Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՂԹ. Վաղվաղակի հրամայէր թագաւորն Վաղարշ, միաբանութեամբ ամենայն աւագանւոյ դրանն եւ Արեաց` հրովարտակ առնել ի Հայս, եւ զտէրն մամիկոնենից եւ զզաւրավարն Հայոց Վահան` մարզպան ի վերայ աշխարհին Հայոց կարգել։ 2  Եւ բերեալ զհրովարտակ մարզպանութեանն` տային ցզաւրավարն Հայոց ցտէրն Մամիկոնենից Վահան, եւ աջով հզաւրին Աստուծոյ մարզպան զնա ի վերայ աշխարհին Հայոց կարգեալ հաստատէին։
       * եւ անհնազանդ լինել։ 4  Առեալ զհրովարտակն` խնդրէր վաղվաղակի անդրուվար` երթալ ի տունն Աստուծոյ։ 5  Եւ լուեալ զայս մարդկանն որ ի քաղաքին էին , գրոհ տուեալ առ հասարակ ամենայն մարդոյ, նախարարաց եւ ազատաց, ոստանկաց եւ ռամկաց, արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, այլ եւ հարսունք անգամ յառագաստաց, մոռացեալ առ վայր մի առ խնդին զամաւթ հարսնութեան` դիմեալ ընթանային յեկեղեցին։ 6  Եւ ոչ բաւեալ ընդունել զամենեսեան տանն Աստուծոյ` լնուին արտաքոյ սրահք եկեղեցւոյն եւ փողոցք եւ ամենայն տեղիք հրապարակացն շուրջանակի։ 7  Եւ էր այն աւր անյագ խնդութիւն եւ անսպառ ուրախութիւն աստուածասէր բարեսիրացն եւ ողջախորհուրդ մտաց լաւահայեցաց , եւ սուգ թախանձալից եւ տրտմութիւն անմխիթար` խաւթամտացն եւ խարդախաց։
       8  Եւ սրբոյ կաթողիկոսին Հայոց Յովհաննու տեսեալ զանկարծելի աւետաւորութիւնն, շնորհեալ յԱստուծոյ ի ժամանակս երանելւոյն, բերկրեալ ցնծալից սրտիւ` տայր սաղմոսել ի ժա մուն. Յեկեղեցիս աւրհնեցէք զԱստուած, եւ զՏէր յաղբերացն Իսրայէլի . եւ կարդացմունս հրամայէր` զտեղի ելիցն Իսրայէլի ի ծառայութենէն Փարաւովնի, եւ ի Թագաւորութենէն` զընթերցուածն` ուր թագաւորեցոյց Դաւիթ զորդին իւր զՍողոմոն։ 9  Եւ եկեալ ինքն ի տեղի լսողութեանն աստիճանին, եւ տուեալ զխաղաղութեան ողջոյնն` ասէ .