Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԳ. Եւ ընկալեալ զայսպիսի հրովարտակ ամենայն Հայոց աւագանւոյն եւ ընթերցեալ զամենայն գրեալսն ի հրովարտակին, եւ զայն եւս իմացեալ, թէ զաւրէնս անաւրէնութեան իւրեանց գրով առաքէ առ նոսա, ծանուցեալ եւ զառ ի ծածուկ նետս թշնամւոյն, զոր ձգէր խորամանկութեամբ յանարատ հաւտն Քրիստոսի` տրտմեալ առողջախորհուրդ ժողովուրդք սուրբ հաւտին Քրիստոսի ի կոր կործանեցան, թէ ընդէ՞ր իսկ բնաւ այնպիսի դառն եւ լի թիւնաւք ծնեալ ի նոցանէ ճառեցան իրքս։ 2  «Մի՞ գուցէ, ասեն, աճեցեալ ի պակասամիտ եւ ի փառախնդիր անձինս թերահաւատ մարդոց, չարաչար ձգտեալ արմատս` կորնչիցին բազումք, վրիպեալք ի ճշմարիտ եւ յարդար հաւատոցն Քրիստոսի»։
       3 Ժողովեցան այնուհետեւ ըստ հրամանի տանուտերացն Հայոց սուրբ եպիսկոպոսք ըստ գաւառաց աշխարհին Հայոց, եւ պատուական երիցունք եւ վանականք, որք են այսոքիկ. Եւ Յովսէփ, որ թէպէտ եւ երէց էր ըստ ձեռնադրութեան` այլ զկաթողիկոսութեան Հայոց զաթոռն ունէր ի ժամանակին. տէր Անանիա` Սիւնեաց եպիսկոպոս, տէր Մուշէ` Արծրունեաց եպիսկոպոս, տէր Սահակ` Տարաւնոյ եպիսկոպոս, սուրբն Սահակ` Ըռշտունեաց եպիսկոպոս, տէր Մելիտէ` Մանձկերտոյ եպիսկոպոս, տէր Եզնիկ` Բագրեւանդեայ եպիսկոպոս, տէր Սուրմակ` Բզնունեաց եպիսկոպոս, տէր Թաթիկ` Բասենոյ եպիսկոպոս, տէր Երեմիա` Մարդաստանի եպիսկոպոս, տէր Գադ` Վանանդեայ եպիսկոպոս, տէր Բասիլ` Մոկաց եպիսկոպոս, տէր Եղբայր` Անձեւացեաց եպիսկոպոս, տէր Տաճատ` Տայոց եպիսկոպոս, տէր Քասուն` Տարբերունոյ եպիսկոպոս, տէր Զաւէն ` Մանանաղւոյ եպիսկոպոս, տէր Եղիշէ` Ամատունեաց եպիսկոպոս, տէր Երեմիա` Ապահունեաց եպիսկոպոս։ 4  Այսոքիկ ամենեքեան եպիսկոպոսքս. եւ ի պատուական երիցանց` սուրբն Ղեւոնդ, եւ Խորէն ի Մրենեայ, եւ Դաւիթ, եւ այլ պատուական երիցունք, եւ աւագ վանականք բազումք, հանդերձ սքանչելի եւ հրեշտակակրաւն տերամբն Աղանաւ, որ էր յազգէն Արծրունեաց։ 5  Եւ որք ի նախարարացն էին ժողովեալք` տէրն Սիւնեաց Վասակ, եւ տէրն Արծրունեաց Ներշապուհ, Վրիմ Մաղխազ, տէրն Մամիկոնէից եւ սպարապետն Հայոց Վարդանն, տէրն Վահեւունեաց Գիւտ, տէրն Մոկաց Արտակ, տէրն Անձեւացեաց Շմաւոն, տէրն Ապահունեաց Մանէճ, տէրն Վանանդեայ Առաւան, տէրն Արշարունեաց Արշաւիր, տէրն Ամատունեաց Վահան, տէրն Գնունեաց Ատոմ, տէրն Պալունեաց Վարազշապուհ, տէրն Աշոցայ Հրահատ, տէրն Դիմաքսենից Հմայեակ, տէրն Աբեղենից Գազրիկ, տէրն Առաւեղենից Փափագ, Վրէն Ձիւնական։ 6  Այսոքիկ ամենեքեան աւագ տանուտեարք, հանդերձ աւագ սեպհաւք եւ բարեպաշտ եպիսկոպոսաւք եւ աւագ քահանայիւք եւ վանականաւք, պատասխանի հրովարտակին գրէին առ թագաւորն Յազկերտ եւ առ ամենայն աւագանին դրանն այսպէս. -