Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Համբաւ օրհնութեան սրբալոյս Մեռոնին հասեալ էր ի Խամսայ. վասնորոյ՝ որդի Մէլիք Յովսէփին Բէկլարն՝ ցանկայր գալ ի սուրբ Աթոռս, այլ հայրն ո՛չ տայր թոյլ: Վասնորոյ աղաչանօք զթուղթ էր գրեալ առ սրբազան վեհն, զի գրեսցէ հօրն իւրոյ թողուլ զինքն, զի եկեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Վասնորոյ՝ և սրբազան վեհն ըստ սորին խնդրոյն զթուղթ գրեաց առ Մէլիք Յովսէփն, և ծանոյց զօրհնութիւն սրբալոյս Մեռոնին ի Հոգեգալստեանն: Եւ գրեաց թէ գիտեմ զի դու ի վաղուց հետէ իղձս ունիս ի սուրբ Աթոռս գալոյ, եթէ կամիս, ահա ա՛յս է պատեհ ժամանակն, ե՛կ: Ապա թէ ոչ կամիս գալ՝ գոնէ՝ զսիրելի որդին մեր Բէկլարն յղեա՛: Ընդ նոցին մարդկանցն, ի մայիս ԻԶ: