Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻԲ. «Թագաւորացն առաջնոց, որ նախ քան զիս իմ նախնիքն էին եւ զայս թագաւորական գահ ունէին, ոչ գիտեմ եթէ յաղագս այլ ինչ մեծ անպարապութեա՞նց, եւ թէ չխորհելով զայսպիսի ծանր եւ կարեւոր պէտս` չհոգացան իրացս։ 2  Իսկ իմ զմտաւ ածեալ, ի մոգուցն եւ յայլ իմաստուն եւ յաւագ մարդկանէ Արեաց աշխարհիս տեղեկացեալ, թէ որ միանգամ ընդ իշխանութեամբ մերոյ թագաւորութեանս են, որպէս աւգտիւք եւ այլ հպատակութեամբ վայելեմք ի նոցանէ` եւս առաւել պարտիմք ընդ փրկութիւն եւ ընդ գիւտ ամենեցուն հոգւոց հոգալ եւ գտանել. եւ եթէ յանկարծ ծուլացեալ գտանիմք յայսպիսի մեծ հոգողութենէ` տեղեկացաք յաւրինաց մերոց, թէ ծանր պատուհաս կրելոց եմք յաստուածոցն ։ 3  Արդ` եթէ մեք պատուհասիմք վասն չբողոքելոյ ումեք ի ձէնջ` ձեզ առաւել աւելի եւս արժանի է երկնչել, թէ հեղգայք ինչ յիւրաքանչիւր հոգւոյ աւգտէ, զի ի մէնջ պատուհասիք եւ յաստուածոց։ 4  Վասն որոյ եւ զաւրէնս մեր զստոյգ եւ զարդար գրեցաք եւ տուաք բերել առ ձեզ. եւ կամիմք, եթէ որպէս դուք աւգտակար աշխարհ էք եւ մեր սիրելի` զմեր արդեաւք զարդար եւ զկշիռ աւրէնս ուսանէիք եւ ունէիք, եւ չպաշտէիք զայնպիսի աւրէնս , որ ամենեցուն մեզ յայտնի են, թէ սուտ են եւ անաւգուտ։ 5  Արդ` լուեալ ձեր զմեր հրամանսդ` կամաւ եւ սիրով յանձն առէք, եւ բնաւ ամենեւիմբ զմիտս ընդ այլ ինչ մի՛ տանիք։ 6  Այլ եւ այս կամ եղեւ մեզ , զի եւ զկարծեցեալ զձեր աւրէնսդ առ մեզ գրել հրամայեցաք ձեզ, եթէ ո՛րպէս կորուսեալ էիք մինչեւ ցայսաւր։ 7  Եւ յորժամ դուք իբրեւ զմեզ ճանաչողք ճշմարիտ մեր աւրինացս լինիք` Վիրք եւ Աղուանք ըստ մեր եւ ձեր կամս չիշխեն ելանել»։