Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գերազանցութիւն ձեր Ողորմած Տէր իմ. Աղայ Յովհաննէս Եղիազարեան.

Ընկալեալ ի Ձերմէ գերազանցութենէ յանցեալ 1799-րդ ամի հոկտ. ընդ խնդրոյ ձերոյ` զարարեալ կարգաւորութիւն ձեր, որ վասն երկուց եկեղեցեացս հայոց ի Սանկթ Պետրբուրգ սրբուհւոյն Կատարինէի եւ սուրբ Յարութեան` կառուցելոց ի ձէնջ սեպհական արդեամբ ձերով, եւ շինուածոցն զորս շինեալ էք շուրջ զեկեղեցւով սրբուհւոյն Կատարինէի, եւ ծանուցեալ զնոյն խնդիր ձեր` զի ըստ պարտաւորութեան կոչման իմոյ` զնոյն կարգաւորութիւնն ձեր հաստատեցից մնալ անխափան առ ապայ` ձեռագրութեամբ իմով. ո'չ յամեցայ յարգել զիրաւացի խնդիրդ` բարի համարելով զնոյն կարգաւորութիւն, եւ հաստատելով զնոյն ձեռագրութեամբ իմով, գրեցի եւ հրաման ի Հաշտարխանու հայոց հոգեւոր կանցիստօրն, ուղեւորելով զօրինակ որպէս կարգաւորութեան թղթոյդ, նոյնպէս եւ այս իմս առ ձեզ գրեցելոյ ի պատասխան խնդրոյդ որ նոյն կանցիստօրն մուծեալ զերկու օրինակն եւս ի գիր մատենից իւրոց` գրեսցէ առ ամենայն անձինս հոգեւորականս յիշեալ եկեղեցեացն որ ի Սանկթպետերբուրգ, որպէս զի նոքա եւ որք զկնի նոցա` քահանայք եւ պաշտօնեայք եկեղեցականք` վարեսցին յամենայն հանդիպմունս ըստ ամենայնի համաձայն յիշեալ կարգաւորութեան ձերոյ:

Բայց զոր ինչ պատկանի առ իմս եւ առ ազգին հայոց Ճշմարիտ երախտագէտ լինիլ առ գերազանցութիւն ձեր, սակս երախտեաց առ սուրբ եկեղեցին եւ անբաւ բարերարութեանց ձերոց առ ազգն, զորս ցուցեալ էք նախ քան զգալուստ իմ ի յերկիրս Ռուսաց, եւ ներկայութեանց իմում, օգնական լինելով յամենայն հանդիպմունս բանիւ եւ արդեամբ` ձեռնտու եղեալ նոցա վասն օգտի եւ բարեաց. զոչ այլ ինչ ունիմ առ այս ասել, եթէ ոչ` գովաբանելով զայսպիսի սրբասնեալ ջերմեռանդութիւն ձեր առ սուրբ եկեղեցին, եւ զանհամեմատ սէր ձեր եւ բարերարութիւն առ ազգն, զորս առատօրէն վայելեցաք մեք` եկեղեցիք մեր եւ ազգն բոլոր, շնորհակալել ի դիմաց իմոց եւ բոլոր հօտին իմոյ, որպէս վկայելով զբարեգործութեանց ձերոց, նոյնպէս եւ յայտնելով զմեզ զերախտագէտս առ գերազանցութիւն ձեր:

Մաղթելով յամենաբարձրելոյն Աստուծոյ վարձատրել զձեզ ամենառատ շնորհիւ իւրով եւ անսպառելի ողորմութեամբ, ունիմ պատիւ յարամնալ միշտ կատարեալ վերապատուութեամբ եւ հպատակութեամբ,

Գերազանցութեան ձերոյ` ողորմած Տեառն իմոյ ջերմեռանդագոյն աղօթարար եւ խոնարհագոյն ծառայ`

Յովսէփ արքեպիսկոպոս

Ռուստաց երկրի Հայոց ազգին`

իշխան Երկայնաբազուկ Արղութեան եւ կավալեր:

ի մարտի 30 1800 ամին

ի Սանկթ-Պետրբուրգ: