Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՍՈՒՆ ՏԱՐԻՆ 1921-1971 Թ. Թ.

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Գաղութին կազմութիւնը.

Ա. տասնամեակ

Բ. տասնամեակ

Գ. տասնամեակ

Դ. տասնամեակ

Ե. տասնամեակ

Ընդհանուր հաստատումներ

Լիբանանահայ մամուլին իրագործումները

Թերիներ

1) Չափի պակաս

2) Անտեսում իրարու հակադիր ճակատներու արժանիքներուն եւ արժէքներուն

3) Երգիծական գրականութեան պակաս

4) Լեզուական բծախնդրութեան պակաս

5) Տարեկան ակնարկի պակաս

6) Տարեգիրքի պակաս

Վերջաբան

Լիբանանահայ մամուլը (ցուցակ)

****************
Այս ուսումնասիրութիւնը լոյս տեսած է Հայկազեան հայագիտական հանդէսի մէջ, 1971, էջ 163-296։