Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յորմէ սիրով մեծաւ օրհնութեամբ, քրիստոսական սուրբ ողջունիւ եւ սրբոյ իջման տեղւոյս նորին մշտածաւայ շնորհիւն ծանիր սիրելի եւ հոգեւոր որդիդ մեր եւ հարազատ զաւակ ս. Աթոռոյս Յովսէփ աստուածաբան վարդապետ: Զի ի մայիսի մուտն մինչ թուղթ գրեցաք քեզ, եւ խոստացաք զնուիրակ առաքել յայդր ըստ յօժարութիւն ցուցանելոյդ, այնուհետեւ կամ եղեւ մեզ զպատրաստութիւն տեսանել: Այլ ծանր հիւանդութիւն պատահեալ մեզ. եւ երկարեալ, ո'չ յաջողեցաւ. զի յաղագս այնր ցաւոց, որովհետեւ տեղւոյս օդն եւս ծանր է յամառանն, յորդորեցեալ ի բազմաց գնացաք ի հեռակայ վանորայսն մեր, եւ ի Ղրխպուլախ, եւ ի Մասսեաց ոտն ի յաղբիւր սրբոյն Յակոբայ, եւ առ միջոց մի կացեալ յայնս տեղիս` ողորմութեամբն Աստուծոյ զառողջութիւն գտաք, եւ վերադարձաք. բայց ի վերադառնալն եւս նորակերպ դառնութիւն էր յառաջացեալ. զի զԹիֆլիզեցի Ստեփաննոս անուն սեւագլուխն մուլքանաՃի էաք կարգեալ ի գեղջն եւ նա ի գալ ոմանց թուրքաց յայգիսն վասն խաղողագողութեան, քանի դրացօք գնացեալ էր առ ի վարել անտի, եւ ի պատահիլն միմեանց` թուրքաց մինն հարմամբ փայտի անկեալ էր: Որոյ աղագաւ ո'չ կարացաք շուտով զգլուխ թափել ի վշտալի հոգոց` եթէ ո'չ յետ բազում նեղութեանց եւ վնասակրութեանց ի յերկրացւոցս` ի հանապազորդ նեղչաց մերոց: Ապա` մինչ նոր ձեռնարկեցաք ի գրութիւնս թղթոցն ի քէն խնդրեցելոց` եւ ի պատրաստութիւն նուիրակի, հասին առ մեզ քանիցս գրեցեալ թուղթք քո. որովք ծանուցեալ մեր թէ` զառաջին ոՃն փոխեալ` ո'չ յօժարիս ընդ նոր նուիրակ առաքել, թոյլատրեցաք յառաջադրութեան եւ թղթագրութեան. եւ հետեւաբար այլ զբաղանօք զբաղեալ` հասաք մինչեւ ցարդ: Եւ այժմ ընկալաք զթուղթդ ի Հաշտարխանու գրեցեալ ի սեպտեմբերի ԻԲ, եւ հարկաւորեցաք ի գրել սիրելւոյդ զայս թուղթ` ի պատասխանի թղթոց քոց: Արդ` ի թուղթսդ իբրեւ հաստատեալ էիր ի վերայ մեր` որպէս թէ մեք գրեալ իցեմք քեզ թէ եպիսկոպոս եմք յղելոց յայդր. եւ թէ` Սաղիմացւոցն եպիսկոպոսի բաշբօրթ իցեմք տուեալ. եւ Հաշտարխանցիք եւ'ս այնպէս հասկացեալ` ըստ նոյն մտաց էին գրեալ զթուղթն իւրեանց համարձակօրէն: Բայց սի'րելիդ իմ, մեք ըստ քո խնդրոյն խոստացաք զոք նուիրակ յղել: Եւ վասն Սաղիմայ նուիրակին` գրեցաք թէ պատրիարգն մեզ եպիսկոպոս էր գրեալ, եւ նոցա վէքիլ տիրացու Սարգիսն` վարդապետ էր յիշեալ. բայց