 1931-1933

181. Վարագայի հաւատիս, 1863-1868

182. Վերելք, 1955-1956

183-184. Տաճար, 1909-1915, 1916-1918: 1924-1939՝ Հայ խօսնակ

185. Տնտես, 1886-1888

186. Փարոս, 1949-1954

187. Փեթակ, 1912-1914

188. Փորձանք, 1970, 9 թիւ

189-190. Փունջ, 1866-1808

191. Քամփ, 1954-1955

192. Օշական, 1914

193. Օրագիր, Ծիլն Աւարայրի, 1868, 61 թիւ

194. Օրէնք, 1921, 2 թիւ

195. Ֆէլէք, 1882-1883

196. Ֆօնօկրաֆ, 1901, 7 թիւ

ԻԶՄԻՐ

197. Աշխատանք, 1910-1914

198-200. Արեւելեան մամուլ, 1871-1909, 1919-1922։ 1871-1893՝ ամս. ։

1894-1902` կիսամսեայ։ 1903-1909՝ շաբ. ։ 1908՝ եռամսեայ (3 թիւ)։

1919-1922՝ օրաթ.

201. Արշալոյս արարատեան, 1840-1887

202. Դաշինք, 1909-1919

203. Դափնի, 1920-1922, 9 թիւ

204. Հայ գրականութիւն, 1911-1914, 29 թիւ

205. Մուսայք, 1865-1866

206. Շտեմարան պիտանի գիտելեաց, 1839-1854

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

207. Եղանակ, 1839

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

208. Արծուի Վասպուրական, Վան, 1858-1864, 1855-1856` Կ. Պոլիս։

209. Արծուիկ Տարօնոյ, Մուշ, 1863-1865, 46 թիւ

210. Դէտ, Խարբերդ, 1913-1914, 12 թիւ

211. Ի զէ՜ն, խմորատիպ, Վան, 1906, 7 թիւ

212. Կոչնակ, խմորատիպ, Վան, 1908-1909

213. Հայեկ, Կեսարիա, 1910-1914

214. Յոյս, Արմաշ, 1864-1877

215. Նոր այգ, Մարզուան, 1910-1914

ԿԻԼԻԿԻԱ

216. Արարա, 1920-1921

217. Կիլիկիա, 1919-1921

218. Հայ ձայն, 1919-1921։ 1918-1919` Հալէպ

219. Նոր սերունդ, երկշ. 1919

220. Նոր սերունդ, շաբ., խմորատիպ, 1920

221. Նոր սերունդ, օրաթ., 1921

222. Շարժում, ձեռագիր, 1921

223. Տաւրոս, 1919-1920

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

224. Կիլիկեան տարեցոյց, Նուարդ եւ Արամ Ասպետ, 1922

ԱՒՍՏՐԻԱ

225. Արեգ, 1922-1924

226. Եւրոպա, 1847-1854, 1858-1863

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

227. Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան, 1858-1861

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

228. Ազգագրական հանդէս։ Թիֆլիս, 1896-1916, 26 գիրք

229. Աղբիւր, Թիֆլիս, 1883-1918

230. Արարատ, Թիֆլիս, 1850-1851

231. Արարատ, Վաղարշապատ, 1868-1919

232. Արաքս, Փեթերսպուրկ, 1887-1898

233. Արձագանգ, Թիֆլիս, 1882-1898

234. Արօր, Թիֆլիս, 1910-1913

235. Երկիր, Պաքու, 1919

236. Զանգակ, Թիֆլիս, 1908, 50 թիւ

237. Էմինեան ազգագրական ժողովածու, Մոսկուա-Ալեքսանդրապոլ, 1901-1913, 9 գիրք

238. Ժայռ, Թիֆլիս, 1907-1908

239. Կառավարութեան լրաբեր, Երեւան, 1918-1920

240. Կռունկ հայոց աշխարհին, Թիֆլիս, 1860-1863։ 1865-1879` Հայկական աշխարհ

241. Հանդէս գրականական եւ պատմական, Մոսկուա, 1888-1896

242. Հայկական աշխարհ, Թիֆլիս, 1865-1879։ 1860-1863՝ Կռունկ հայոց աշխարհին

243. Հասկեր, Թիֆլիս, 1905-1917

244. Հիւսիսափայլ, Մոսկուա, 1858-1864

245. Հորիզոն, Թիֆլիս, 1909-1918

246. Մարտ, Մոսկուա, 1911-1916

247. Միտք, Երեւան, 1910, 1 գիրք

248. Մշակ, Թիֆլիս, 1872-1921

249. Նոր դար, Թիֆլիս, 1883-1916

250. Նոր դպրոց, Թիֆլիս, 1908-1914

251. Պատանի, Թիֆլիս, 1910-1915

252. Տարազ, Թիֆլիս, 1890-1919

253. Տարազ-առողջապահական

254. Տարազ-Պարիզի մոդաներ

255. Տարազ-իլլիւստրասիոն

256. Փարոս, Մոսկուա, 1872-1876։ 1879-1881` Փարոս Հայաստանի

257. Փարոս Հայաստանի, Մոսկուա, 1879-1881։ Տե՛ս Փարոս

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

258. Ազատ եկեղեցի, 1924-1928

259. Առողջապահութիւն, 1956-էն

260. Արագած, 1962-1964

261. Աւանգարտ, 1923-էն

262. Բանբեր Երեւանի համալսարանի, 1967-էն։ Հիմնուած է 1925-ին եւ լոյս տեսած զանազան խորագիրներով

263. Բանբեր Հայաստանի արխիւների, 1960-էն։ 1956-1960՝ Գիտական ինֆորմացիոն բիւլլետէն

264. Բանբեր մատենադարանի 1956-էն, թ. Թ. 1 եւ 2 լոյս տեսած են Գիտական նիւթերի ժողովածու խորագիրով

265. Բանուոր, 1921-էն

266. ա. Բիւրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, 1946-էն։ 1940-1945` Երեւանի աստղադիտարանի բյուլետէն

266. բ. Բյուլլետէն հայպետհրատի նոր լոյս ընծայած եւ մամուլի տակ գտնուող գրքերի, 1934

267. Գարուն, 1967-էն

268. Գիտական աշխատութիւնների ժողովածու, 1962-1963

269. Գիտական նիւթերի ժողովածու, 1914, 1950, երկու գիրք։ 1956-էն՝ Բանբեր մատենադարանի

270. Գիտութիւն եւ տեխնիկա, 1963-էն

271. Գրական դիրքերում, 1927-1931

272. Գրական թերթ, 1932-էն

273. Գրքերի աշխարհ, 1968-էն

274. Եթերում է Երեւանը, 1974-էն

275. Երեկոյեան Երեւան, 1964-էն։ 1957-1963՝ Երեւան

276. Երեւան, 1957-1963։ 1964-էն՝ Երեկոյեան Երեւան

277. Երեւանի համալսարան, շաբ., 1955-էն։ 1933-1936՝ Հարուածային ուսանող, 1950-1955՝ Սովետական ուսանող

