Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արժանապատիւ աւագ քահ. տէր Ստեփաննոս.

Սիրեցեալ որդի մեր.

Յառաջ քան զայս քանի թղթովք թէ ի վերայ Եւրոպիայու եւ թէ ի վերայ Բասրայու զամենայն զտառապելի զօրպէսն մեր եւ զքոյոցն եւս եւ զորպէս ի Կոպնհակ առաքեցեալ ապրանացդ, գրեալ եմ մի ըստ միոջէ, յուսամ ընկալեալ տեղեկացեալ իցես:

Այժմ ըստ որում քեռորդին իմ ազնիւ Սիմօն Մադաթովն գայր ի կողմունսդ, եւ ակն ունէի սմա զքեզ տեսանել. ոչ զանց արարի այսու թղթով, զհայրական օրհնութիւն իմ յիշել: Յորմէ եւ զամենայն անցից մերոց ունիս լիովին տեղեկանալ, ըստ որում է ինքն գիր կենդանի, եւ ծանօթ բանիցն, զոր եւ խնամեսցես որպէս քոյ ընտանի, եւ քոյ որդի.

Օր աւուր սպասելով բարի լրոյ գալստեանդ.

Մնամ վասն քոյ աղօթարար

Յովսէփ Արքեպիսկոպոս

1798 մայիսի 16

Ի Սանկթպետրբուրղ.