Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԱԿԱՆՆԵՐ

Բագարատ շարժման հիմնադիրներուն եւ յարողներուն թիւը կու տայ 40, [1] առանց անուններ նշելու: Կոմս կու տայ որոշ անուններ: Կը մէջբերենք, «Նոր-սերնդական շարժման հիմը դրին երկու միջնակարգ դպրոցներէն ելած խումբ մը նորահաս տղաներ՝ Հմայեակ Խոռոզեան-Մանուկեանը (խմբագիր). Մանուէլ եւ Բարունակ Կապուտիկեանները. Գալուստ Էյնաթեանը. Արամ Սաֆրաստեանը. Խոսրով Խանճեանը եւ աւելի կրտսերները՝ Ներսէս Պասեան. Պարգեւ Պանիրեան. Մանուկ Ասլանեան. Տիգրան Ջրբաշեան. Արտաշէս Հացագործեան-Վանարեան եւ քանի մը այլ պատանիներ»։ [2]

Քանի մը այլ պատանիները անուղղակիօրէն կ՚ամբողջացնէ Խ. Թիւթիւնճեան. երբ կը նշէ Երամեան վարժարանին մէջ շարժման հետեւորդներուն անուններէն ոմանք Զաւէն Կորկոտեան. Տիգրան Մանդակունեան. Արսէն Թէրլէմէզեան. Տաճատ Թէրլէմէզեան [դաւաճան Դաւոյի ահաբեկիչը. Ա, Տ, Խ, ]. Միհրան եւայլն։ [3]

Խ. Թիւթիւնճեան Խոսրով Խանջեանի մահագրականին մէջ (յօդուածը անստորագիր է. սակայն շատ հաւանաբար իր գրիչին կը պատկանի). կը նշէ նոր անուններ Արփիար Սաֆրաստեան. Արշաւիր Գազանճեան. Հրանդ Բագրունի. Տէրտրանց Վահան եւ Տիգրան Թորգոմցեան։ [4]

Հայկակ Կոսոյեան Ներսէս Պասեանի մահագրականին մէջ. նոր սերնդական երէցներուն կարգին կը նշէ Վահան Արտամետցեանը. իսկ կրտսերներու կարգին՝ Օննիկ Մխիթարեանը եւ Արշաւիր Գազանճեանը։ [5]

Կոմս հիմնադիրները միջնակարգ երկու դպրոցներէն [Հայկազեան - Կեդրոնական եւ Երամեան] խումբ մը նորահաս տղաներ կը նշէ: Ըստ Տիգրան Բրուտեանի. «մեծ մասամբ Երամեանի աշակերտներ»։ [6] Ճիշդ չեն այս հաստատումները: Հիմնադիրներուն մեծ մասը եւ կորիզը կու գայ Կեդրոնական վարժարանէն: Խ. Թիւթիւնճեան երկու առիթով կը նշէ հիմնադիրներուն յաճախած վարժարանը. որ Կեդրոնականն է։ [7] Հ. Երամեանն ալ Կեդրոնականի շրջանաւարտ աշակերտներուն կը վերագրէ թերթին խմբագրումը (ինչպէս տեսանք):



[1]            «Նոր սերնդական շարժումը Վասպուրականի մէջ», Ազդակ շաբ., Ա. տարի, թ. 30 (11/24 Յուլիս, 1909), էջ 474։

[2]            Իմ յուշերը, էջ 486։

[3]            Անմահներուն հետ (Պէյրութ, 1974), էջ 165։

[4]            «Խ. Խանջեան», Վարագ, թ. 32 (Յունուար, 1961), էջ 20։

[5]            «Ն. Պասեան», Վարագ, թ. 43 (Հոկտ., 1963), էջ 29։

[6]            Նշ. աշխ., էջ 89-90։

[7]            19. Անմահներուն հետ, էջ 165, 194։