278. Երեւանի համալսարան, ամս. 1967-էն

279. Զեկոյցներ, 1944-1965, թ. 5, 1956

280. Էկրան, 1968-էն

281. Էջմիածին, 1920։ Նոր շրջան՝ 1944-էն

282. ա. Էքսպերիմենտալ եւ կլինիկական բժշկութեան հանդէս, 1962-էն

282. բ. Թատերական Երեւան, 1963-էն

283. Լենինեան ուղիով, 1957-էն

284. Լրաբեր հասարակական գիտութիւնների, 1966-էն։ 1943-1965՝ Տեղեկագիր

285. Խօսում է Երեւանը, 1933-էն

286. Խորհրդային Արուեստ, 1932-1940։ 1940-էն՝ Սովետական արուեստ

287. Խորհրդային գրականութիւն, 1934-1940։ 1940-էն՝ Սովետական գրականութիւն

288. Խորհրդային Հայաստան, օրաթ., 1921-1940։ 1940-էն՝ Սովետական Հայաստան

289. Ծիածան, 1973-էն։ Յաւելուած՝ Երեկոյեան Երեւանի

290. Ծիծեռնակ, 1967-էն

291. Կայծ, 1931-էն

292. Կոմունիզմի համար, 1963-էն

293. Կուլտուր-լուսաւորական   աշխատանք,          1961-էն։        1960-1961՝ Գրադարանավար

294. Հայաստանի աշխատաւորուհի, 1924-1941։ Նոր շրջան՝ 1958-էն

295. ա. Հայաստանի արդիւնաբերութիւն, 1958-էն

295. բ. Հայաստանի արդիւնաբերութիւն, շինարարութիւն եւ ճարտարապետութիւն, 1958-էն։ Հայերէնով եւ ռուսերէնով անջատ հրատարակութիւններ

295. գ. Հայաստանի գիւղատնտեսութիւն, 1922-էն

295. դ. Հայաստանի ժողովրդական տնտեսութիւն, 1957-էն

296. Հայաստանի կենսաբանական հանդէս, 1966-էն։ 1948-1965՝ Բիոլոլոգիական գիտութիւնների սերիա

297. Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ, 1956-էն։ 1933-1939՝ Կարմիր սպորտ

298. Հայկական քիմիական ամսագիր, 1966-էն։ 1944-1965՝ կրած է զանազան խորագիրներ

299. Հայոց լեզուն եւ գրականութիւնը դպրոցում, 1983-էն։ 1966-1982՝ Սովետական մանկավարժի յաւելուած

300. Հայրենիքի ձայն, 1965-էն

301. Ղափան, 1959, 1 թիւ

302. Նոր ուղի, 1929-1932

303. Շախմախտային Հայաստան, 1972-էն

304. Ոզնի, 1954-էն

305. Ուզում եմ ամէն ինչ իմանալ, 1961-էն

306. Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1958-էն

307. Պիոներ, 1923-էն

308. Պիոներ կանչ, 1924-էն

309. Ռատիօ եւ հեռուստատեսութիւն, 1957-էն։ 1933-1941` կրած է զանազան խորագիրներ

310. Սովետական արուեստ, 1940-էն։ 1926-1927՝ Արուեստ։ 1932-1940՝

Խորհրդային արուեստ։ 1943-1955՝ Սովետական գրականութիւն եւ արուեստ։

311. Սովետական գրականութիւն, 1940-էն։ 1934-1940՝ Խորհրդային գրականութիւն

312. Սովետական դպրոց, 1939-էն

313. Սովետական Հայաստան, 1940-էն։ 1921-1940՝ Խորհրդային Հայաստան

314. Սովետական Հայաստան, ամս., 1945-էն

315. ա. Սովետական մանկավարժ, 1940-1941։ Նոր շրջան՝ 1952-էն։ 1926-1931՝ Ժողովրդական լուսաւորութիւն։ 1931-1933՝ Կոմունիստական լուսաւորութիւն

315. բ. Տարեգիր յօդուածների եւ գրախօսութիւնների, 1972-էն

316. Տեղեկագիր, Բիոլոլոգիտական եւ գիւղատնտեսական գիտութիւններ, 1948-1956

317. Տեղեկագիր, գիւղատնտեսական գիտութիւններ, 1958-1967բ

318. Տեղեկագիր, հասարակական գիտութիւններ, 1943-1965։ 1966-էն՝ Լրաբեր

319. Տեղեկագիր, տեխնիկական գիտութիւններ, 1948-1967բ

320. Տեղեկագիր, Ֆիզիկոմաթեմաթիկական, 1948-1957

321. Տեքստիլագործ, 1960-էն։ 1930-1959՝ կրած է զանազան խորագիրներ

322. Տպագրութեան տարեգիր, 1925-1935։ 1936-1940՝ Գրքի աշխարհ

323. Ֆիլմ, 1969

324. Ֆոտօ, 1969

325. Armenia Today, (Հայաստան այսօր), 1969-էն

326. L’Armռnie Aujoud’hui (Հայաստան այսօր), 1969-էն

327. Krounk (Կռունկ), ֆրանսերէն, 1980։ Յաւելուած Սովետական Հայաստան ամսագիրի

328. Literturna Armenia, ռուս., 1959-էն

329. Newsletter (Տեղեկագիր), 1978-էն։ Յաւելուած՝ Սովետական Հայաստան ամսագիր

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ

330. ա. Կոմունիստ, 1920-էն

330. բ. Գրական Ադրբեջան, 1932-էն

ՎՐԱՍՏԱՆ

331. Սովետական Վրաստան, 1920-էն

ՖՐԱՆՍԱ

332. Ազատամարտ, 1928-1929

333. Ազատամարտ, 1978-1982

334. Ազատ խօսք, 1949-1951

335. Ազգ, 1935-1939

336. Ամսօրեակ, 1958

337. Ամրոց, 1934։ 1936` Աթէնք

338. Այսօր-Ապագայ, 1951-1953

339-340. Անահիտ, 1898-1911, 1929-1940, 1946-1949

341. Անդաստան, 1952-1969, 18 գիրք

342. Ապագայ, 1921-1937, 1945-1950

343. Ապտակ, 1948

344. Առողջ կեանք, 1931-1932

345. Արագած, 1926-1927

346. Արածանի, 1943-1945, 3 գիրք

347-348. Արաքս, 1952-1955

349. Արեւելք, 1855-1856: 1859-1865` Արեւմուտք

350. Արեւմուտք, 1859-1865։ 1855-1856՝ Արեւելք

351. Արեւմուտք, շաբ., 1945-1952

352. Արձագանգ, 1953-1955

353-354. Արձագանգ Փարիզի, 1916-1925, 1955-1956

355. Բանասէր, 1899-1907

356. Բիւրակն, 1961-1966

357. Բուժանք, 1926-1930

358. Գութան, 1901-1905

359. Դրօշակ, 1925-1932։ 1891-1914՝ Ժընեւ

360. Երկունք, 1929-1936

361. Զանգ, 1933-1934

362. Զանգու, 1935-1937

363. Զէյթուն, 1920

364-366. Զուարթնոց, 1929-1931, 1937-1939, 1955-1964՝ ամսաթերթ։

1937, 1944՝ տարեգիրք։ 1947-1948՝ եռամսեայ

367. Ժողովուրդ, 1944-1948

368. Լոյս Փարիզի, 1957-1959

369. Լուսաբաց, 1938-1939, 4 թիւ

370-371. Լուսաղբիւր, 1952-1956, 1959։ Նոր շրջան` 1970-1971, 4 թիւ

372. Խարտոց, 1926-1927

373. Խթան, 1955-1967

374. Կարծիք, 1973-1975

375. Կավռօշ, 1927-1936։ 1908-1927` Պոլիս

376. Կեանք եւ արուեստ, 1936-1940

377. Կէս կատակ-կէս շիտակ, 1945-1961

378. Կովկաս, 1939-1940

379. Հաճըն, 1929-1940

380. Հայ արի, 1929-1935

381. Հայ բոյժ, 1934-1967

382. Հայ կամաւոր, 1935

383. Հայ կին, 1947-1949

384. Հայ միտք, 1954-1955

385. Հայ սիրտ, 1925-1938

386-387. Հայ սկաուտ, 1929-1930, 1934-1935

388. Հայաստան, 1919-1920

389. Հայաստանի ձայն, 1922-1923

390. Հնչակ, 1887-1914

391. Հնչակեան մամուլ, 1929-1931

392. Հօկ, 1933-1935

393. Մենք, 1931-1932, 5 թիւ

394. ա. Մեր հօմ, խմորատիպ, 1927

394. բ. Միացում, Օգոստոս, 13-25, 1980

395. Միութիւն, 1928-1940։ 1912-1928՝ Գահիրէ

396. Մշակոյթ, 1935-1937, 10 թիւ

397. Նայիրի աշխարհ, 1931, 1933

398. Ներկայ, 1949-1950

399. Նոր երկիր, 1926-1937

400. Նոր կեանք, 1944-1947

401. Նոր հաւատք, 1924, 1 թիւ

402. Նորաշէն, 1936, 4 թիւ

403. Շինարար, 1956-1966։ 1950-1955` Տեղեկատու։ 1967-էն՝ Նոր շինարար

404. Ուսանող, 1909-1910։ 1909, 1911-1912, 1914` Ժընեւ։ 1912՝ Պոլիս

405. Ջանք, 1930-1931, 12 թիւ

406. Ռազմիկ, 1933-1940

407. Վերածնունդ, 1917-1921

408. Վերապրիլ, 1954, 6 թիւ

409. Վերելք, 1947-1956

410. Վէմ, 1933-1938, 24 գիրք

411. Տեղեկատու, 1930-1939

412. Տեղեկատու, Հ. Բ. Ը. Մ. 1950-1955։ Վերանուանուած՝ Շինարար եւ Նոր շինարար

413. Armenia, 1972-1975

414. L’Arménie, 1889-1906

415. Bulletin d’Informations Arméniennes, 1945-1947բ

416. Bulletin de l’Union des Médecins Arméniens, 1949-1950

417-419. Haistan, 1939: 1947-1986` ամս. ։ 1987-էն երկշ.

420. La Voix de l’Arménie, 1918-1919

421. Notre Voix, 1951-1973

422. Oussanogh, 1967-1971, 4 թիւ

423. Respublica Armenia, 1946 - բ

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

424. Զուարթնոց, Հրանդ Բալուեան, 1937, 1944

425. Խելօք Դաւիթին տարեցոյցը, 1928

426. Կավռօշ, Երուանդ Թոլայեան, 1928-1932։ 1910-1927՝ Պոլիս

427. Կեանք եւ արուեստ, Մերուժան եւ Մկրտիչ Պարսամեաններ, 1931-1935

428. Հայուն տարեցոյցը, Վարդան քհնյ. Ժամկոչեան, 1950-1973

429. «Վերածնունդ»ի տարեցոյց, տոքթ. Լեւոն Համբարձումեան, 1920

430. Ֆրանսահայ տարեգիրք, 1926-1927

ԱՆԳԼԻԱ

431. ա. Այգ, տեղեկատու, Օգոստոս 7-12, 1986

431. բ. Արեգակ, 1964-1967

432. Գաղափար, 1894

433-434. Եկեղեցի հայաստանեայց, 1900-1901: 1901-ի 11-րդ թիւէն՝ Հայ եկեղեցի։ 1888-1889՝ Պոլիս

435. Կայծեր, 1978-1982։ 1982-էն Հայաստան-Կայծեր

436. ա. Հայ եկեղեցի, 1901։ Տե՛ս Եկեղեցի հայաստանեայց

436. բ. Հայք, բանակումի տեղեկատու, Օգոստոս, 13-20, 1986։ Ունի անգլերէնով զատ հրատարակութիւն

437. Սարտարապատ, 1971-1981

438. Ararat, 1914-1918

439. Massis, 1929-1937

ԵԳԻՊՏՈՍ

440. Ազատ միտք, 1936-1937

441. Ամսօրեայ տեղեկագիր, 1938-1942

442. Արաքս, 1926-1965

443. Արմաւենի, 1865

444. Աւետարանի ձայն, 1939-1947

445. Աւել, 1908-1909

446. Գրասէրի առաջնորդ, 1938-1949

447. Գրոհ, 1978-1979

448. Զարթօնք, պարբ., 1935-1937

449. Զարթօնք, ամս., 1939-1940

450. Զէբլին, 1931-1939

451. Լուսարձակ, 1926-1928

452. Կեանք եւ գիր, 1944-1948

453. Համասպրամ, 1930

454-455. Հայ դպրոց, 1933, 1935, 1938

456. Հայ վարժարան, 1926, 10 թիւ

457. Հոկտեմբեր, 1974-1980

458. Հոսանք, 1912

459. Հրեղէն սիւն, 1927-1933

460. Մասիս, 1924-1925

461. Յիշատակարան, 1909-1912` Պոլիս, 1933-1940` Գահիրէ,

462. Յուսաբեր, ամս., 1944-1948

463. Նշտրակ, 1908

464. Նոր շարժում, 1923-1924

465. Շիրակ, 1905-1907: 1909` Պոլիս

466. Որբունի, 1919-1921

467. Ջահակիր, 1919, 2 գիրք

468. Ջահակիր, 1948-էն ընդհատումներով

469. Սաւառնակ, 1919-1971

470. Տեղեկատու, Հ. Բ. Ը. Մ. ի, 1956-1968բ

471. Տեղեկատուութիւն Հայ Ազգային Խորհուրդի, 1946, 2 թիւ

472. Փիւնիկ, 1899-1903: 1909՝ Պոլիս

473. Փունջ, 1925-1946

474. Օշական, 1962-1963 ՞

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

475. Ալեակներ եւ խլեակներ, հայ վրանաքաղաքին տարեգիրքը, տոքթ. Մ. Սալբի (Արամ Սահակեան), 1920

476. Արաքս-գրպանի տարեցոյց, 1941-1959

477. Արմաւենի, 1937-1938, 1 գիրք

478. Եգիպտահայ տարեցոյցը, Սուրէն Պարթեւեան, 1914-1918

479. Եգիպտահայ տարեցոյց, Լեւոն Աճէմեան, 1925-1926

480. Եգիպտահայ տարեցոյց, Սարկաւագ (Յարութիւն Մանավեան), 1928-1951: 1914-1927` Պոլիս

481. Կեանք եւ գիր տարեգիրք, Արշակ Ալպօյաճեան եւ Դաւիթ Շահլամեան, 1948

482. Համազգային տարեգիրք, 1936։ 1939-1940, 1950-1953` Պէյրութ

483. Ուսումնարան տարեգիրք, 1957-1962

ՊԱՂԵՍՏԻՆ

484. Երուսաղէմ, 1946-1948

485. Ժառանգաւոր, 1946-1947

486. Կեանք եւ գիտելիք, 1933, 1 թիւ

487. Հայ դիտակ, 1946

488-489. ՀԵՄ, 1940-1945, 1977-1979բ

490. Միութիւն, 1945-1947

491-492. Պատգամաւոր, 1932-1948։ Ունի հայատառ թրքերէն առանձին հրատարակութիւն։

493. Սիօն, 1866-1877: Նոր շրջան՝ 1927-էն

494. Սկաուտը, 1938

495. Տեղեկաբեր պրակ, 1940-1941

ՍՈՒՐԻԱ

496. Աժանս ռիւթէր, 1918

497. Ամենասուրբ հաղորդութեան առաքեալը, 1953-1959։ Տե՛ս Առաքեալ

498. Առաքեալ, 1959

499. Արեւելք, օրաթ., 1946-1963

500. Արեւելք մարզաշխարհ, 1957-1963

501. Աւարայր, ձեռագիր, 1950-1951, 2 թիւ

502. Բամբիռ, 1953-1955

503. Բարձունք, 1958-1961

504. Բուրաստան, 1950-1956

505. Գիտական շարժում, 1923-1924, 7 թիւ

506. Գրասէր, 1942-1952

507. Դէպի երկիր, 1945-1947, 1949, 7 թիւ

508. Երկիր, 1956-1959, 8 թիւ

509. Երիտասարդ գործաւոր, 1941-1947

510. Եփրատ, եռօրեայ, երկօրեայ, շաբ., ապա օրաթ., 1927-1949

511. Խաչբուռ, 1946-1948, 6 թիւ

512. Ծաղկեփունջ, ձեռագիր, խմորատիպ, 1944-1949

513. Կանթեղ, 1932, 1 թիւ

514. Կանթեղ, 1953-1954, 3 թիւ

515. Կորիզ, 1981, 2 թիւ

516. Կեանք, խմորատիպ, 1926-1936

517. Հայ ձայն, 1918-1919։ 1919-1921` Ատանա

518. Հայ պատանի, 1952-1956, 2 թիւ

519. Հայկազն, 1946, 4 թիւ

520. Հայրենասէր պատանի, 1946-1958, 8 թիւ

521. Մարանաթա, 1925-1963: 1964-էն սկսեալ Պէյրութ

522. Մեղու, 1923-1925

523. Մշակոյթ, 1952-1953

524. Մշակոյթ, 1967-1973, 3 համար՝ 8 թիւ

525. Յեղափոխական ալպոմ, 1949-1962։ 1962-1975՝ Պէյրութ

526. Յուշարձան Մուսայ լերան, 1955, 1 թիւ

527. Նայիրի, պարբ., ամս. 1941-1949: 1951` Պէյրութ։ 1952-1980՝ շաբ., Պէյրութ

528. Նոր աւետաբեր, 1927-1934

529. Նոր գիրք, 1958

530. Նոր սերունդ, շաբ., 1920

531. Նոր սերունդ, օրաթ., 1951, 177 թիւ

532. Ուսում, ձեռագիր, խմորատիպ, ապա տպագիր, 1925-1928

533. Պարբերաթերթ, Առաջնորդարան Հայոց Բերիոյ թեմի, 19781981։ 1982-էն՝ Օշական

534. Պարբերաթերթ, Ք. Ո. Մ., 1979-1980

535. Պարման, 1958, 2 թիւ

536. Սեւան, 1946, 2 թիւ

537. Սուրիա, օրաթ., 1946-1960

538. Սուրիական մամուլ, անունով՝ օրաթ., իրողապէս երկօրեայ, 1922-1927

539. Սուրիական մամուլ, ամս., ուսանողական բաժին, 1925-1926

540. Վահագն, Արեւելքի յաւելուած, 1952, 5 թիւ

541. Վերելք, նոր շրջան, 1957

542. Տարագիր, 1918-1919

543. Տարօնի արծիւ, 1952, 1 թիւ։ 1938-1939՝ Պուլկարիա։ 1940-1950՝ Մ. Նահանգներ

544. Տեղեկատու, 1950-1951, 3 թիւ

545. Փունջ, 1954, 2 թիւ

546. Քրիստոնեայ գործաւոր, 1941։ 1941-1947՝ Երիտասարդ գործաւոր։

 

547-551. Անթուական երգիծաթերթեր - Լիլա, Կավռօշ, Ծիծաղներ, Հոռոփի շաբաթը, Նոյ. 29 եւ Պապօշ։ 1945-1951-ին

552. Echo, 1957

553. The Reporter, 1929-1932բ

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

554. Արեւելք, Մինաս Թէօլէօլեան, 1948

555. Բարձունք, 1958-1973

556. Դամասկահայ ամէնուն տարեգիրքը, Լութֆիկ Եիրիքեան, 1958

557. Մանանայ, Ա. Գ. Ճիզմէճեան, 1946-1953

558. Սասուն, 1948

559. Սուրիական ալպոմ, 1927-1929

560. Սուրիահայ տարեցոյց, Միսաք Սիսեռեան, Միհրան Աճէմեան եւ Եդուարդ Ոսկերիչեան, 1924-1925

561. Տաթեւ, Արտաւազդ վրդ. Սիւրմէեան, 1925-1930

562. Տարօն, 1949

563. Տիգրիս, 1946

ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ

564. Ալիք, ամս., 1961-1963

565. Ալիք պատանեկան, 1969-1977, 187 թիւ

566. Այգ, 1912-1922

567. Առաւօտ, 1919-1920

568. Արմէնուհի, 1949-1955

569. Արշալոյս, 1911-1912, 10 թիւ

570. Արփի, 1949-1954

571. Բոբոխ, 1920-1942

572. Բոբոխ, պատանեկան եւ մանկական, 1940-1942

573. Զանգ, 1910-1922

574. Էրօս, 1950

575. Լուսաբեր, 1949-1967

576. Հ. Մ. Ա. Կ. ի տեղեկատու, 1978-բ

577. Հուր, Թեհրան, 1971-1974, 38 թիւ

578. Յեղափոխութեան ճամբով, 1979-1985

579. Նոր էջ, 1935-1943, 1958-1967, 16 գիրք

580. Նոր հասկեր, 1935-1936, 16 թիւ

581. Նոր պատգամ, 1924-1925

582. Նոր Ջուղա, 1977-1981

583. Պահակ ժողովածու, 1951-1952

584. ա. Ջահակիր, 1963-1971

584. բ. Սուրհանդակ հայ աւետարանական եկեղեցւոյ, 1967-1971բ։ Նոր շրջան՝ 1980-էն

585-586. Վերածնունդ, 1930-1953

587. Տեղեկատու Ի. Հ. Ա. Ե. (Իրանի հայ առաքելական եկեղեցւոյ) գործակալութեան, 1962-1964

588. Ցախաւել, 1945-1958

ՊՈՒԼԿԱՐԻԱ

589. Արաքս, 1926-1930

590. Երեւան, 1944։ Եռօրեայ, ապա՝ շաբ. ։ Կը շարունակուի։

591. Խռովք, 1932, 1 թիւ

592. Մեղու, 1933-1943

593. Մրգաստան, 1935-1936

594. Ուսումնարան, 1932-1943։

595. Պարտէզ, 1932-1938

596. Ռազմիկ, 1905-1909

597. Վիպաթերթ, 1904-1906

598. Տարօնի արծիւ, 1938-1939: 1940-1950` Մ. Նահանգներ։ 1952՝ Հալէպ

599. Ցեղ եւ հայրենիք, 1936, 3 թիւ

600. Օշական, 1938-1929, 10 թիւ

601. Huis (Յոյս), 1884։ Լատինատառ հայերէն

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

602. Վիթոշ-Արարատ, պուլկարահայ տարեգիրք, Տ. Մարտիրոսեան, 1935

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

603. ա. Ազատ, 1918

603. բ. Ազգ, 1907-1921

603. գ. Ազգ, բացառիկ թիւ

604. Ալիս, 1920-1935

605. Ամերիկա, 1911, 1 թիւ

606. Ամրոց, 1942

607. ա. Ապրիլ, 1977-1985

607. բ. Ապրիլ 24, Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս Ազգային վրժ., Լ. Անճելըս, 1987

608. Առողջութիւն, 1966, 1 թիւ։ Բ. թիւէն՝ Սերմնացան, 1967-1968

609. Ասպարէզ, եռօրեայ, 1908-1978։ 1978-էն օրաթ.

610. Արդարութեան ձայն, 1919-1920

611. Արեան ճամբայէն, 1915

612. Արեգակ, 1888, 13 թիւ։ 1889-1890՝ Սուրհանդակ։ 1890-1892՝ Ազատութիւն

613. Արծիւ, 1905-1908

614. Արծուի Վասպուրական, 1940-1945, 1952-1957

615. Արձագանգ, 1978-1980 ՞

616. Արփի, 1932-1936

617. Աւետագիր, 1945-1947

618. Բուժակ, 1917-1919

619. Գերմանիկ, 1930-1965

620. Գիտական շարժում, 1930, 1 գիրք

621. Գիր ու գիրք, 1970-1979: 1956-1969` Հաղորդագրութիւն

622. ա. Գրամարտիկ, 1950-1960

622. բ. Գոյամարտ, Լ. Անճելըս, 1979-1981

623. Դիտարան, 1938-էն

624. Դիտարանը եւ Քրիստոսի ներկայութեան մունետիկը, 19211937: 1938-էն` Դիտարան

625. Երիտասարդ Հայաստան, եռօրեայ, 1903-1975: 1975-էն ամս.

626. Զարթօնք, 1941-42 ՞

627. Զուարթնոց, 1929-1962, 1967 ՞

628. Լոյս, 1901-1908

629. Լոյս-հայ կեդրոն, 1958-1980 ՞

630. Լոս Ֆելիսի ձայն, 1972-1973, 3 թիւ

631. Լուսաբեր, 1935-1958: 1958-էն՝ Ձայն Սեբաստիոյ

632. Լուսաւորիչ, երկշ. 1917-1920

633. Լուսաւորիչ, ամս. 1938-1965

634. Լրատու Հայ Աւետարանական Ընկերակցութեան Ամերիկայի, 1923-1944

635. ա. Խէլաս, 1939-1, 1959

635. բ. Ծիածան Հ. Բ. Ը. Մ. Սանուց Միութիւն, Սաութֆիլտ, Միչիկըն, 1974-1978։ Ապա՝ լրատու

636. ա. Ծիրանի գօտի, 1957-1965, 1983-1984

637. բ. Կամաւոր, Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս Ազգային վրժ. Լ. Անճելըս, 1985-1986

637. Կայծ, նոր շրջան՝ 1934-1935

638. Կանթեղ, Պոսթըն, 1934-1936

639. Կանթեղ, Ն. Ճըրզի, 1949-1972բ

640. Կիլիկիա, 1963-1968

641. Կոչնակ, 1900-1919: 1919` Կոչնակ Հայաստանի։ 1920-1968` Հայաստանի կոչնակ

642. Կռան, 1919-1920, 35 թիւ

643. Կռունկ, 1919-1962

644. Հաղորդագրութիւն հայ գրականութեան բարեկամներու։ 19561969: 1970-1979` Գիր ու գիրք

645. Հաղորդագրութիւն Հայ Դատի Յանձնախումբի, 1945

646. Հայ Անթէպ, 1960-1962: 1963-էն՝ Պէյրութ

647. Հայ կարմիր խաչ, 1939-1945, 1945-1955` Հայ Օգնութեան Միութիւն։ 1956-էն՝ Հայ սիրտ

648. Հայ սիրտ, 1926-1932

649. Հայ Օգնութեան Միութիւն, 1946-1954։ Տե՛ս Հայ կարմիր խաչ

650. Հայաստանեայց եկեղեցի, 1939-1976

651. ա. եւ բ. Հայաստանի կոչնակ, 1921-1968։ Տե՛ս Կոչնակ

652. Հայրենիք, օրաթ., 1908-էն

653. Հայրենիք, ամս., 1922-1970

654. Հնչակ, 1935-1940

655. Ձայն Սեբաստիոյ, 1959-1964։ 1935-1959` Լուսաբեր

656. Ճրագ, Ն. Եորք, 1929-1936: 1937-1967` Շաբաթաթերթիկ

657. ա. Ճրագ, Ուոթըրթաուն, 1958-բ

657. բ. Մեղու, 1981-1982

657. գ. Մենք, 1975-1981

658. Մեսրոպեան նախակրթարան եւ երկր. վարժարան, 1967

659. Միութիւն, 1969-1984

660. Մշակ, 1926-1957

661. Մրգաստան, 1952-1961։ 1962-1966` Բարի լուր՝ 1967-ի Դեկտեմբերէն։ 1972՝ Մրգաստանի նոր շրջան

662. Յաղթանակ, 1965-՞

663. Յեղափոխական ճակատ, 1985, 2 թիւ

664. Յուշարար, 1914-էն

665. Նարեկ, 1961-1964

666. Նաւասարդ, 1922, 8 թիւ

667. Ներկա՛յ, Ապրիլ 24-28, 1985

668. Նոր աշխարհ, 1954-1967

669. Նոր Արաբկիր, 1925-էն

670-671. Նոր գիր, 1936-1937` ամս., 1939-1954` եռամսեայ

672. ա. Նոր Խարբերդ, 1936, 1954-1956

672. բ. Նոր Հայ, 1982-1984

673. Նոր Մալաթիա, 1935674. Նոր Սեբաստիա, 1928-էն

675. Նորոգումն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, 1947, 4 թիւ

676. Շաբաթաթերթիկ, 1936-1966: 1929-1936` Ճրագ։ 1966-էն՝ Ամսաթերթիկ

677. Ուրարտու, 1974-1975: 1975 Յունիս 7-էն Armenian Times-ի կցուած

678. Պահակ, 1911-1921

679. Պահակ, բացառիկ, 1921

680. Պայքար, օրաթ, 1921-էն։ Ներկայիս, շաբաթաթերթ

681. Պայքար, պարբ., 1930-1931

682. Պայքար, պարբ., 1963-1967

683. Պապ-ուխտի, 1935-էն

684. Ջահակիր, 1944-1951

685. Ջանասէր, 1915-1923

686. Սերմեր, 1980-1984

687. Սերմնացան, 1967-1968: 1966` Առողջութիւն, 1 թիւ

688. ա. Սիփան, 1977-1981

688. բ. Սլացք, Սրբոց Նահատակաց Ազգային նախակրթարան եւ Ֆերահեան վրժ., Լոս Անճելըս, 1979-1980

689. Ս. Խաչ, 1951-1953, 1956-1973

690. Վարագ, 1953-1962։ 1963-1970` Պէյրութ

691. Տարօնի արծիւ, 1940-1950։ 1938-1939` Սոֆիա, 1952` Հալէպ

692. Տիգրիս, 1931-1939

693. Րահնիւմա, 1924-1931: 1911-1915` Պոլիս

694. Ցախաւել, 1915-1916, 1919-1920

695. Փարոս, 1927-1929: 1929-1933` Փարոս Հայաստանեայց

696. Փարոս Հայաստանեայց, 1929-1933

697. ա. Փիւնիկ, 1918-1920

697. բ. Փիւնիկ, Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս Ազգ. վրժ., Լ. Անճելըս, 1984-1985

698. Փունջ, 1972-1973 ՞

799. Փրկութիւն, 1921-1959։ Ունեցած է հայատառ թրքերէն առանձին հրատարակութիւն՝ Խէլաս, 1939-1959

700. ա. Ararat, 1960-էն

700. բ. The Armenian Church, New York, 1958-1980 ՞

701. Armenian Digest, 1970-1974

702. ա. The Armenian Guardian, ամս., 1947-1972 ՞ շաբ. 1971-1972բ

702. բ. The Armenian Horizon, UCLA Armenian Students Association and the UCLA Armenian Studies Program, Los Angeles, 1980-1983բ

703. The Armenian Post, 1977

704. The Armenian Student, 1931

705. A. S. A. Bulletin, 1929

706. Armenian Times, 1975: Կցուած Ուրարտուի

707. ա. Armenian Tribune, 1946-1947 ՞

707. բ. Bema (Բեմ), 1980-1986: Տես Հայաստանեայց եկեղեցի

708. ա. The Eagle, (Արծիւ), 1968-՞

708. բ. Fellowship, 1947-1953

708. գ. Hai-Em, Forum, Los Angeles, 1985 - ՞

709. ա. The Hayrenik Weekly, 1933-1969: 1969 Մարտ 27-էն սկսեալ

The Armenian Weekly

709. բ. The New Armenia, New York, N. Y., 1909-1921 ՞

710. News Bulletin of the Armenian Missionary Association of America

711. ա. The News Bulletin, 1958-1972 ՞

711. բ. Newsletter, The Armenian Assembly, Washington, 1974 - ՞

712. The Armenian-American Outlook, 1964-1975 ՞

713. ա. Pilgrim’s Progress, 1952-էն

713. բ. Phoenix (Փիւնիկ), ո՛չ թուական ունի, ո՛չ ալ վայր։ Հաւաստի աղբիւրներու համաձայն լոյս տեսած է Լոս Անճելըս, Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս վրժ. ի աշակերտութեան կողմէ (1998, 1 թիւ)։

713. գ. Victory, Fresno, 1942-1951 ՞

714. SOS (Saints or Sinners), 1972

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

715. Ամերիկահայ հանրագիտակ, Յակոբ Խաշմանեան, 1925-1926

716. Ամերիկահայ տարեցոյցը, Մուշեղ եպս. Սերոբեան, 1912-1913

717. Արշալոյս պատկերազարդ տարեգիրք, Արմենակ Մելիքեան, 1920-1922

718. Հայրենիք տարեգիրք-տօնացոյց, Սիմոն Վրացեան, 1943-1948

719. Հնչակեան տարեգիրք, 1931-1932

720. Նախընծայ, 1913

721. Պայքար, նոր տարուան բացառիկ, 1939-1967

722. Վերելք տարեգիրք, Կարապետ Սիտալ եւ Պատրիկ Սելեան, 1936

723. Տարեգիրք, Պոլսոյ ազգային հաստատութեանց օգնութեան ընկերակցութեան, 1936

724. Տարեգիրք, Քղիի հայրենակցական միութեան, 1937

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

725. Ալիք, 1923-1927

726. Ամրոց, 1936

727. Այգեստան, 1932

728. Ապագայ, 1978-1980, 16 թիւ

729. Արեւագալ, 1938-1939, 10 թիւ

730. Արեւելք, 1930-1936

731. Արձագանգ, 1928-1930

732. Գրաբեր, 1946, 4 թիւ

733. Երկիր, 1957-1967 ՞

734. Հայ գիր, 1945-1946

735. Հ. Յ. Դ. Երիտասարդական ձայն, 1984: 1985-էն՝ ներթերթային, Ազատ օրի մէջ

736. Հասկ, 1923 - ՞

737. Հորիզոն, 1927-1937

738. Միութիւն, 1896-1901

739. Նայիրի, 1936-1937, 12 թիւ

740. Նոր կեանք, 1945-1947

741. Նոր սերունդ, 1926-1929

742. Նոր օր, 1923-1944: 1945-էն՝ Ազատ օր

743. Պատգամաբեր, 1948-1967 ՞

744. Փունջ, 1933-1934

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

745. Յունահայ, 1927-1930

ԶՈՒԻՑԵՐԻԱ

746. Mitteilungen Uber Armenian, 1961-1972

ՌՈՒՄԱՆԻԱ

747. Արի, 1924-1928, 1935

748. Գարուն, 1925, 3 թիւ

749. Գիտութիւն եւ գիտելիք, 1930-1931։ 1928-1929` Պելճիքա

750. Երկիր, 1925-1928

751. Կոկոն, 1934-1935, 9 թիւ

752. Հայ մամուլ, 1934-1942

753. Հայաստանեան ճակատ, 1946-1950

754. Մասիս, 1920-1922

755. Նոր կեանք, շաբ., 1950-էն։ Ապա՝ ամս.

756. Շեփոր, 1912-1913

757. Սեւան, 1950-1958

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

758. Գաղութահայ, Մկրտիչ վրդ. Պոտուրեան, 1939-1941

759. Հայրենի տարեցոյց, Յակոբ Մարաշլեան եւ Ներսէս Գասապեան, 1938

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

760. Բանբեր, 1948-1949, 58 թիւ

761. Հայաստան, 1951-1954

762. Մեսրոպ, 1914, 1 թիւ

ԿԻՊՐՈՍ

763. Հայկեան, 1962

764. Յենարան, 1959-1962

765. Նոր Արաքս, 1945-1949

766. Ովասիս, 1928-1929

ԳԱՆԱՏԱ

767. Արարատ, 1926-1929

768. Արձագանգ, 1972-1973բ

769. Բուրաստան, 1963-էն

770. Գրական Հորիզոն, 1984-1985

771. Հայաւետ արձագանգ, 1968-էն

772. Նոր սերունդ, 1955-1973

773. Շանթ, 1969-1972

ԼԻԲԱՆԱՆ

774. Ազատագրում, 1980-1981

775-776. Ազդակ, եռօրեայ, 1927-1930, երկօրեայ՝ 1930-1932, օրաթ. ՝ 1932-էն

777. Ազդակ շաբաթօրեակ, 1944-1952

778. Ազդակ-շաբաթօրեակ - Դրօշակ, 1969-1985։ 1986-էն Դրօշակ, Աթէնք

779. Ազդակ մարզական, 1952-1958

780. Ազդարար, շաբ., 1942-1953

781. Ազդարար օրաթ., 1953-1955

782. Ակօս, 1944-1960

783. Ակօս - Համազգայինի լրատու, 1974-1977

784. Ահազանգ, 1982, 1 թիւ

785. Ահեկան, 1966-1970։ Բ. թիւը՝ Նաւասարդ խորագիրով լոյս տեսած

786. Այգ, խմորատիպ, 1933-1934

787-788. Այգ, օրաթ., 1953-1975։ Այլ խմբագրութեամբ եւ անգլերէնով սկսաւ լոյս տեսնել Aykը

789. Այնճար, 1969

790. Անի, 1946-1955

791. Անի, մասոնական, 1967-1974

792. Առագաստ, 1962, 1 թիւ

793. Առաջնորդ, 1968-1973

794. Առաւօտ, 1938-1948

795-796. Արարատ գրական, 1956-1965

797. Արարատ մարզական, 1956-1958

798. Արեւ, 1953, 1 թիւ

799. Արձագանգ ընկերային հարցերու եւ ծառայութեանց, 1968-1970բ

800. Արփի, 1949, 1953-1954։ 1964-1965 տարեգիրք։ 1966-1968` պարբ. ։ 1977-էն՝ տարեգիրք։

801. Աւելի կեանք, 1959-1961

802. Աւետաբեր, 1949-1950, 4 թիւ

803. Աւետարանիչ, 1961-1973

804. Բալասան, 1961

805. Բանբեր Լիբանանի հայ համալսարանաւարտներու միութեան, 1972-1973, 2 թիւ

806. Բժիշկ, 1955-1982

807. Բիւրական, 1965-1986

808. Գեղարուեստ, 1975, 1979, 1981

809. Գիրք գրականութեան եւ արուեստի, 1955-1959

810. Գլաձոր, 1957-1970։ 1984-85 տարեշրջանէն՝ տարեգիրք

811. Գրական կայծեր, 1956-1957, 4 թիւ

812. Դաստիարակ, 1963-1964

813. Դպրեվանքեան ղօղանջ, 1978-1985

814. Դրազակ, 1961-1962, 1978: 1967-1971` տարեգիրք։ 1984-էն՝ Նոր Դրազարկ, ամս.

815. Երազ, ձեռագիր, 1947, 5 թիւ

816. Եօթը պատմուածքներ, անթ.

817. Երաժշտական աշխարհ, 1973-1974

818. Երգիծագիրք, 1961, 1 թիւ

819-820. Երիտասարդ հայուհի, 1932-1934, 1947-1968

821. Երիտասարդ հայ., 1969-1975

822. Երիտասարդ հայ. մարզական, 1973

823. 2001, 1970-1971: Ազդակ օրաթերթի յաւելուած, 9 թիւ

824. Զանգու, 1954, 1 թիւ

825. Զարթօնք սփոր, 1955-1957

826-827. Զաւարեան պրակ, 1961-1962, 1967

828. Զուարթնոց, 1970-1980

829. Էջեր գրականութեան եւ արուեստի, 1965-1972

830. Էքոնոմիա, 1933

831. Թաղային նոր կեանք, 1970-1971

832. Թորգոմեան վրժ. ի շարադրութիւններ, 1962, 1 թիւ

833. Ժողովածու, 1950-1954: 1954-1955` Մշակոյթ. 1955-1959` Գիրք գրականութեան... 1965-1972` Էջեր գրականութեան...

834. Ժողովուրդ, 1932

835-836. Ժողովուրդի ձայն, օրաթ., 1942-1948։ 1938-1939` շաբ., 1943՝ ամս., 4-5 թիւ

837. Իշամեղու, 1958, 1 թիւ

838. Լաստ, 1953, 2 թիւ

839. Լիբանան, 1924-1935

840. Լոյս, ուռուցկատառ, աչազուրկներու համար, 1932-1961բ

841. Լոյս, ձեռագիր, 1947, 1 թիւ

842. Լրատու, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու, 1939-բ

843. Լրատու, Հայ Աւետարանական Ա. եկեղեցի, 1938-1944։ Նոր շրջան՝ 1977-էն

844. Լրատու, Հայ Աւետարանչական ընկերակցութեան 50-ամեայ Արշաւի Յանձնախումբի, 1969, 1 թիւ

845. Լրատու, Համազգայինի Անթիլիասի մասնաճիւղ, 1971-1973, 2 թիւ

846. Լրատու ՀԵԸ-ի, 1973-1974, 3 թիւ

847. Լրատու, Նոր Ամանոսի Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ եկեղեցի, 1975-1981

848. Խաչփուռ, 1962, 1 թիւ

849. Խարոյկ, խմորատիպ, 1924, 1 թիւ

850. Ծաղկաձոր, 1964, 1 թիւ

851. Ծիածան, 1939-1949

852. Ծիլ, 1947-1948

853. Կայծ, 1943-1947

854. Կայծ, աշակերտական, 1960-1964

855. Կանչ, 1971-1974։ Տես Յառաջ

856. Կոչնակ, խմորատիպ, 1957

857. Կրթասիրաց, 1925-1927

858. Համազգայինի լրատու Ակօս, 1974-1977

859. Հայ Անթէպ, 1960-1970։ 1971-էն սկսեալ՝ Նոր Այնթէպ։ 1960-1962՝ Մ. Նահանգներ

860. ՀԱՎ (Հայկական Առժամեայ վրժ. ), 1976

861. Հայ գիր, 1939-1944

862. Հայ մանուկ, 1948, 5 թիւ

863. Հայ պատանի, 1933-1935

864. Հ. Մ. Ը. Մ., Թրիփոլի, 1979

865. Հայ Սկաուտ, 1975-1980, 3 թիւ

866. Հասկաքաղ, 1958, 1 թիւ

867. Հարուածային, 1954, 1 թիւ

868. Հորիզոն, 1935-1939

869. Հորիզոն, աշակերտական, 1954-1964։ 1965-1975` տարեգիրք։ 1987-էն՝ Նուիրում - Հորիզոն, պարբ.

870. Հրձիգ, 1960

871. Ճեմ-Արի, 1938, 3 թիւ

872. Ճրագ, 1961-1972բ

873. Մանկական շարադրութիւններ, Թորգոմեան վրժ., 1965, 1 թիւ

874-875. Մասիս, 1947-1984

876. Մարանաթա, 1925-1964՝ Հալէպ։ 1964-էն՝ Պէյրութ

877. Մեհեան, 1969, 1 թիւ

878. Մենք, 1983

879. Մեր կեանքը, 1950-1954

880. Մեր պարբերաթերթը, 1971-1972, 1977-1978: Մասիս շաբ. ի յաւելուած

881. Միջօրէ, մեքենագիր, 1960

882. Մկոն ու Չալոն, 1978-1981, 10 թիւ

883. Մշակ, 1964-1965

884. Մշակոյթ, 1954-1955: Տե՛ս Ժողովածու

885. Մուսա լեռ, 1962-1974: 1970-էն՝ տարեգիրք

886. Յառաջ, 1957-1970: 1971-1983՝ Կանչ։ 1983-էն՝ Ազգային մշակոյթ

887-889. Յառաջ գրական ամս., 1959

890. Յարդգող, 1932, 1 թիւ։ Գրական յաւելուած Ազդակի

891. Յեղափոխական ալպոմ, 1962-1975։ 1949-1961՝ Հալէպ։ Ընդամէնը 108 թիւ

892. Նախաքայլ, 1950-1951

893. Նայիրի, ամս., 1941-1949՝ Հալէպ։ 1951՝ Պէյրութ

894. Նայիրի, շաբ., 1952-1980

895. Նաւասարդ, 1966, 1 թիւ։ Տե՛ս Ահեկան

896. Նաւասարդ, 1962-1973։ 1964` տարեգիրք

897. Նոր Այնթապ, 1971-էն։ Տե՛ս Հայ Անթէպ Ա. Մ. Ն.

898. Նոր աշխարհ, 1951, 1 թիւ

899. Նոր կեանք, 1957-1970

900. Նոր Մարաշ, խմորատիպ, 1950, 2 թիւ

901. Նոր ուղի, 1945-1947

902. Նոր սինեմա, 1958-1959, 2 թիւ

903. Նոր փիւնիկ, 1925-1927

904. Նուիրում, 1953-1966: 1967-1973` տարեգիրք

905. Շաբաթ, մեքենագիր, 1960

906. Շիրազ, Այնճար, 1965-1966։ 1967-1978՝ տարեգիրք։

907. Շող, 1980

908. Շողարձակ, 1959

909. Շողեր, 1980: 1986-էն՝ տարեգիրք

910-911. Ովասիս, 1925-1926, 12 թիւ, 1964-1965, 3 թիւ

912. Որբաշխարհի աստղը, 1925-1931

913. Ուսանող, 1948-1974բ 1986-էն՝ նոր շրջան

914. Ուսանող, ձեռագիր, 1951, 2 թիւ

915. Պատգամ, թ. 5 անթ.

