Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

Սահակ Տէր Թովմասեան եւ Սիմոն Վրացեան, Հ. Յ. Դ. մամուլ եւ հրատարակութիւններ, տես Յուշապատում Հ. Յ. Դաշնակցութեան, 1890-1950, (Բոստոն, 1950), էջ 562-579։

Դաւիթ Փափազեան, «Հ. Յ. Դաշնակցութեան վաթսունամեայ մամուլը», տես Յուսաբեր օրաթերթ, բացառիկ թիւ Գահիրէ, 18 Դեկտեմբեր 1954, էջ 55-56։

Միհրան Մ. Սէֆէրեան, «Ս. Դ. Հնչակեան կուսակցութեան պրօպականտ-քարոզչական գործունէութիւնը», տես Հնչակեան մատեան, պրակ Դ. (Պէյրութ, 1954 Յունուար)։

Արտաշէս Տէր Գէորգեան, «Մեր մամուլը» [Ռամկավար], Զարթօնք բացառիկ (Պէյրութ, 1962), էջ 17-18։