մեք վարդապետի անուամբ բաշբօրթ եւ կոնդակ գրեցաք. եւ ո'չ եպիսկոպոսի: Ապա դու որպէս ես կարդացեալ զմեր գրածն` որ այնպէս է ազդեցեալ ի միտսդ, եւ Հաշտարխանցիք եւս ուստի՞ իմացան` որ այնպէս գրեն: Այլ եթէ մեք եպիսկոպոսի բաշբօրթ էաք տուեալ եւ կոնդակ, թերեւս յղեալ իցէին զնուիրակն յայդկոյս. բայց ի վաղուց դարձուցեալ են ի Պօլսոյ յետս, եւ ո'չ գիտեմք յինչ միտս են: Ուրեմն` ահա ընդ վայր կարծիք եւ գրութիւն է զոր արարեալ էք: Եւ զքոյդ ցաւսն զոր յիշեալ էիր թէ դեռ ունիմ, այն եւս տրտմութիւն ետ սրտի մերոյ. փարատեսցէ Տէր զայնս ի սիրելի որդւոյդ, եւ կատարելապէս առողջութիւն պարգեւեսցէ: Ծանուցեալ էիր հասուցանել զթուղթսն մեր Տէր Ստեփանի ձեռամբն առ դեսպանն Եմփերատօրի, եւ զնորա պատասխանին առ մեզ յղեալ էիր հանդերձ առ քեզ գրեցելոյ թարգմանութեամբն. զորս տեսեալ փոքր մի միամտեցաք. այլ թէ ի Կայսերէն զի՞նչ պատասխանիք ելցեն, զայն եւս ազդեսցես: Առ ոմանս վասն յիշատակատուութեան թուղթս էիր խնդրեալ, զորս ի ձեռնհաս ժամանակի գրեսցուք: Այլ վասն Ղզլարցի հանգուցեալ Մահտեսի Գրիգորի կտակին, որ հարցեալ էաք, վասն որպէս գրելոյ թղթոյն` դու այլ իմն կերպիւ ես հասկացեալ` եւ թէ այլ եւս թուղթ է պիտոյ գրել առ որդիսն թէ ոչ, չէիր ծանուցեալ: Հաշտարխանցւոց թղթոյն այժմ պատասխանի ոչ գրեցաք յորժամ զայլ խնդրեցեալ թուղթսդ գրելոց իցեմք, յայնժամ եւ զայն գրեսցուք որպէս արժան է: Յաղագս ի Պօլիս լինելի թագին, որ քանիցս թուղթս գրեցեր առ մահտեսի Գալստանն, յղեցաք ի ձեռն Մինաս վարդապետին, եւ նա հասուցեալ է նմա: Բայց գրէ մեզ թէ` զթուղթսն ետու, եւ վասն թագին խօսեցայ. պատասխանեաց թէ թագի մարգարիտն գրեալ եմ ի Բաղդատու գալ, եւ Ճանապարհքն լաւ չեն. եւ թէ` թղթոցն պատասխանի խնդրեցի, ասաց թէ` այժմ ես հարկաւոր բան չունիմ որ գրեմ: Այսպէս էր գրեալ մեզ Մինաս վարդապետն, իսկ մեք զյետին թուղթդ եւս որ առ մահտեսի Գալստանն, յղեցաք ի նոյեմբերի ԺԵ: Տեսցուք թէ պատասխանի գրիցէ, յղեսցուք. եւ թէ զինչ առնիցէ, ծանուսցուք: Իսկ եւ ի 1783 թուոյն սկսեալ նուիրակութեան եւ առաջնորդութեան մտից եւ ելից հաշիւսն մինչեւ ի 1788 թիւս, որ գրեալ եւ յղեալ էիր` էհաս, թէեւ մեք չէաք խնդրեալ ի քէն զդաւթար, այլ դու բարեմտութեամբ արարեալ էիր, զոր տեսաք, եւ զհասուցեալսդ ի սուրբ Աթոռս առ մեզ` մեր ձեռաց դաւթարին համեմատ գտաք: Եւ զոր գրես ի նոյն