Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սիրեցեալ որդի տէր Ստեփան

ՀանՃարաշատ քահանայ

Երկոքին գիրդ յօգոստոսի 21-էն եւ 26 էն գրեցեալ ընդ պարոն Եղիային, ընդ գրեանցն եւ ընդ թամքին ստացայ մեծաւ շնորհակալութեամբ: Եւ զամենայն գրեցեալսդ գիտացեալ. ահա որոց յաղագս թուղթս էիր խնդրեալ. գրեցի զշնորհակալութիւն մեր` վասն Սահակայ վարդապետին. եւ զգրեանս եւս առաքեցի ամենիցն. նոցա եւ յառաջին ծանօթացելոցն` որոց յաղագաւ ընդ քեզ թուղթ էաք գրեալ: Կարող ես իմանալ յանուանէ, ես ոչ երկարեմ: Եւ ըստ գրեցելոցդ կակուղ եւ օրինօք գրեցի ամենից: Ես զարմանամ, որ այժմ վասն թագին ոչինչ էիր գրեալ: Ահա ես այժմ, ԲՃՂԴ (294) մսխալ սրմա արծաթ առաքեցի վասն գաւազանին` առ պարոն Մասեհն, տալ պարոն Գէորքին եւ Աստուածապահին: Ընդորս եւ առաքեցի առ նա` մէկ սանդուղով գրեանք, որ է ժամագիրք, Յիսուս որդի եւ Սուրբ Գրոց պատմութիւն. որոց ում գրեալ եմ տացէ, մնացեալն ի ձեռն մահտեսի Գալստեանին, առաքեսցէ առ քեզ, որ է ԱՃ (100) Սուրբ գրոց պատմութիւն: Ժ. հատ ժամագիրք: Ի. հատ Յիսուս որդի: Յորոց մէկ-մէկ հատ տացես մահտեսի պ. Խաչիկին, պ. Յովհաննէսին Բեթղեհէմեան եւ պ. Վարդանին Գալանթարեան, որպէս գրած եմ իւրեանց եւս. մնացեալն` ի Հնդստան ընծայեսցես, որոց որ արժանի տացես. ազնիւ Շամիրամ աղային, Պետրոսի որդի Յարութիւն Աղային, Աղայ Մկրտումին եւ այլոց: Եւ եթէ մնասցէ ինչ, ծախեսցես, որպէս պատշաՃ տեսանես: Օրացուցն, Տօնացուցն եւ Աստուածաղերս. ի մօտոյս գալոց է եւ ի նոցանէ եւս` առաքելոց եմ առ քեզ: Դեսպանին ահա շնորհակալութիւն գրեցի վասն քոյ, ընծայ առաքեցի. վեց հատ լաւ եաղլուղք եւ Բ. հատ Հաւատով խոստովանիմի տետրն, զոր հայերէն ընդ ռուսաց թարգմանութիւնն տպեալ են: Խնդրեցի` որ ում հարկ է ասասցէ սաստիւ, չարգելեն ծախելն աստէն առաքեալ գրեանքն եւ կամ այրել, եւ այլ բանք շատ: Սահակ վարդապետին անցքն, բոլոր գիտացի: Յառաջ գրեալ էի զպատասխանիս յառաջին թղթոցն քո, ընդնմին եւ Աբէլի եւ մեր Եսայու հարկաւոր թուղթքն, յուսամ ընկալեալ իցէք եւ զպատասխանիս մեր գրեալ: Այժմոյս գրեցեալ թուղթդ` առ պ. Եսային եւ ի տունս ձեր, առաքեցի ի Հաշտարխան, պ. Եսային գնալոց է եւ տանելոց: Յա'յնպէս տեղ եմք, որ ոչինչ համբաւ ո'չ լսեմք ի սուրբ Աթոռոյն եւ ի Թիլֆիզու, այլ թէ լուեալն է, բոլորովին այլանդակ եւ խռովեցուցիչ մտաց: Աստուած ի բարին եզերեսցէ: Ահա դուք լաւ էք լուեալ քան զմեզ:

Նմանապէս եւ ի Հաշտարխանու եւ յայլ տեղեաց յոյժ անագան ընկալնում զգիր: Յուսամ Աստուած որ յաջողեալ իցես զգնացս քոյ. սպասեմ գիր ընկալնուլ եւ միամտիլ: Յամենայն կողմանց գրեսցես: Շամիրամ աղայի գրոցն պատասխանն որ գրեալ եմ, եթէ հասեալ իցէ ի Բասրայ առ մեր հարազատսն, մեզ ծանուսցես: Պըրվէլէկի պատկերաց մեկնութիւնն ահա ընդ թղթոյս ուղեւորեմ: Վասն տան ձերոյ միամիտ մնասցես: Ես այժմ ի Թագանռով էի. երկար չկարացի գրել: Պարոն Յովհաննէս Գասպարովի կինն որ վախՃանեցաւ, այժմ մեր միլիոնչի Գրիգոր աղայի դուստրն Մալալուշկին նշանեցաք. գնալոց է անդ պսակելոց եւ բերելոց ի Թագանռով:

Կարապետ վարդապետն, Գրիգորն, տիրացու Պետրոսն, մահտեսի Յովհաննէսն, պարոն Մկրտիչն եւ պարոն Աստուածատուրն ընդ պարոն Պօղոսին` զքեզ ողջունեն:

Եւ մնամ միշտ վասն քոյ յաջողութեանդ եւ առողջութեանդ աղօթարար`

Յովսէփ Արքեպիսկոպոս

Ի Նախիջեւան` 1786 Հոկտեմբերի 10.

Յայսմ ամի բաւական շինութիւնս արարի ի վանքն, ջաղացն եւս շինեցի: