Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
* ԾԹ. Արդ` դարձեալք անդրէն յառաջին դրուագն` գրեսցուք ի կարգի։ 2  Իսկ յամին եաւթնեւտասներորդի Յազկերտի արքայի իշխանն Վրաց Աշուշայ աղաչէր զաւագս դրանն արքունի, բազում եւ անհամար կարասի ծախեալ իւրաքանչիւր ումեք, եւ մանաւանդ առաւել անաւրէն հազարապետին Միհրներսեհի. զոր մեծաւ ջանիւ եւ սաստիկ աշխատութեամբ հաւանեցուցեալ` տայր ասել ցթագաւորն Յազկերտ, զի շնորհեսցէ նմա զորդիս երանելւոյ նահատակին Հմայեկայ, ի տոհմէն Մամիկոնէից, զորս առեալ էր նենգաւոր իշխանին Սիւնեաց Վասակայ ի դայեկաց` որպէս զորդիս մահապարտաց, եւ տարեալ էր ի դուռն , զի մեռցին. որք էին յոյժ տղայք։ 3  Եւ մարդասիրին Աստուծոյ, բարեխաւսութեամբ սրբոյ արեան հարց նոցա, հաւանեցուցեալ զմիտս թագաւորին` պարգեւեաց Աշուշայի, որպէս կարի առն սիրելւոյ եւ վաստակաւորի` զանհաւատալի ամենեցուն զմեծ նորա խնդիրն։
       * , եւ ապա հարկանէր զգլուխ ի գետինն. այսպէս կատարէր զերկրպագութիւնն։ 5  Եւ տեսեալ զայս թագաւորին եւ ամենեցուն որ ի խորանին էին, եւ զարմացեալք մեծապէս, թէ զի՛նչ արար այրն, հարցանէր ցնա թագա ւորն, թէ «Վրաց բդեշխ, զի՞նչ է այդ նոր իմն գործ, զոր ցուցեր դու մեզ այսաւր»։ 6  Եւ պատասխանի տուեալ Աշուշայի` ա սաց, թէ «Բարերար արքայ, դուք ինձ նոր պարգեւ շնորհեցէք, զոր այլ իմ ընկերաց ծառայի ի ձէնջ չէր գտեալ. եւ ինձ արժանի է նոր երկրպագութեամբ երկիր պագանել ձեզ, զոր ձեր յայլ ծառայէ զայնպիսի երկրպագութիւն երբէք չէր տեսեալ»։ 7  Եւ լուեալ զայսպիսի բանս թագաւորին յԱշուշայէ եւ ամենայն բազմութեան աւագանւոյն ` յոյժ գովեցին զայրն եւ մեծապէս զարմացան։