դաւթարոջն` թէ` ի 1783 թուին, առաջին նուիրակութեան բոլոր մտից եւ ելից հաշիւն յղեալ եմ ի սուրբ Աթոռն, յորում յայտնի է` որ յիմոց արդեանցն աւելի փող է անցած, եւ այլն: Ի հարկէ մինչ մնացած է` վեր ես առնլոց, եւ ո'չ թէ վնաս կրելոց. զի հարազատ որդի ես սրբոյ Աթոռոյս: Բայց այն թէ յԱթոռն եմ յղեալ զդաւթարն, մեք ի քէն զդաւթար չեմք խնդրեալ եւ չեմք ընկալեալ: Բայց ի 1783 թուին մինչ զԱւետիս վարդապետն ի սարկաւագութեան յղեալ էիր ի սուրբ Աթոռս եւ առ մեզ, ընդ նմա թուղթ էիր գրեալ, եւ նովաւ յղեալ դրամսդ նշանակեալ. մանաւանդ ի կողմանէ Սաղիմայ արդեանցն եւ սրբոյ Աթոռոյս արդեանցն առ մեզ հասուցելոց զՂավզեր էիր խնդրեալ: Իսկ դաւթարս ոչ գոյր ընդ նմա: Այլ գրեալ էիր թէ`յորժամ զդաւթարն տեսցես, յայնժամ ես գիտելոց, յորում որպէս զգեալուրն` նոյնպէս եւ զխարջն գրեալ ունիմք, ըստ շաւղաց յարգելի եղբօրն իմոյ Մինասայ վարդապետի: Եւ նա Աւետիք վարդապետն ԲՃ թուման հասոյց մեզ. ԲՃ թուման եւս Եսային էր հասուցեալ. ՁԶ թուման. ԳՌ ԸՃԺ Դիան եւս ըստ խնդրոյ մերոյ յղեալ վէՃիցդ գինն էր: Յորմէ ԺԵ թուման հանեալ` ետուք երից Վանորէիցն` սրբոց կուսանաց ի տեղի լուսահոգի Գրիգոր Աղայի կտակին եւ մնաց ՀԱ թուման ԳՌԸՃԺ դիան. որ վերոյ գրեալ երեք ղալամից ջամն եղեւ ԴՃՀԱ թուման, ԳՌԸՃԺ դիան: Որոյ աղագաւ եւ մեք զղավզ գրեալ ետուք Աւետիք վարդապետին` որ եբեր առ քեզ: Այլ դաւթար` խնդրել ոչ հարկաւորեցաւ մեզ յայնժամ. կարծելով թէ` յետ կատարելոյդ զկրկին գործդ` եկեսցես, եւ որ ինչ հաշիւք իցեն, յայնժամ տեսանիցին: Բայց զի այդպէս եղեւ, որ մնացեր, եւ այժմ առանց հարկեցման քեզէն, զնորանց գործոյդ զդաւթարն յղեալ ես, ուրեմն` զհնոյն եւս նոյնպէս ողջամտութեամբ օր մի յառաջ յղեսցես, որ իբր թէ առաւել եւս միամտութիւն լիցի: Եւ զոր ինչ հասուցեալ ես, դեռ եւս ի մեր յատուկ դաւթարն չէ գրեցեալ, համարելով թէ շուտով լինիցէր գալդ, այժմ զի յամեցար, զհինն եւս ընդ նոր արդեանցդ քարշեսցուք ի դաւթարն ի կարգս այլոցն, նշանակելով թէ` յառաջին նուիրակութեան այսքան ինչ առ լուսահոգին է հասուցեալ, եւ այսքան ինչ առ մեզ: Այլ զայս եւս գիտասցես` զի հանգուցեալ Գրիգոր Աղայի կտակն որ վասն Խորվիրապի սրբոյ Վանիցն, Ե թուման, մոռացմամբ ոչ հանաք յայնժամ ի վերոյ յիշեալ դրամոցն, որովհետեւ դեռ չէաք հասուցեալ զայն` սրբոյ Վանիցն այնմիկ, եւ մնաց մինչեւ ցայսօր. վասնորոյ զայն Ե թումանն դու սիրելիդ պարտիս հասուցանել մեզ, եւ նշանակել ի դաւթարոջդ. զոր եւ մեք տացուք ի սուրբ վանսն Խորվիրապի, նոյնպէս եւ յանուն նորա յայդր հաստատեալ գանձանակաց արդիւնքն որ յայսքան ամս մնացեալ են, պահանջեսցես ի գանձապետացն եւ առնուցուս. եւ նշանակեալ ի դաւթարոջդ զորքանն` մեզ եւս գրեսցես, որ հասուսցուք յայն սուրբ Տունն վասն բազմակերպ պակասութեանցն հոգալոյ: Այսքան առ այս շատ լիցի: Յետին Թղթովդ` իմացաք զգալն նոր պօլկօվնիկ Ազնիւ Աղայ Յովհաննէս սիրելւոյն մերոյ հանդերձ օրհնեալ տամբն ի Սարֆթայ, եւ ի Հաշտարխան, եւ զհանդիպելն ձեր միմեանց, եւ զայլն. եւ ուրախացաք ընդ մօտիլն նորա յայսկոյս. իցէ թէ եւ ի սուրբ գահս եկեսցէ: Ահա զթուղթ գրեցաք առ Ազնուութիւն նորին. շնորհաւորելով զպօլկօվնիկութիւն, եւ զգալուստն. եւ առ խնդիրն մեր` որ ի Նամցայի կայսերէն, յատկապէս խնդրեցաք, հոգ տանել: զՈր եւ յղեցաք առ քեզ, տալ յինքն: Եւ վասն Արծուոյն ի սուրբ Աթոռս եւ առ մեզ հասանելոյն, որ քանիցս խնդրեալ էիր զթուղթ միամտութեան գրել առ Ազնիւ պ. Մարգարն եւ առ պ. Փիլիպպոսն, զայն եւս գրեցաք եւ յղեցաք, զոր հասուսցես առ նոսա: Եւ ի խնդրեալ թղթոցդ զորս վասն յիշատակաց են եւ տրոց, գրելոց եմք յայս աւուրքս եւ յղելոց: Ընդ որս եւ ըստ խնդրոյդ զքսան Ատենի ժամագիրք եւ զքսան Յովսէփոս պատմագիրք պատրաստեալ յղեսցուք: Որպիսութիւն կողմանցս` ո՞չ վատ է եւ ոչ շատ լաւ, խնամօքն Աստուծոյ` կերպիւ մի կամք: յԱշնանն զսրբոյ ՏաՃարի ծաղկեցումն եւ պատկերանկարութիւնն աւարտեալ, զՅովնաթանն արձակեցաք ի տուն իւր: Իսկ զսեղանատունն եւս նորոգեալ, հաւասար լուսահոգւոյ նորոգեցելոյն, վերնայարկն դեռ կիսակատար մնացին, վասն անյաջողութեան. եթէ Տէր յաջողեցէ, յառաջիկայ տարւոջս կատարեսցի, եւ թերեւս ձմռան սեղանատունն եւս մեծասցի ըստ երկարութեան որ յոյժ հարկաւոր է: Արքայն Վրաց ընդ Տայոց Մովպետին հաշտեալ, զզօրս յղեաց ի վերայ Գեանջայու եւ ընդդէմ Արցախու իշխողին. տեսցուք թէ` ո՞րպէս լինիցի: Առ այժմ այլ ինչ հարկաւոր գրելիս չունիմք ի թղթի յայսմիկ, քան զոր գրեցաքս: Միայն թէ զսէրդ հանդերձ հարազատութեամբ մի' նուազեցուսցես. զորպիսածանոյց գիրդ եւս անպակաս առնելով. մանաւանդ զպատասխանի թղթոյս շուտով վերադարձուսցես: Ո'ղջ լեր:

Գրեցաւ ի ՌՄԼԷ. (1788) թուոջս, ի դեկտեմբերի ԺԶ. եւ ի լուսակառոյց Աթոռս սուրբ Էջմիածին: