Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ ՀԱՅ ԹԵՐԹԵՐ

Այս թերթերը լոյս տեսած են եւ կը տեսնեն հայ ժողովուրդի աստանդական կեանքին եւ տարբեր երկնակամարներու տակ հասակ նետող հայութեան զանազան պահանջքները գոհացնելու։ Դժբախտութիւն է, որ հայ նոր սերունդը շատ յաճախ իր մայրենի լեզուն չի

  գիտեր. ուրեմն հիներ պարտաւորուած են այդ սերունդին հայ մշակոյթը ծանօթացնելու համար տուեալ երկրին լեզուով թերթ հրատարակել։ Ուրիշ պատճառ մը - երբեմն անոնք լոյս տեսած են հայ մշակոյթը օտարներուն ծանօթացնելու։ Իսկ երբեմն ալ պատահած է որ օտար հայագէտներ ձեռնամուխ եղած են իրենց մայրենի լեզուով թերթեր լոյս ընծայել հայագիտութեան զարգացման համար։

Յովհաննէս Պետրոսեանի գործին մէջ ամէնէն խեղճ մասը այս օտար լեզուով լոյս տեսնող հայ թերթերու բաժինն է։ Ներսէս Գասապեան բաւական ճոխացուցած է բաժինը, բայց պակասներ կան։ Մեր գիտցածները կը հաղորդենք հոս։

  Aiguillon: Organe des Volontaires Arméniens sous les drapeaux français. Marseille, 1916. Imprimeries Nouvelle de Marseille, 4 pages. Le directeur: Aram Turabian. Le Gérant: Aram Turabian (cinquième année, No. 54, 15 Avril, 1920).

Armenian Bulletin: Պոսթըն 1946-47, խմբ. Տ. Յակոբեան։

Բորբա։ Ամսաթերթ։ Ռուսերէնով։ Թիֆլիս, 1907։ Օրկան՝ Հ. Յ. Դ. Կովկասի Աշակերտական Միութեան։

Bulletin Arménien: Paraît le 15 et le 30 de chaque mois. Paris, 1919. Imprimerie M. Flinikowski, 8 pages. Le Gérant: Pail Desfeuilles (No. 7, le 15 Oct., 1919).

  Echo: Of the Armenian Congregational Church: Chicago, 1947. 8 pages: Մեքենագիր, կէսը հայերէն կէսը անգլերէն։ Հովիւ՝ Յ. Միսիրլեան . տարի, թ. 5-6, Յունուար-Փետրուար, 1949)։

Haiastan: Revue Mensuelle de la Jeunesse Arménienne, Paris, 1938-1940: Խմբ. ՝ Արմիկ Ջամալեան, Նուպար Նիկողոսեան, Յովիկ Եղիազարեան։ Կարօ Գէորգեան հրատարակութեան թուական կու տայ 1938-1939։

Hairenik Weekly: Շաբաթաթերթ։ Անգլերէնով։ Պոսթըն 1933 կը շարունակուի։ Օրկան Հ. Ե. Դաշնակցութեան։ Խմբ. ՝ Ճէյմս Մանտալեան։ Վերջին տարիներուն լոյս կը տեսնէ Armenian Weekly անունով։

L’Arménie: Organe de défence Helléno-Armռnien. (L’indépendance totale de l’Arménie est une question d’honneur pour les peuples civilisés. Athènes, 1932. Abonnement annuel 150 drachmes. Directeur: Général Torcom (2ème année, No. 19, 1 Mars, 1934):

  Le Réveil du Sandjak-Autonome d’Alexandrette: Journal hébdomadaire: Edition Française (ունի հայերէնով առանձին հրատարակութիւն Զարթօնք անունով)։ Alexandrette 1924, Imp. d’Alexandrette, 16 pages. Abonnement 40 frs. Propriétaire: Martin Babikian. Gérant responsable et rédacteur en chef: Emile Cassia (1 année, No. 18, le ler Juin, 1924):

Մոլոտ։ Շաբաթաթերթ (՞) Թիֆլիս, 1917-1918։ Ռուսերէնով։ Օրկան Հ. Յ. Դ. Արեւելեան Բիւրոյի։ Խմբ. Աւետիս Շահխաթունեան։

Moniteur Littռraire et Financier: Շաբաթաթերթ։ Մարսէյլ 1876։ Խմբ. ՝ Եղիա Տեմիրճիպաշեան։ Հրատարակած է Տէմիրճիպաշեան, որ Մարսէյլ կը գտնուէր առեւտրական վարժարան յաճախելու համար։ Գասապեան տեղեակ է այս թերթին, սակայն հրատարակութեան թուականը սխալ կու տայ։

The Armenian Review: Եռամսեայ։ Պոսթըն, 1948։ Կը շարունակուի։

The Reporter։ Ամսաթերթ։ Հրատ. Հալէպի Ամերիկեան Գոլէճի տղոց բաժինին։ Հալէպ, 1929։ 12 էջ։ 4 էջ անգլերէն, 4 էջ ֆրանսերէն, 4 էջ հայերէն . տարի, թ. 4, Ապրիլ, 1929)։

Զարթօնք։ Արաբերէնով, Պէյրութ, 1957։