Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԷ. Իսկ զսուրբ քահանայսն Աստուծոյ, զտէր Յովսէփ կաթողիկոս, եւ զտէր Սահակ Ռշտունեաց եպիսկոպոս, եւ զերանելի երէցն զտէր Ղեւոնդ, եւ զտէր Մուշէ, զդրան երէցն Ներշապհոյ Արծրունեաց տեառն, եւ զտէր Սամուէլ երէցն Արածայ, եւ զտէր Աբրահամ սարկաւագ, եւ զտէր Արշէն երէց Եղեգեկի, եւ զտէր Քաջաջ սարկաւագ, - զսոսա ութ քահանայս. եւ զքրիստոսասէր կապեալ նախարարսն Հայոց, որոց անուանք են այսոքիկ. ի տոհմէն Սիւնեաց երկու եղբարք` Բաբկէն եւ Բակուր, ի տոհմէն Արծրունեաց Ներշապուհ եւ Շաւասպ եւ Շնգին եւ Պարգեւ եւ Տաճատ, ի տոհմէն Մամիկոնէից Համազասպեան եւ ՀԱմազասպ եւ Արտաւազդ եւ Մուշեղ, ի տոհմէն Կամսարականաց Արշաւիր եւ Թաթ եւ Վարձայ, ի տոհմէն Ամատունեաց Վահան եւ Առանձար եւ Առնակ , ի տոհմէն Գնունեաց Ատոմ, ի տոհմէն Դիմաքսենից Թաթուլ եւ Սատոյ, երկու եւս այլովք տոհմակցովք, ի տոհմէն Անձեւացեաց Շմաւոն եւ Առաւան, ի տոհմէն առաջին Առաւեղենից Փափակ եւ Վարազդեն եւ Դատ , ի տոհմէն Արծրունեաց Ապրսամ, ի տոհմէն Մանդակունեաց Սահակ եւ Փարսման, ի տոհմէն Տաշրացեաց Վրէն, ի տոհմէն Ռոփսենից Բաբիկ եւ Յոհան . - եւ զսոսա երեսուն եւ մի այր ի նախարարացն Հայոց` հրաման տայր թագաւորն Յազկերտ խիստ կապանաւք պահել անդէն ի Վրկանի , մինչեւ յամս վեշտասաներորդ թագաւորութեանն իւրոյ։