Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծանիր` սիրելի որդի Տէր Ստեփաննոս

1. Յամենայն ուրեք ջանասցես զխարջդ ըստ կարգի առնել, ի բաց փախչելով ի շռայլութենէ. եւ զնոյն խարջն` եթէ հնար ինչ է, աստի սկսեալ մինչեւ Աստուծով վերադառնալդ` գրեսցես:

2. Ի հասանիլդ ի Կոստանդնուպօլիս, յինէն Սրբազան Պատրիարք վարդապետին յինէն կարօտիւ ողջոյն եւ աջոյն համբոյր մատո'. եւ զմեր ամենայն որպէսն մանրամասնաբար ծանո': Նմանապէս եւ մահտեսի Յարութիւն Ամիրային եւ այլ երեւելեանց` զմեզ հարցանողացն ամենայնից:

3. Իսահակ վարդապետ եղբօրն իմոյ եւս, ողջունիւ ծանօ' զորպէսն մեր եւ եղբօրն իւրոյ, եւ մեր հետեւողութիւնն առ այն, եւ կամ օգնելն ըստ կարի մերում եւ այլոց գրելն եւ յանձնելն եւ մեր` առավել ցաւ ունելն վասն յամենալոյ նորա: Որպէս գիտակս թղթոցն նորին եւ մեր:

4. Մահտեսի պարոն Գալստեանին, յինէն ողջոյն եւ խնդիր, որ զգրեցեալ խնդիրս մեր յանձն առցէ եւ մեր ամենայն պատահեալ բանիցն մուղայէթ լինիցի ի փառս Աստուծոյ:

5. Իմ հարազատ եւ անգին բարեկամացն Պ. Գէորգին եւ Պ. Ասուածապահին շնորհակալութիւն վասն սկւոյ ծածկոցին եւ հողաթափին: Որպէս գրած եմ իւրեանց, երկու սկւոյ ծածկոց եւս շինել տան սպիտակ եւ կանանչ. բայց փոքր ինչ մեծ քան զայս:

Յաղագս թագին եւ վակասին, որրպէս եւ գրած եմ իւրեանց, դու եւս որքան անդ իցես, հետեւիս` յամարաձեւ յօրինել տալ եւ փութացուցանել: Ըստ սոսա թէպէտ հարկաւոր էր փորուրարն, եմիփորոնն, թեւնոցն եւ գօտին, սակայն այժմ ոչ գոյ կարողութիւն բոլորն հոգալ: Թագն ու վակասն այնքան խարջիւք լինիցի, որ բաց ի քարանց մերոց, արժեսցի հարիւր թուման, որ է հազար հինգ հարիւր սաղ ղուռուշ փոքր ինչ աւել պակաս հոգս չէ: Երբ գրեսցին ինձ սկսեալն, հոգս տեսից. եթէ մեր փողն եկեալ իցէ ի Հնդկաց, գրեցից մահտեսի պ. Գալստեանին յայդր տալ, իսկ եթէ ոչ, հասանիցի կամ աստի յղեցից, եւ կամ գրեցից նուիրակին տալ: Վասն այսմ անհոգս լինիցին: Միայն լաւ շինեսցին: Տիրացու Սարգսին եւս ասասցես ողջունիւ, հետեւիլ այսմ: Վակասի եւ արտախուրակի ձեւն քեզ ետու տալ նոցա: Իսկ եթէ քան զայնս գեղեցիկ ձեւս ունիցին, այն ի կամս իւրեանց թողում ապաստան: Վակասն` Փրկիչն ԺԲ. Առաքելովք մասնաւոր քարամբ եւ մարգարտով: Արտախուրակքն եւս մարգարտով, չորիւք աւետարանչօք եւ Աւետեօքն. կամ այլ յարմար նկարիւք: Մեծութիւն թագի, Սահակ վարդապետի գլխով:

6. Ի Բասրայ եղեալ արծաթն փութով առաքեսցես պ. Գէորգին եւ Աստուածապահին, որ վասն իմ մէկ արծաթեայ` յարմարակերտ գաւազան շինել տան: Առ այս նոյն եւ տիրացու Սարգսին գրած եմ: Արծաթն եթէ աւելի լինի, պահեսցեն մինչեւ ինձ յիմացումն տայցեն, եւ կամ սաղավարտ շինեսցեն: Եթէ պակասեսցի, փողով առցեն: Գաւազանն վիշապագլուխ եղիցի եւ ոսկեգրեալ, ըստ բոլորին եւ կամ ըստ մասին որպէս եւ պատշաՃ տեսցեն:

7. Քարինքն որ կնքած քեզ ետու տալ պ. Գէորգին եւ Աստուածապահին քեզ մօտ բանալ տացէս: Եթէ քար պակասի պատշաՃաւոր քարինս առցեն: Եւ երկու մեծ սէլիան եթէ գտանիցի վասն արտախուրակին, որպէս լուսահոգի Քութուրինն` շատ բարակ լինի:

8. Տիրացու Սարգսին շատ խնդրեսցես թագի ձեւն գեղեցիկ բերել որում գրած եկեղեցւոյ յիշատակի քարինք վասն սուրբ Գէորգայ եւ սուրբ Թորոսին գրեալ էր թէ ումէք յանձնեա' բերելն: Պ. Յովհաննիսի մարդկանցն յանձնեսցես: Երկու տապանաքարիւ վասն Սարգիս եւ Խաչատուր Աղայիցն:

9. Սուրբ Երուսաղէմայ արդիւնքն` սահմանելոց եմ գանձապետ ընկալնուլ այսուհետեւ: Ծանո Տիրացու Սարգսին:

10. Բրինձն ողջունիւ մատուսցես, զի ես չգրեցի նոցա: Շահմային եւս ում պատշաՃ տեսցես:

11. Ս. Գրոց պատմութեանցն, մինն ի Պօլիս տիրացու Մատթէոսին տացես: Եւ մի Բասրայ երիցն (երիցո՞ւն). ում գիր եմ գրեալ. եւ ի Բաղդատի Նախիջեւան 1786 յունիսի Բ պ. Ալէքսանին եւ աղայ Մարգարին:

12. Երկու շապիկի եախայ եւս եմ գրած. շինել պատկերօք եւ այլն յանձնեմ ի խոհեմութիւն քոյ եւ մնամ վասն քո յաջողութեանդ միշտ աղօթարար:

Յովսէփ արքեպիկոպոս