Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե. Եւ արդ` յահագին այսպիսի մահուս զերծեալ անձինք շահաժողով ընչասիրացն եւ հասեալք եւեթ խնդրոյն տենչիցն, որում ուշ արարեալ բաղձան, մոռացեալ զվիշտսն` բերկրեալ աւգտիւքն զուարճանան։ 2  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել գտանիցին գանձուն յաւիտենից ժառանգաւորք` որք եւ զյաւրինուածս բանից ստուգապատում կարգեալ պատմագրե ցին, չառնել մարդահաճութեան բա նից յաւելուածս, ի ցրումն ոսկերաց, ըստ ասացածի սաղմոսերգին. այլ զգուշական երկիւղիւն ընդ բազմաց լայնածաւալս գիտնական բանի նաւեցին անվթար, ի սուրբ Հոգւոյն շնորհսն յուսով ապաւինեալք. ունեալով փոխանակ փայտամած տախտակացն` զհիմն ուղղափառ հաւատոյ, եւ փոխանակ ի նմա բազմայարմար կազմութեանն հնարիցն` զերրեակ ինքնութեանն միութիւն զանբաժան սուրբ Երրորդութեանն։ 3  Եւ զի նաւացն տախտակք առանց բազմաց սատարելոյ չհնարին լինել յանաւթ պիտանացու, քանի՞ եւս առաւել այսպիսի մեծ եւ հոգեւոր գործոյ ձեռնարկութիւն, ուր բազում կարեւոր պէտք էին առաքինի արանց աւգնականութեան ։ 4  Զի ոչ փոքր ինչ կասկած է` աներկիւղ այսպէս ումեք տալ զանձն յայսպիսի վաստակս, ուր պիտոյ են յարմարութիւնք բանից, որոշեալ կարգադրութիւնք ըստ հրամանի կանոնեալ գիտութեանն, բերել պատկառելով ստուգագրութիւն անպարսաւ յականջս իմաստասէր լսողաց. չյաւելուլ զանեղեալսն` յընդունայն աճմունս բանից. չնուազեցուցանել զեղեալսն եւ կարճակտուր պատմել բանիւք անփութութեամբ. այլ զբնաւն ողջախոհ զգուշութեամբ բերել ի յայտնութիւն։ 5  Եւ վասն զի են աստ պէտք բազում երկիւղագին պատրաստութեան ` արդ նպաստեալ իմում տկար խորհրդոյս` աղաչեմ, սատարեցէ՛ք ամենայն աղաւթասէր անձինք, ձերովք առ Աստուած խնդրուածովք աւգնականութեամբք։ 6  Որովք արդարապատումն ճշգրտաբանեալ զեդեալ ի վեր քան զիս գործոյս հարկաւորութիւն` ընդ յորձանս մեծապատումն ծաւալացս նաւեալ մտաւոր ստուգաբանութեամբ` հասից բարեխաւսութեամբ սրբոց յանալէկոծ եւ յապահով նաւահանգիստն։
       7 Աւրհնեալ է Աս¬տուած։ *