Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Ա. ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

1. Գարեգին Լեւոնեան, Հայոց պարբերական մամուլը, [կրճատ՝ Հ. Պ. Մ. ], Երեւան, 1934։

2. Հայր Ռաֆայէլ Կարապետեան, Լիակատար ցուցակ հայերէն լրագիրներու, որոնք կը գտնուին Մխիթարեան Մատենադարանին մէջ ի Վիեննա [կրճատ՝ Լիակատար ցուցակ], Վիեննա, 1924։ Գործը կը նշէ նաեւ թերթեր, որոնցմէ օրինակներ կամ հաւաքածոյ չունի, սակայն տեղեակ է այդ թերթերուն անուան։

3. Հայր Մկրտիչ Պոտուրեան, Հայ հանրագիտակ, Ա. . հատոր, Պուքրէշ, 1938-1940։

4. Յովհաննէս Պետրոսեան, Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա [կրճատ՝ Հ. Պ. Մ. Բ. Ա. հատոր, Երեւան, 1956. Բ. հատոր, Երեւան, 1957։

5. Ամալիա Կիրակոսեան, Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1794-1967), [կրճատ՝ Հ. Պ. Մ. Մ. ], Երեւան, 1971։

 

Բ. - Հ. Յ. Դ. ՄԱՄՈՒԼԻ ՑԱՆԿԵՐ

1. «Ցանկ» . Յ. Դ. մամուլի], Յուշապատում Հ. Յ. Դաշնակցութեան (1890-1950), [կրճատ՝ Յուշապատում], խմբ. Սիմոն Վրացեան,

Բոստոն, 1950։ Ցանկը պատրաստուած է ընկ. Սահակ Տէր Թովմասեանի աջակցութեամբ։

2. Դաւիթ Փափազեան, «Հ. Յ. Դաշնակցութեան վաթսունամեայ մամուլը»։ Յուսաբեր բացառիկ, Գահիրէ, 18 Դեկտեմբեր 1954, էջ 5556։ Ապա լոյս տեսած է գրքոյկի ձեւով, Թեհրան, 1954։

3. Ժիրայր Միսաքեան, «Երիտասարդական մամուլ», Յուսաբեր բացառիկ (նուիրուած Հ. Յ. Դ. երիտասարդութեան), Գահիրէ, 2 Յունիս 1951, էջ 29։

 

Գ. ՅՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

1. Աճէմեան Հայկ, «Յեղափոխական Վասպուրական, 1880-1930», Վասպուրական... էջ 241-408։ Վասպուրականցի ամէն տեսակ դէմքի կենսագրութեան համար թանկագին աղբիւր մըն է։

2. Բաղդասարեան Տիգրան, «Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը Շատախի մէջ», Հայրենիք ամսագիր, Լ. տարի, թիւ 5 (Մայիս, 1952), էջ 1-10. թիւ 6 (Յունիս, 1952), էջ 65-70. թիւ 7 (Յուլիս, 1952), էջ 54-60։

3. Բրուտեան Տիգրան, «Դէմքեր ու դէպքեր (1889-1908)», Հայրենիք ամսագիր, ԼԸ. տարի, թիւ 11 (Նոյեմբեր, 1960), էջ 65-77. թիւ 12 (Դեկտեմբեր, 1960), էջ 84-96. ԼԹ. տարի, թիւ 1 (Յունուար, 1961), էջ 43-56։

4. Գռուզեան Խաչիկ քհնյ., «Վասպուրականի մտաւորական զարթօնքը», Վասպուրական, էջ 195-204։

5. Երամեան Համբարձում, Յուշարձան, Բ. հատոր, Աղեքսանդրիա, 1929։

6. Էյնաթեան Գալուստ, «Հ. Յ. Դ. Վանի երիտասարդութիւնը», Հայրենիք ամսագիր, 29-րդ տարի, թիւ 5 (Մայիս, 1951), էջ 28-35։

7. Կոմս (Վահան Փափազեան), Իմ յուշերը, Ա. հատոր, Պոսթըն, 1950, Բ. հատոր, Պէյրութ, 1952։

8. Մանուկեան Արամ, «Յուշեր», Հայրենիք ամսագիր, Ա. տարի, թիւ 6 (Ապրիլ, 1923), էջ 77-89, թիւ 7 (Մայիս, 1923), էջ 188-201. թիւ 9 Յուլիս, 1923), էջ 83-93. թիւ 10 (Օգոստոս, 1923), էջ 127-137. թիւ 11 (Սեպտեմբեր, 1923), էջ 119-136. թիւ 12 (Հոկտեմբեր, 1923), էջ 102-117։ Ցաւալի է, որ յուշերը կիսաւարտ մնացած են։

9. Սարգսեան Եփրեմ, «Լեռնապարը 1908-1909-ին», Հայրենիք   ամսագիր, ԼԳ. տարի, թիւ 11 (Նոյեմբեր, 1955), էջ 7-19. ԼԴ. տարի, թիւ 1 (Յունուար, 1956), էջ 47-60. թիւ 2 (Փետրուար, 1956), էջ 60-76)։ Այս յուշերուն առիթով, Արիս Աբրահամեան Հայրենիք ամսագիրի մէջ կը տպէ յօդուած մը՝ «Մի քանի ճշդումներ» խորագիրով, ԼԴ. տարի, թիւ 5 (Մայիս, 1956), էջ 109-112։

10. Վասպուրական, Վան-Վասպուրականի Ապրիլեան հերոսամարտի տասնհինգամեակին առթիւ, 1915-1930, տպ. Վենետիկ, 1930։ Կրճատ՝ Վասպուրական։

11. Փոխարեան Արմենակ, «Հայրենիքիս         մէջ», Հայրենիք ամսագիր, ԺԶ. տարի, թիւ 12 (Հոկտեմբեր, 1938), էջ 53-66. ԺԷ. տարի, թիւ 1 (Նոյեմբեր, 1938), էջ 51-62. թիւ 2 (Դեկտ., 1938), էջ 58-69, թիւ 3 (Յունուար, 1939), էջ 63-70. թիւ 4 (Փետրուար, 1939), էջ 103-115։

 

Դ. ԴԷՄՔԵՐ

Էյնաթեան Գալուստ

Վասպուրական..., էջ 261-262։

Խանջեան Խոսրով

Վասպուրական..., էջ 273։

Խ. Թիւթիւնճեան, Վարագ, թիւ 32 (Յունուար, 1961), էջ 19-21։

Կապուտիկեան Բարունակ

Վասպուրական..., էջ 277-278։

Խոսրով Թիւթիւնճեան, Անմահներուն հետ (Պէյրութ, 1974), էջ 163-187։

Կոսոյեան Հայկակ

Վասպուրական..., էջ 279-280։

«Ինքնակենսագրութիւն», Վարագ, թիւ 62 (Յուլիս, 1960), էջ 15։

Մանուկեան Հմայեակ

Վասպուրական..., էջ 289-290։

Օննիկ Մխիթարեան, «Հմ. Մանուկեան», Հայրենիք ամսագիր, Բ. տարի, թիւ 9 (Յուլիս, 1924), էջ 127-132։

Խոսրով Թիւթիւնճեան, Անմահներուն հետ (Պէյրութ, 1974), էջ 191-213։

Մաքսապետեան Արմենակ

Վասպուրական..., էջ 290-291։

Հայկակ Կոսոյեան, «Ա. Մաքսապետեան», Վարագ, թիւ 19 (Հոկտեմբեր, 1957), էջ 21-24։

Մելոյեան Ղեւոնդ

Վասպուրական..., էջ 292։

Կոմս, Վարագ, թիւ 61 (Ապրիլ, 1968), էջ 33-35։ Արտատպում Պէյրութի Ազդակ օրաթերթէն։

Ա. Ծառուկեան, նոյն, էջ 36։

Խ. Թիւթիւնճեան, նոյն, էջ 37-40։

Վերջին երկուքը արտատպում Նայիրի շաբաթաթերթէն։

Մխիթարեան Օննիկ

Վասպուրական..., էջ 284-294։

Սօսեաց տղան, Հայրենիք ամսագիր, ԼԶ. տարի, թիւ 4 (Ապրիլ, 1957), էջ 87-91։

Սիրուն Պետրոսեան, Վարագ, թիւ 21 (Ապրիլ, 1958), էջ 24-27։

Խ. Թիւթիւնճեան, Վարագ, թիւ 41 (Ապրիլ, 1963), էջ 46-49։

Պասեան Ներսէս

Վասպուրական..., էջ 309։

Հայկակ Կոսոյեան, Վարագ, թիւ 43 (Հոկտեմբեր, 1963), էջ 28-30։

Փափազեան Դաւիթ

Վասպուրական..., էջ 330-331։

Անուշաւան Գրիգորեան, Վարագ, թիւ 37 (Ապրիլ, 1962), էջ 14-17։

Խ. Թիւթիւնճեան, Վարագ, թիւ 40 (Յունուար, 1963), էջ 27-29։

 

ՍԱՊԱՀ-ԻՒԼ-ԽԱՅՐ

Դաւիթ Փափազեան, «Հայ յեղափոխութիւնը եւ հարեւան ժողովուրդները», Վասպուրական..., էջ 169-171։

Ղեւոնդ Մելոյեան, «Թուրք յեղափոխութեան նախակարապետները Սապահ-Իւլ-Խայր (Արշալոյս)» Հայրենիք ամսագիր, ԺԸ. տարի, թիւ 7 (Մայիս, 1940), էջ 64-68։

Կոմս, Իմ յուշերը, Ա. հատոր (Պոսթըն, 1950), էջ 285-286, եւ էջ 503-504։

Նոյն, «Ղ. Մելոյեան», Վարագ, թիւ 61 (Ապրիլ, 1968), էջ 33-35։ Արտատպուած Պէյրութի Ազդակ օրաթերթէն։