Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կ. Եւ կեցեալ Յազկերտի թագաւորին Պարսից զչափ ժամանակի կենաց իւրոց` վախճանէր ի Փառսսում ։ 2  Եւ թագաւորեցին նորա երկու որդիքն, հակառակելով ընդ միմեանս. եւ դիմեալք ի վերայ միմեանց պատերազմաւ` յաղթահարեալ սպան կրսերն զաւագն եւ ինքն թագաւորեաց, որում անունն էր Պերոզ։ 3  Եւ ի նմին ամի թագաւորութեանն իւրոյ առաքեաց զՅըզատվշնասպ զիւր դայեկորդին, զոր կարի յոյժ սիրէր առաւելապէս, եւ հրաման ետ արձակել զնախարարսն Հայոց ի կապանաց եւ կարգել նոցա ռոճիկ ի Հրեւ . «Կայցեն, ասէ, անդէն այրուձիով եւ կատարեսցեն զգործ` որ ինչ եւ դիցէ նոցա Աշտատ հայրն Յըզատվշնասպայ»։ 4  Եւ եկեալ Յըզատվշնասպն` ետ նոցա աւետիս ասելով, ե թէ «Արքայից արքայ զմահապարտութիւնն եթող ձեզ, եւ ի կապանացդ հրամայեաց արձակել, եւ կարգեաց ձեզ ռոճիկ ի Հրեւ , եւ կանանց ձերոց յաշխարհի իւրեանց. եւ ձեզ հրաման ետ կալ ի գործ արքունի, եւ լսել ամենայն բանի եւ կատարել` զոր հայր իմ Աշտատ հրամայէ ձեզ»։ 5  Եւ լուեալ նախարարացն Հայոց զայս ամենայն բանս Յըզատվշնասպայ` ետուն փառս Աստուծոյ, հոգողին իւրեանց եւ բարերարի. յորմէ եւ կատարելապէս եւ այլ բարւոյ, բարեխաւսութեամբ նշխարաց սրբոցն, սպասէին երկայնմտութեամբ։
       * զԿամսարականն Արշաւիր ըստ սիրոյն Յովնաթանայ զԴաւիթ. յաղագս եւ այլոց նախարարացն Հայոց հոգայր բարեխաւսութեամբ հանապազ։ 7  Տարեալ այնուհետեւ զնախարարսն Հայոց ի Հրեւ , եւ կարգեալ իւրաքանչիւր ումեք ռոճիկս` գումարէին զնոսա ի ձեռն Աշտատայ, ունել զնոսա ի գործ պատերազմի։ 8  Զորս մեծարեալ յարգեաց Աստուած առաջի զաւրագլխի գնդին` յաջողելով նոցա քաջութիւն երեւելապէս, այլ եւ առաջի ամենայն քաղաքացեացն Հրեւայ եւ գաւառին` շնորհելով աջոյ Բարձրելոյն բազում եւ ազգի ազգի բժշկութիւնս ախտաժետաց ի նշխարաց սրբոցն, զոր ունէին քահանայքն որ առ նոսա էին` գաղտ առ ինքեանս. վասն որոյ հռչակեալ անուանեցան ի զաւրագլխէն եւ յամենայն գաւառին` քաջք եւ զարմանալիք։ 9  Եւ իշխանն Հրեւայ Հրեւ-շնոմշապուհ սիրէր զկապեալսն Հայոց յոյժ, եւ զքաջութիւն նոցա եւ զլաւ բարս եւ զմարթչութիւնն բազում անգամ գրով ծանուցանէր մեծամեծացն ի դուռն եւ իւրոց սիրելեացն որք ի հրապարակին էին։