Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԹ. Եւ յետ վեց ամսոյ կատարման նորին տարւոյ հանգստեան սրբոյն Սահակայ` վախճանեցաւ երանելին Մաշտոց ի Վաղարշապատ քաղաքի, զոր եւ Նոր քաղաք անուանեն, յերեքտասաներորդի աւուր ամսոյն մեհեկանի. զոր առեալ իշխանին Ամատունեաց Վահա նայ զմարմին առաքինւոյն` տարաւ յիւր ի գեաւղն, որ անուանեալ կոչի Աւշական։ 2  Եւ յոյժ մեծարանաւք զդիր երանելւոյն կազմեալ` տաւն յիշատակի առնեն ամենափոյթ պատուով ամենայն բազմութիւնք ժողովրդոցն Այրարատոյ ։
       3 Զորոյ զհետ յաջորդեաց զաթոռ հայրապետութեան աշխարհիս Հայոց, հրամանաւ երանելւոյն Մաշտոցի ` սուրբն Յովսէփ, որ էր ի գաւառէն Վայոց ձորոյ, ի գեղջէն որում անունն էր Խողոցիմք։ 4  Եւ ի բարեխաւսութենէ սուրբ հանգուցելոցն արանց` շնորհեցաւ աշխարհիս Հայոց պաշտաւն ուղղափառ հաւատոց, մինչեւ ցամն երկոտասաներորդ Յազկերտի արքային Պարսից որդւոյ Վռամայ։
       5 Վերջ բանիս այս։