Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սրբազնագունեղ Տէր,

Տէրամբ Քրիստոսիւ սիրական եղբայր: Սրբազնութեան ձերոյ եղբայրական սիրով եւ բարեկամութեամբ առաքեցեալ զգիր ընկալայ ես իւրում ժամանակի ստոյգ բաւականութեամբ եւ գոհունակութեամբ փոխաբերաբար պարտաւորութեան սիրոյ իմոյ եւ վերապատուութեամբ որ առ ձեզ. ի վաղուց պահանջ էր յինէն հաւաստել զձեզ զանքակտելի մտերմութենէ իմմէ զոր առ ձեզ. բայց հիւանդութիւնք մեր յարաժամ ծանրացուցիչք իմոյ մինչեւ ցայժամ ո'չ ետուն թոյլ առ հասումն բաղձանաց իմոց. սրբազնութեանն ձեր հիմնաւորէ, կամ դնէ զբարեկամութիւնն իւր ընդ յիս ի վերայ սիրոյ քրիստոնէականի. բայց մինչ նա ո'չ ի յարտաքինսն այլ ի ներքինսն սահմանս սրտի եւ հոգւոյ գտանի. ուրեմն ըստ այսմ, խնդրեմ չպահանջել յինէն որ ես այսքան երկար ժամանակ սրբութեանդ ձերում գոհութիւնս իմ գրով ո'չ յայտնեցի. ես զձեզ հանապազ ընդգրկեմ սրտիւ եւ հոգով եւ ո'չ երկմտիմ թէ դուք հաւատայք յայսմ վասն զի քրիստոնէական սէր ըստ առաքելոյն զհաւատս բոլոր գգուէ կամ ունի եւ կամ բովանդակի. Հայկական պատմութիւն ի յինքեան պարունակօղ զմատեան ընկալայ ես զգայակցորդ գոհութեամբ եւ պահպանեմ զայն առ յիս միշտ Ճշմարիտ գրաւ սիրոյ եւ բարեկամութեան ձերոյ որ առ յիս. եւ զի շնորհն Աստուածային արժանացուսցէ զիս փութանակի ցուցանել ձեզ յայտ յանդիման զիմն մտերմութիւն եւ զսէր, որով միշտ մնամ եւ եմ:

Սրբութեանդ ձերումի Քրիստոս Տէրն սիրելոյ եղբօրդ զամենայն բարիս հաւատարիմ հայցօղ եղբայր եւ ծառայ

Սամուէլ արքեպիսկոպոս ըՌօստովու

Յամի Տեառն 1779

դեկտեմբերի 10

ի Մօսկով: