Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽՈՐԱԳԻՐՆԵՐ ԿԱՄ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Թերթերուն որդեգրուած խորագիրները (անուանում) կ՚ենթադրենք, որ կամայական կամ պարագայական չեն։ Անոնք կ՚արտացոլացնեն տուեալ ժամանակաշրջանի մը մեր ժողովուրդին տագնապները, ձգտումները եւ տեսլականները։ Երբ Հ. Յ. Դ. ի առաջին օրկանը Դրօշակ կ՚անուանուէր, հաւանաբար հիմնադիրներուն մտածումին մէջ ազգային դրօշակին եւ անով խորհրդանշուող՝ մարմնաւորւող՝ հայ անկախութեան վերականգնումի, վերահաստատման իտէալը կը հետապնդուէր կամ կ՚ուրուագծուէր։ Երբ կը հիմնուէր Պոլսոյ Ազատամարտը, հիմնադիրները հաւանաբար կը մտածէին, թէ Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակումով՝ ազատութիւնը իր դողդոջ քայլերը կ՚առնէր. անոր ամբողջական իրագործումը եւ ամրապնդումը տակաւին մարտի, պայքարի պէտք ունէին։

Երբ 1918-ին, Հալէպի մէջ կը հիմնուէր Տարագիրը, հայրենիքէն տեղահանուած եւ անկայք հայութիւնը կը խորհրդանշէր։

1925-ին երբ Պէյրութի մէջ կը հիմնուէր պատանիներու հասցէագրուած Ովասիսը, անապատի կիզիչ արեւէն ճողոպրած պատանիները անհրաժեշտութիւնը ունէին ովասիսի մը ընձեռած շուքին, կազդուրիչ հանգիստին՝ դէպի հայութեան բարձրագոյն տենչերուն եւ իտէալներուն նոր երթի մը պատրաստութեան։

Երբ Պոլսոյ մէջ եւ այլուր կը հիմնուէին Բագին, Մեհեան, Նաւասարդ եւ այլ թերթերը, հեթանոսական խորհրդանշաններու եւ արժէքներու ընդմէջէն, ցեղային ոգին յայտնաբերելու ճիգը կը տեսնուի։

Օրինակները բազմաթիւ են։ Կը գոհանանք այսքանով։ Միայն նշենք, որ 1970-ական թուականներուն, յեղափոխականացման մթնոլորտին ազդեցութեան տակ, պատանեկան եւ երիտասարդական օրկանները պիտի կոչուին՝ Երիտասարդական ձայն, Բռունցք, Յեղափոխական ճակատ, Յեղափոխութեան ճամբով եւ այլն։

ՏՊԱՔԱՆԱԿ

Որքա՞ն եղած է դաշնակցական թերթերուն տպաքանակը։

Դժուար է այս հարցումին պատասխանել, որովհետեւ մամուլի պատասխանատուները դիւրաւ չեն փոխանցեր այս գաղտնիքը։ Իրողութիւն է, որ մեր կուսակցական թերթերը առաւելաբար կը սպառին իրենց քաղաքներուն եւ երկիրներուն մէջ. արտաքին աշխարհին մէջ շատ քիչ բաժանորդ ունին։

Վանի խմորատիպ թերթերը երբեմն բազմագրուած են կամ պատճենահանուած՝ շուրջ 100 օրինակով։ Դարուն սկիզբը, Կովկասի եւ Պոլսոյ կուսակցական օրկանները լոյս տեսած են 10, 000 եւ աւելի տպաքանակով։ Կարօ Սասունի Պոլսոյ Ազատամարտին համար կը վկայէ։ «Ատեն եղաւ, երբ 12, 000 օրինակ սպառեցաւ այս օրաթերթէն, ինչ որ արտակարգ երեւոյթ էր հայ մամուլի պատմութեան

  մէջ, այդ ատեն («Դաշնակցութեան մշակութային հորիզոնները», Բագին ամս., թ. 1-2 Յունուար-Փետրուար, 1971, էջ 8-9)։ Պոլսոյ Երկունք ուսանողական օրկանին տպաքանակը 2, 500 (նոյն, անդ)։

Ընդհանուր առմամբ, դաշնակցական թերթերուն տպաքանակը կը տարուբերի 1-3 հազարի միջեւ։

ԵՐԿԱՐԱՏԵՒ ԹԵՐԹԵՐ

Արդար է առանձնապէս նշել այն թերթերը, որոնք 30 եւ աւելի տարուան կեանք ունեցած են եւ մինչեւ այսօր կը շարունակեն իրենց գոյութիւնը։ Կու տանք ժամանակագրական կարգով։

Հայրենիք օրաթերթ (Պոսթըն, 1899։ Երիցագոյնը։ 92 տարեկան),

Ասպարէզ (Ֆրեզնօ, ապա՝ Լոս Անճելըս, 1908), Յուսաբեր (Գահիրէ, 1913), Յառաջ (Փարիզ, 1925), Ազդակ (Պէյրութ, 1927), Ալիք (Թեհրան, 1930), Արմենիա . Այրէս, 1931), The Armenian Weekly, նախապէս՝ The Hairenik Weekly (Պոսթըն, 1933), Haiastan (Հայաստան, Փարիզ, 1939), Ազատ օր (Աթէնք, 1945), The Armenian Review (Պոսթըն, 1948), եւ Կամք (Gamk, Պ. Այրէս, 1949)։

Դադրածներուն մէջ՝ ամէնէն երկարատեւը Հայրենիք ամսագիր (1922-1970, 48 տարեկան)։


Հ. Յ. Դ. ՄԱՄՈՒԼԻՆ ՍԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒՄԸ ԶԱՆԱԶԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՄԷՋ (ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ)

Հոս նկատի առած ենք Հ. Յ. Դաշնակցութեան (իր մարմիններուն եւ միաւորներուն աշակերտական, պատանեկան, ուսանողական եւ այլն) պարբերաթերթերը (զանց ընելով ուղեկից կազմակերպութիւններուն ու շարքայիններուն հիմնած մամուլը)։

1890 Վրաստան (Թիֆլիս), Մանիֆեստ եւ Թռուցիկ թերթ։ Ապա՝ Դրօշակ (1891)։

1891 Զուիցերիա (Ժընեւ), Դրօշակ։

1895-1896 Ատրպէյճան (Շուշի), Կոկոն։

1899 Մ. Նահանգներ (Նիւ Եորք, ապա՝ Պոսթըն), Հայրենիք։

1900 Ֆրանսա (Փարիզ), Pro Armenia։

1905 Պուլկարիա (Ֆիլիպէ), Ռազմիկ։

1905 Անգլիա (Լոնտոն), Pro Armenia։

1905 Արեւմտահայաստան (Գաւառ Շատախ), Արեան ձայն։

1906 Վրաստան (Թիֆլիս), Յառաջ (եթէ նկատի չառնենք Դրօշակի գաղտնի հրատարակութիւնը)։

1907 Արեւելահայաստան (Ալեքսանդրապոլ), Ժայռ։

1908 Ռուսաստան (Նոր Նախիջեւան), Հրազդան։

1908 Օսմանեան կայսրութիւն (Պոլիս), Ազդակ շաբաթաթերթ։

1909 Պարսկաստան (Թաւրիզ), Առաւօտ։

1913 Եգիպտոս (Գահիրէ), Յուսաբեր։

1913 Գերմանիա (Պերլին), Մեսրոպ։

1922 Սուրիա (Հալէպ), Պատանի։ Եթէ զանց ընենք այս նախափորձը եւ անկէ ետք եղածները, երէցներու օրկանն է Արեւելքը (1946)։

1923 Յունաստան (Սելանիկ), Ալիք։

1924 Լիբանան (Պէյրութ), Փիւնիկ։

1924 Արժանթին . Այրէս), Բողոքի ձայն։ Հետագային՝ Արմենիա (1931)։

1948 Իրաք (Պաղտատ), Գոյամարտ։

1975 Իտալիա (Վենետիկ), Հայկական ձայն։

1979 Քանատա (Մոնթրէալ), Հորիզոն։

1981 Պաղեստին (Երուսաղէմ), Հայ Դատ։

1981 Կիպրոս (Նիկոսիա), Արձագանգ։