916. Պատգամաբեր, 1956-1963

917. Պարբերագիրք Հ. Յ. Դ. Զաւարեան Ուսանողական Միութեան, 1968-1969բ

918. Պիծակ, 1960-1964, 3 թիւ

919. Պրիսմակ, 1951-1953

920. Ջահ, ձեռագիր, 1929

921. Ջահակիր, 1929

922. Ջահակիր, 1947-1975բ

923. Ջահերթ, 1966-1973, 31 թիւ

924. Սահակ-Մեսրոպ, 1927-1931, 1933-1934

925. Սիհուն, 1930-1931

926. Սինէ աշխարհէն, 1957, 1 թիւ

927. Սինէ սքօբ, 1957, 1 թիւ

928. Սինէ վէպ, 1956, 1 թիւ

929. Սիփան, պարբ., 1944-1963։ 1958-էն տարեգիրք

930. Սուրբ Մեսրոպ, 1940-ական թուականներ, 1 թիւ

931-933. Սփիւռք, շաբ., 1958-1975, 1978։ 1985-էն՝ պարբ.

934. Վարագ, 1963-1970։ 1953-1962՝ Մ. Նահանգներ

935. Վերելք, 1950, 2 թիւ

936. Վերելք, 1961-1973, 1970-1973փ՝ տարեգ.

937. Վերջին ժամ, 1962

938. Վերջին լուրեր, թ. 2, անթ.

939. Վիլակ, խմորատիպ, 1929, 3 թիւ բ

940. Տեղեկաբեր, 1959

941. Տեղեկատու Համազգայինի եւ Ճեմարանի, 1965-1972

942. Տուն, 1922-1924

943. Ցայգալոյս, 1951, 4 թիւ

944. Ցոլքեր, 1967, 2 թիւ։ 1969-էն՝ տարեգիրք

945. Փարոս, 1951-1952, 26 թիւ

946. Փարոս, 1983, 11 թիւ

947. Փիւնիկ, 1924-1925: 1925-1927՝ Նոր փիւնիկ

948. Փոթորիկ, 1974-1982, 3 թիւ

949. Փորձ, 1947, 1 թիւ

950. Փոքրիկ իշխանը, 1974

951. Bulletin Armռnologique, PՌre Jean Mռcռrian, 1947-1948, 2 գիրք

952. Clarion, 1957-1963

953. Haigazian Herald, 1968

954. Haigazian College Herald, Alumni News, 1979

955. Horizons, 1935-1939

956. PEC, 1963-1974

957. Periodical, անթ.

958. Sparks, անթ.

959. Levon and Sophia Hagopian College, 1968

960. Spectra, 1962-1966

961. Ալ-Սանապէլ, (Հասկ), 1967, 1 թիւ։ Արաբերէն

962. Զարթօնք, 1958: Արաբերէն

963. Սատա Թուլլապ (Աշակերտներու արձագանգ), 1963-1969։ Արաբերէն

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

964. Աբենեզեր, 1979-1982։ 1973-1974` Տարեգիրք Լոյսի վարժարանի

965. Ալպոմ տարեգիրք, Ազգային Ռուբինեան վրժ., 1966-1973

966. Ամէնուն նոր տարեցոյցը, Եղիա Տոլպագեան, 1937-1943

967. Ամէնուն տարեգիրքը, Կարօ Գէորգեան, 1954-1968

968. Դրազարկ, Տիրայր վրդ. Փանոսեան, 1967-1971

969. Կենաց երկրորդական վարժարան, 1957-1964

970. «Համազգային»ի օրացոյց-տարեգիրք, 1939-1940, 1950-1953։

1936` Գահիրէ

971. Մուսա-լեռ, 1975

972. Հոս-հոսի տարեգիրք, 1929

973. Միջնաբերդ, գրական տարեգիրք, Պօղոս Սնապեան, 1957, 1959

974. Նաւասարդ, 1964

975. Նուիրում, 1967-1973

976. Շնորհաց ցօղեր, տարեգրքոյկ, Լեւոն Սիմոնեան, 1939-1940։

1934-1937՝ Ֆրանսա

977. Ոսկեգետակ, Սարգիս Բախտիկեան, 1945, 1946, 1948

978. Ուսանողաց, 1936-1939

979. Սուրիահայ, Հայկ Պալեան, 1929

980. Վերելք, 1970-1973

981. Տաճար, 1964-1966, 2 գիրք

982. Տարեգիրք Լեւոն Կ. Նազարեան վրժ. ի, 1962-1973 ՞

983. Տարեգիրք, Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան գոլէճ, 1965-1983

984. Armenian Studies - Etudes Armռniennes, 1973

985. Tenth Anniversary Yearbook of the Haigazian College, 19551965

ԱՄԵՐԻԿԱ (ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ)

986. Արարատ, 1943-1947

987. Արեւագալ, 1970

988. Արժենթին, 1937-1931

989-900. Արմենիա, հիմնուած 1931-ին։ Շաբ., երկօրեայ, ապա օրաթ. 1955-էն

991. Արծիւ Հայաստանի, 1946 ՞ 1947 ՞

992-993. Աւետաբեր, 1968-1978 ՞

994. Եռանդ, 1929-1978

995. Լուսաբաց, 1969-1931 ՞

996. Խորհրդային Հայաստան, 1922-1923, առնուազն 5 թիւ

997. Կաճառ, 1954-1956, 1966-1967 ՞

998. Կամք, 1949-1958: Ապա՝ Gamk` 1958-էն

999. Կամք, 1986, 1 թիւ

1000. Համազգային, 1964-1967

1001. Հայ կեանք, 1960-1961։ Տե՛ս Հայ մամուլ

1002. Հայ կեդրոն, 1932-1967; 1968-էն՝ Boletin...

1003. Հայ մամուլ, 1945-1959: 1960-1961` Հայ կեանք։ 1961-էն՝ Սեւան

1004. Հայաստանի ձայն, 1947-1950

1005. Մասիս, 1945-1946, 1950-1956

1006. Յառաջապահ, 1955- ՞

1007. Նաւասարդ, 1953-1963

1008. Ներկա՛յ, 1961-1970 ՞

1009. Սուրհանդակ, 1960-1963

1010-1011. Armenia, 1967-էն

1012. Droshag, Նոյեմբեր, 1971

1013. Gamk 1958-1964 ՞: 1949-1958` Կամք

1014. Haiasdan, 1965-1967

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

1015. Հայ կեդրոն, Յարութիւն վրդ. Մուշեան, 1953-1973

ԻՐԱՔ

1016. Գոյամարտ, 1948-1958

1017. Տիգրիս, 1923, 5 թիւ

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

1018. Ազգային միացեալ վրժ. ի, 1964-1965։ 1966-1973՝ Մաշտոց, տարեգիրք

ՊԵԼՃԻՔԱ

1019. Գիտութիւն եւ գիտելիք, 1928-1929: 1930-1931` Ռումանիա

ԵԹՈՎՊԻԱ

1020. Փիւնիկ, 1958-1962

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ

1021. Ակնոց, 1971-1984

1022. Ձայն, 1957-1962

ՔՈՒԷՅԹ

1023. Հունձք, 1965-1966