Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յորմէ ժամանեսցի թուղթ յատուկ սիրոյ` զուարՃարար սուրբ ողջունի եւ լիալիր օրհնութեան. հանդերձ զօրացուցիչ շնորհիւ Քրիստոսաէջ սրբոյ տեղւոյս, ի վերայ իսկապէս սիրելւոյդ իմոյ` հարազատ եւ բարեխոհ որդւոյդ սրբոյ Աթոռոյս, քաջատոհմիկ` բարեպաշտ եւ մեծահաւատ` խոհեմափայլ Ազնիւ Աղայ Մինասիդ: Աստուածապահ տան քում եւ բնակութեան, եւ ամենայն քոյայնոցն` ընտանեաց եւ ազգականաց, սիրելեաց եւ բարեկամաց, ընչից եւ ստացուածոց եւ ամենայն ընդ օրհնեալ յարկաւ քով եղելոցն, խնդալ ի Տէր յարազուարՃ բերկրանօք:

(Շնորհք. )

Եւ ընդ ամենառատ օրհնութեանս Աստուածայնոյ` ծանուցումն լիցի յատկականի սիրելւոյդ մերոյ ազնուոյ, եւ օգտակամ որդւոյդ սրբոյ Աթոռոյս Էջմիածնի: Զի ի նախանցեալ 1788 թուոջս Փրկչին, եւ ի դեկտեմբերի 16 գրեցեալ սիրածիր եւ որպիսայայտ թուղթն քո ժամանեաց առ մեզ կարի անագան ի 1789 թուոյս Յունիսի Ա... Զոր սիրով ընկալեալ ծանեաք զամենայն գրեալսդ. եւ գիտացեալ զողջունէ եւ զբարեկեցութենէ ձերմէ ուրախացաք. եւ յաղագս Ճշմարիտ սիրոյդ եւ հարազատութեանդ որ առ սուրբ Աթոռս եւ առ մեզ շնորհակալեալ օրհնեցաք զքեզ եւ զամենայն քոյայինսն. զոր Տէր օրհնեսցէ եւ զօրացուսցէ, պահեսցէ անփորձ ի չարէ, եւ ունիցի միշտ ի խնամս իւր: Իսկ զգալուստն ձեր ի Հաշտարխան` յառաջագոյն լուեալ մեր զսիրոյ եւ զօրհնութեան եւ զշնորհաւորութեան թուղթ գրեցաք առ յատկեղ սիրելին մեր պերՃապատիւ ազնուագոյն Յովհաննէս աղայն եւ առ քեզ եւ առ որդին նորա. եւ յուսալով եւս թէ իցէ թերեւս գալ Ազնուացդ ի սուրբ Աթոռս, հրաւիրեցաք: Բայց տակաւին ո'չ ժամանեալ թղթոյն մերոյ անդ ի Հաշտարխան, վերադարձեալ էք անտի: Արդարեւ ըղձալի էր ինձ գալն ձեր ի սուրբ գահս, եւ տեսանելն մեր զմիմեանս. բայց ահա ո'չ եղեւ վասն անբախտութեան մերոյ. ողջ կացջիք եւ խաղաղութեամբ. եթէ գայք եւ եթէ չգայք, մեր սիրելի էք, եւ հաւատարիմ որդիք սրբոյ Աթոռոյս: Նաեւ` գրեալ էիր զջատագովութիւնս զհոգեւոր որդւոյն մերմէ Յովսէփ Աստուածիմաստ վարդապետէն, որ հաՃոյ թուեցաւ մեզ. բայց որ նշանակեալ էիր թէ` իբրու եղբայրդ եւ'ս իցէ զթուղթ գրեալ մեզ վասն այնց բանից, իմա առ այն որ մեք ի նմանէ թուղթ չեմք ընկալեալ այժմ. եւ ցանկամք սիրոյ եւ որպիսութեան գրոյ նորին: Եւ դու օրհնեալդ զոր ինչ ծանուցեալ էիր, բարւոք է թէ այնպէս իցէ յիրաւի եւ մեզ ախորժելի. զի զի՞նչ քան զայս առաւել ուրախութիւն ինձ, եթէ լսիցեմ թէ որդեակք իմ Ճշմարտութեամբ եւ բարեպէս գնան: Արդ` ահա ի սէր ձեր մինչ դուք զհաՃութիւն եւ հաւանութիւն էիք ցուցեալ, եւ մեք պատշաՃ տեսեալ զսիրելի եւ զհոգեւոր որդին մեր զՅովսէփ շնորհունակ վարդապետն դարձեալ վերստին կարգեցաք նուիրակ եւ առաջնորդ Աստուածախնամ վիՃակացդ, առաքելով առ նա զսրբալոյս Մեռոն, առ ի բաշխել օրհնեալ ժողովրդեանցդ, հանդերձ հասարակական կոնդակաւ. ընդ որում եւ ի վերայ երկուց կայսերապերՃ մայրաքաղաքացդ ժողովրդեանց եւս զյատուկ կոնդակ գրեցաք, որպէս տեսանելոց ես: Եւ զայս սիրանիշ եւ օրհնաձիր թուղթ եւս առ ստոյգ սիրելիդ մեր գրեալ ի պատասխանի քոյն թղթոյ` խնդրեմ զանխարդախ սէրդ եւ զհարազատութիւնդ որդիական աննուազ եւ աՃեցուն ունել առ սուրբ Աթոռս լուսատու Մայրս քո եւ առ հոգեւոր հայրութիւնս մեր, եւ երբեմն սիրոյ թղթովդ ծանուցանել զբարեկեցութենէ ձերմէ ի մխիթարութիւն մեզ ի վերայ զանազան նեղսակրութեան մերոյ: Որովք միշտ ընկալցիս զվարձս յԱստուծոյ, զշնորհս ի սրբոյ Աթոռոյս, եւ զօրհնութիւնս ի մէնջ. հարազատ կենակցին քո եւ հոգեւոր դստեր մերոյ, Տէրամբ օրհնեցեալ բարեպաշտուհի եւ երկիւղազարդ Աննային Ներսիսեան եւ այլ ընտանեաց քոց ամենեցուն ողջոյն եւ օրհնութիւն տամ: Որովք հանդերձ ողջ լեր ի Տէր: Գրեցաւ ի ՌՄԼԸ թւոջս մերում, եւ ի յուլիսի, ի յերկնահանգէտ Աթոռս ս. Էջմիածին:

Դարձեալ` մեծաւ սիրով եւ օրհնութեամբ, եւ շնորհիւ աստուածաէջ սրբոյ Տեղւոյս` ողջոյն տամ ազնուամեծար եղբօրն քո եւ ստոյգ սիրելւոյն մերոյ` Քրիստոսիւ զօրացեալ բարեպաշտ եւ իմաստախոհ Ազնիւ Աղայ Յովակիմին. զոր եւ յանձնեմ ի խնամս Տեառն, եւ ի պահպանութիւն կենսաձիր Խաչին սրբոյ յարաժամ: