Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որպէս ի վերդ ահա ի թղթոջ Մուրտիկեանցն ասացաք, պատասխանիք թղթոցն մեծին Պօլսոյ և այլ տեղեացն որք մնացին, և ո՛չ յղեցան յայնժամ յամսոյս ԻԱ, այժմ լրացեալք յղեցան: Որք են այսք:
       Թուղթ առ մեծին Պօլսոյ Պատրիարք Զաքարիա վարդապետն , ծանուցանելով յառաջագոյն զմահ թարջիման Ստեփանին, որ սակս հիւանդութեան ընդ թղթաշէն ֆռանկացն ո՛չ կարացեալ գնալ՝ մնաց աստ. որպէս ասացաւ ի յունվարի ԻԹ. և կացեալ ի նոյն հիւանդութեան, և ուռուց ևս բերեալ՝ յապրիլի ԺԸ մեռաւ: Եւ թէ յորքան ժամանակս եկաց ի հիւանդութեանն, որ շաբաթ ո՛չ անցանէր՝ որ նա ազատ լիցի ի հիւանդութենէ: Եւ ի գնալ փոքր ֆռանկին, մեծն ըստ մեծի մասին վասն այն ո՛չ գնաց, թէ ես առանց թարջիմանի գնալ ոչ կարեմ , իսկ իբրև ետես թէ՝ նա ո՛չ յառնէ ի հիւանդութենէն, եթող և գնաց նա ևս: Եւ նա աստ մնացեալ՝ մեռաւ վերջապէս: Զորոյ որպիսութիւնն երկարապէս գրեցին վարդապետքն մեր՝ այսինքն՝ գլխաւոր եպիսկոպոսունքն, առ եղբայրն նորին Պետրոսն. և ինքն սրբազան վեհն ևս զթուղթ գրեաց առ նոյն թարջիմանի եղբայր Պետրոսն, ծանուցանելով ի կարճոյ զորպիսութիւն և զմահ եղբօրն և մխիթարելով: Մի՛ կարծիղես ասէ թէ՝ յանտիրութենէ և յանպահպանութենէ եղև այնպէս, զի միշտ ի ներքոյ ակնարկութեան մերոյ էր: Այլ զկատարեալ որպիսութիւնն նորին, և ի կողմանէ վարձուն, և որպիսաբար կեալն նորին, և ո՞րքան հիւանդանալն, ահա գլխաւոր միաբանքն սրբոյ Աթոռոյս գոլով տեղեակք և ականատեսք, քեզ գրեցին, ուստի մեք այլ ո՛չ երկարեցաք, անտի իմա : Եւ ի կողմանէ իւր տարեկան վարձուն, ԱՃՀԴ ղռուշ և ԺԲ փարայ էր մնացեալ, զոր ահա գրեցաք պատրիարքին տալ քեզ: Իսկ զառեալն ի վարձուն թէ ո՞րպէս փչացոյց, ի վարդապետաց գրոյն իմա՛: իսկ հանդերձք նորին և այլ քանի մի ինչք զորս ունէր, ահա բօղչայով գոն աստ ի պահեստի. (որոց զդաւթարն յղեաց առ պատրիարքն աի և սա տեսցէ ), զոր ինչ կամիս ասէ առնել՝ դու գիտես: Զայս Բ թուղթս յղեաց առ պատրիարքն տալ նմա: Եւ զկատարեալ որպէսն նորին, ինքն սրբազան վեհն ևս գրեաց սմա այսպէս: Զի առաջին տարւոյ վարձն անդ առեալ էր յինքենէ, (որ էր ԵՃ ղռուշ ): Իսկ երկրորդ տարւոյն, այսինքն՝ ՌՄԻԵ թուականին, աստ կամեցաւ առնուլ, զի յայլոց պարտս առնէր աստ, և չունէր որ տայր. զվարձն ա՛ստ առնուլ կամեցաւ, զի զպարտսն տացէ: Ուստի՝ զպայմանագրեանսն զորս ի Պօլիս ընդ պատրիարքին տուեալ և առեալ էին միմեանց, բերել ետ անտի, զի աստ առնուցու զվարձն, որ և ի նոյն առաջին ամին իւրում, այսինքն՝ ի ՌՄԻԴ թուոջն և ի նոյեմբերի ամսեանն, սկսաւ առնուլ զվարձն առաջիկայ ՌՄԻԵ թուականին, և ղապզ տալ Մկրտիչ վարդապետին: Եւ մինչև ցնոյն ՌՄԻԵ թուոյ հոկտեմբերի վերջն՝ որ է՛ տարի մի, էառ ի Մկրտիչ վարդապետէն ԲՃԿԵ ղռուշ, ընդ մօհրով: Որ էր երկար թուղթ մի, զոր յղեաց այժմ առ սա, տեսանել՝ և նորին եղբօրն ևս ցոյց տալ: Եւ բաց յայսմանէ, Ի ղռուշ ևս էառ զի քիւրք շինել տացէ վասն իւր, և այլ չշինեալ՝ ետ մեծ ֆրանկին, զի պա՛րտ էր նմա: Որ ընդ վերնոյն եղև ԲՃՁԵ ղռուշ: Իսկ թէ ի ժամ շինման քեարխանային, և թէ ի հիւանդութեանն, թէ պաչգև՝ թէ ողորմութիւն էհաս նմա ՂԷ ղռուշ: Եւ ի նոր գալն աստ, ասաց թէ աւելի խարջ եմ արարեալ ի ճանապարհին, և էառ ի մէնջ՝ ԱՃԾԲ ղռուշ: Որ եղև բովանդակ նմա հասեալ դրամն՝ հինգ հարիւր երեսուն և չորս ղռուշ: Զոր ընդ վայր փչացոյց ասէ այնպէս, զի յորժամ մեռաւ, պարտք մնաց, զոր երկարօրէն գրեցին վարդապետքն եղբօրն, գլխաւորապէս Ծ ղռուշ մեծ ֆռանկին էր տալոյ ասէ, և Խ ղռուշ փոքր ֆրանկին, որք ի գնալն առին, իսկ մնացեալն փչացուցեալ էր, այնպէս, որ ի մեռանելն փարայ մի չերևեցաւ, և ԻԵ ղռուշ ԻԸ փարայ պարտս ունէր ասէ՝ զոր մեք ետուք յետ մեռանելոյն: Պահողացն ևս ետուք ասէ ԺԵ ղռուշ, զի որքան եկեալ էր՝ զի որքան եկեալ էր, տան միում ծանօթացեալ էր ի գեղջն, որք միշտ ծառայեալ էին նմա, մանաւանդ ի ժամ հիւանդութեան: Իսկ ինքն բան ինչ ո՛չ էր տուեալ նոցա, վասն այն մեք ետուք: Եւ թողեալ ասէ զայնս, որք ի մէնջ իբրու պարգև և ողորմութիւն են հասեալ նմա, և զճանապարհի ծախսն, ի կողմանէ վարձուն որ ընդ մոհրով ԲՃԿԵ ղռուշ է առեալ, ր Ի ղռուշ ևս որիշ, ԻԵ ղռուշ և ԻԸ փարայ պարտքն մնացեալ զոր ետուք, և պահողաց ԺԵ ղռուշ վարձն լինին ի միասին ասէ՝ երեք հարիւր՝ ԻԵ ղռուշ և ԻԸ փարայ, որ ի կողմանէ իւր տարեկան վարձուն է հասեալ ասէ առ ինքն, զոր աստ տուեալ եմք, և մնացեալ է ի նորին վարձուն՝ ԱՃՀԴ ղռուշ և ԺԲ փարայ, զոր տացես ասէ եղբօրն, և ղապզ առեալ յղեսցե՛ս առ մեզ: (Որպէս եղբօրն ևս գրեցաւ ): Եւ ֆրանկացն և սմա՝ որիշ աշխանայ՝ և աշչի, և շաբաթոց թային ունէին կապած դաւթարով, զորոյ զդաւթարն ևս յղեաց տեսանել՝ և նորին եղբօրն ևս ցուցանել, զի գիտասցէ թէ՝ ի կողմանէ կերլեաց՝ և նմանապէս հանդերձից՝ չունէր ինչ պակասութիւն, այլ ընդ վայր և ի զուր զայնքան դրամն փչացոյց: Զի մեք զամենայն ինչ տուեալ եմք ըստ բաւականին: Իսկ կտակ ոչ ունէր ասէ զի գրէաք, զի ի մեռանիլն ո՛չ կտակ արար, և ո՛չ բերանով բան ինչ աստ, ո՛չ խոստովանեցաւ գոնեայ՝ և ո՛չ սրբութիւն էառ: Թէ և ի մերայնոյն յորդորօղք շատ եղեն, այլ չլուաւ: Զսոցին ամենեցուն երկարապէսն վարդապետքն գրեցին եղբօրն, և աստ կարճ գրեցաւ: Իսկ և՝ թուղթն որ այժմ եկեալ էր ի սմանէ, գրեցեալ էր ի մարտի ԻԶ: Որ գրէր զհասանիլ անդ մեծ թղթաշէն Մուսի Բէյսօն Յովսէփին: Որ անդ ևս որպէս աստ՝ յոյժ լրբութիւն և զջինկեանայութիւնս էր արարեալ և Զ տարւոյ վարձ խնդրեալ: Ուստի՝ գրեաց սրբազան վեհն թէ՝ կշռեցէք այդու, թէ մեք ի դմանէ զի՞նչ եմք կրեալ յայնքան ժամանակին, որ աստ էր: Եւ յետ յոյժ անհամութեանն, իւրեանց էլչուն ևս գանգատեալ էր, և նոքա իւրեանց դատաստանաւն չէին հասուցեալ նմա ինչ յայն դաւոյն: Ապա անդ նստեալ էր, և գրեալ ի Փարէզ: Իսկ պատրիարքն և Նազարէթն պատասխանեալ էին թէ մեր մեծաւորն զոր ինչ մեզ գրեալ է զայն կուտամք, և աւելի ինչ ոչ տամք քեզ, և որքան աստ նստիս քեզ վեց աւուր խարջ միայն կուտամք և ոչ աւելի, դու որքան աւելի նստիս ի քոյդ քէսայէն կուտես: Եւ առ այս սրբազան վեհն գրեաց թէ զի՞նչ օգուտ, որ թարջիմանն մեռաւ, կենդանի մնայր և գայր յայդր, զամենայն անհամութիւնս և զլրբութիւնս դոցա պատմէր, իմանայիք թէ մեք զի՞նչ կրեալ ի դոցանէ, որք վիրաւորեցին զմեզ ի սիրտ և յոգի, և ինքն ևս ի նոցանէ վիրաւորիւր և ամաչէր ևս ի մէնջ սակս դոցին անհամութեանցն և խաբեբայութեանցն: Որք Բ տարի և կէս աստ մնացեալք, զկեանս մեր կեղեքեցին, և ամենայն բանից և գործոց մերոց զխափանումն տուեալ ինքեամբք զբաղեցուցին, զայնքան դրամն մեր ի զուր վատնեցին, և վերջապէս զոչինչ շահս ցուցին մեզ: Ապա փոքր թղթաշէնն զիւր Գ տարւոյ վարձն առեալ ի մէնջ՝ հանդերձ ծախիւք գալոյն և դառնալոյն, շնորհակալութեամբ դարձաւ անդ: (Որպէս ասացաւ այս ի հոկտեմբերի ԻԸ ): Իսկ այդ մեծ ջինկեանայդ որ զթարջիմանի տկարութիւնն և զայլ ինչ պատճառելով աստ մնաց քանի մի ամիս ևս՝ իբրու թէ զաւելի իմն ոսկր ի ձեռն արկցէ, որպէս թէ պարզերես իցէ առ մեզ, և լաւ արհեստ իցէ ծաղկեցուցեալ աստ, սկսաւ վեց ամաց վարձ պահանջել ի մէնջ, հանեալ զխաբէական գիր իմն, թէ այս իմ պայմանագիրս է, որ այսպէս է գրեցեալ: Այլ մեք զոր ինչ պատասխանեցաք նմա յայնժամ, գրեալ եմք քեզ ասէ յառաջ. (որպէս ասացաւ ի յունվարի ԻԹ, և յետոյ ևս սակաւուք ի ԻԹ մարտի ,, և այլ յառաջ ) որ թէ տակաւին յայդր իցէ ասէ, ըստ այնմ գրեցելոյ պատասխանի տուեալ, ի բա՛ց արասցես ի քէն, նաև զոր այժմս, գրեմ, պատասխանեսցե՛ս: Նախ՝ զի յամենայն ազգս ո՛չ երբէք գոյ այսպիսի դատաստան, թէ Գ տարի ծառայեսցէ ոք և Զ ամաց վարձ առնուցու: Երկրորդ և զայն Գ ամաց վարձն ևս յայնժամ կարէ իրաւամբ խնդրել և առնուլ, մինչ զգործ իմն յառաջացուսցէ: Ապա թէ ո՛չ, զոր ինչ և տայցէ նմա տէր գործոյն, ոչ եթէ վարձ համարի նմա, այլ իբր ողորմութիւն: Ա՛րդ՝ դա եկն աստ թուղթ հանելոյ և աշակերտ ուսուցանելոյ, ոչ ըստ կարգին զլաւ թուղթ կարաց հանել. և ոչ զաշակերտս ուսոյց: Մեք ևս եթէ վարձ չտայաք դմա, իրաւունս ունէաք, այլ զմեր պատիւն պահելով ետուք, թէպէտ դոքա անամօթք էին, Գ տարի թէպէտ չէր լրացեալ, այլ լրապէս ետուք, (որպէս և ի յունվարի ԻԹ և ի հոկտեմբերի ԻԸ ևս ասացաւ ): Երրորդ՝ թէ յիրաւի էր այդ ասէ, ընդէ՞ր ընկերդ ևս ո՛չ ասաց աստ դմա, այլ միայն զԳ տարւոյ վարձն առեալ գնաց: Ո՛չ ապաքէն նա ևս քո ընկեր էր, և երկուցդ ուղարկօղն ևս նոյն մարդն է: Կամ թէ որ այդպէս պայման գոյր, ընդէ՞ր ի սկիզբն ոչ ասացեր մեզ: զի մեք հարցաք իւրեանց թէ՝ ձեր վարձն ինչ է, ասացին թէ՝ միոյս վարձն ԹՃ ղռուշ է, և միոյս ԶՃ, զգիր իմն ֆռանկերէն կարդային և այսպէս ասէին, այլ Զ տարուոյ անուն չկայր: Մանաւանդ՝ Գրիգոր Աղայն որ դոցա ուղարկել տուօղն է, մեզ գրէ թէ՝ ընդ Մուսի Ալէքսանդր Աղային խօսեցաք, որ Գ տարի մնան յայդր, և զիւրեանց Գ տարւոյ վարձուց կէսն յայդր առնուն ի քէն, և յորժամ զարհեստն յառաջացուցեալ՝ զաշակերտս ուսուցանեն, և ի քէն զշնորհակալութեան թուղթ ունելով դարձցին յերկիր իւրեանց, յայնժամ և զկէս վարձուն անդ առնուցուն: Արդ՝ Գրիգորն որ ուղարկօղն է ա՛յսպէս գրէ, մեք այդ լրբիդ որպէս հաւատամք: Չորրորդ՝ մեզ գրէ Գրիգորն թէ՝ Բ վարպռտաց վարձն ի տարին Ըճ ռուփի: Իսկ ռուփին իւր գնովն՝ որ զմինն Լ փարայ եթէ հաշուեմք , լինի ԱՌ ԲՃ ղռուշ, իսկ թէ աւելորդով հաշուեմք, որ ի Բասրայու կողմունսն մինն ԶՂ փարայ տան, լինի ԱՌԴՃԽ ղռուշ: Իսկ դոցա յորժամ հարցաք ասացին, թէ՝ միոյս վարձն ԹՃ ղռուշ է, և միոյս ԶՃ ղռուշ որ լինի ԱՌԵՃ ղռուշ: Քան զԳրիգոր Աղայի գրեալն աւելի: Այլ մեք զԳրիգոր Աղայի գրեալն թողեալ, զիւրեանց ասացեալն ետուք, զի մի լիցին կիսասիրտ: Մանաւանդ՝ երբ ասացաք թէ՝ վարձուց կէսն աստ պարտիք առնուլ, և զկէսն ի ձեր երկրոջն, աղաչեցին զմեզ թէ՝ յայս երկրէս պիտի իրս առնումք՝ որ տանիմք անդ ծախեմք, խնդրեմք աստ տալ: Գիտէին ի հարկէ, որ ի վերջն սևերես դառնան, և անդ առնուլ ոչ կարեն, վասն այն աստ առին , մեք ևս լսելով՝ աստ ետուք: Մեք այսպէս յամենայն կողմանէ զդոսա շահել ջանացաք, դոցա յամենայնի զտմարդութիւնս ցուցին, մանաւանդ այդ ջինկեանայդ: այժմ ինչ իրաւունս ունի, որ Զ ամաց վարձ պահանջէ: Կամէի ասէ առ դոցա էլչին ևս գրել զդոցին լրբութիւնն, այլ յանուն մեր խնայելով չգրեցի: Այլ դուք որպէս և պատասխանեալ էք, այլ այնպէս բարւոքապէս պատասխանեալ կորուսջիք ի բաց: Եւ զայս ևս ասասջի՛ք թէ ձեր ուղարկօղն Գրիգորն է, Դ տարւոյ վարձ է գրեալ, դուք երթայք՝ ո՛վ ոք որ զայդ պայմանեալ է ձեզ՝ ընսդ նմա խօսեցարուք, մեք ձեզ աւելի փարայ մի չենք տալ: Մանաւանդ՝ որպէս յառաջ գրեալ եմ ասէ և դուք ևս ասացեալ էք, որքան աւելի նստի յայդր՝ յիւր քէսայէն է: Դուք փարայ րտայք. այլ միայն զնաւլուն, և մինչև ցիւր երկիրն զծախսն ճանապարհի: Թող յիւրեանց երկիրն երթան անդ խօսօղն կու խօսի, զի գրեալ յառաջ Դեւօյին և Մարգարին և Գրիգորին զանցս զայս, (որպէս ասացաւ ի յունվարի ԻԹ ): Դուք յայդր չխաբուիք: դուք իրաւունս ունիք զայս ևս ասելոյթէ՝ մեք ոչ զդա բերօղն եմք, և ոչ վարձուց պայման զնօղն, ո՞վ ոք որ զդա յղեալ է, թող երթայ ընդ նմա խօսի: Եթէ հարկաւորիցի , զայս թուղթս թարգմանել տուր, և էլչուն, զի յորժամ շատ ստիպէաք թէ՝ զլաւ թուղթ ընդ է՞ր ո՛չ հանէք, ասէին, ի մեր թագաւորէն ծածուկ եմք եկեալ, եթէ իմանայր, սպանանել կուտայր զմեզ: Ուստի ո՛չ կարեմք լաւ թուղթ հանել. զի երկնչիմք թէ հռչակիցի, և չկարիցեմք գնալ յայն երկիրն: Արդ՝ թող իմանայ էլչին և իրաւունս առնէ, եթէ թագաւորն զայս չգիտէ՝ և ընդդիմութիւն է նմա, ո՞ւր եկին աստ: Ահա իւրեանց թագաւորին նենգեցին որ եկին ընդ դէմ նորա հրամանին, մեզ ևս նենգեցին, զի զայսքան դրամս մեր փչացուցին մինչ է բազումս, և օգուտ մէկ փարայի չափ ո՛չ ցուցին: Թող լսօղքն զիրաւունս առնեն, զի մեք զդոսա բռնութեաբ և խաբէութեամբ չբերաք այլ ինքեանք եկին վասն իւրեանց օգտին: Մեք յամենայնի զդոսա շահեցաք, և դոքա զմեզ զրկեցին, դեռ ևս իւրեանք առնեն զլրբութիւնս: Եւ բազում առ այսոսիկ բանք և պատւէրք: Օրինակ սորին և բոլորագրահամար տետրոջն է, յերեսն՝ ՉԺԲ , ՉԺԳ, ՉԺԴ, ՉԺԵ, ՉԺԶ, ՉԺԷ: Թուղթ ևս գրեաց դարձեալ առ պատրիարք Զաքարիա վարդապետն, որ տրտնջէր թէ՝ գրեցելոցս պատասխանի ոչ գրես: Առ որ ւ սրբազան վեհն գրեաց թէ՝ զհարկաւորաց պատասխանիսն գրեմք, իսկ զանհարկաւորօքն եթէ զանց առնիցեմք, զի՞նչ մեղանչեմք: Ապա դու որ զհարկաւոր գրեցելովքն մեր առ քեզ քանիցս կրկնմամբ՝ զանց առնես և զնշան մի չերևեցուցանես, մեք զի՞նչ արասցուք: Եբեր օրինակ զայն՝ որ ի մարտի ԻԲ և ի յունվարի ԻԹ գրեաց վասն Բասրայու անդ յղեալ դրամոյն. և Բաղդատու զի աստ հասուսցէ զայնս, և վասն Թօխաթու վախճանեալ տէր Մատթէոս քահանայի բանին՝ որոց չգիտէր զպատասխանիս ինչ: Սոքա են մեծ և հարկաւորք ասէ, եթէ քոյդ գրեալք: Եւ հարկեաց գրել զորպէսն այն դրամոցն, թէ հասեա՞լ են առ ինքն, թէ ոչ: Նաև զբանից տէր Մատթէոսին, որում և հետևիլ. զի սակաւ դրամ չէ ասէ, մեղք է Աթոռոյս: Ծանոյց աստ զնուազիլն մտից սրբոյ Աթոռոյս, և զելից առաւելուլն, և ի վերայ այսր զխախտին սեան սրբայ տաճարին, և այնր աղագաւ զվարպետս բերելն ի Վանայ առ ի շինել, որ փոքր իրօք ո՛չ գայ ասէ ի գլուխ: Մահտեսի Գասպար Ամիրային ես ո՛չ գրեմ ասէ զայսպիսի բան, դու ծանո՝ նմա, զի թերևս ջանացեալ ի ձեռն բերիցէ զայդ երիցուդ դրամն ի յօգնութիւն տաճարի սեանն, և ի վարձ ինքեան: եւ վասն Յակոբ վարդապետին որ գրէր թէ՝ զգործն աւարտեալ է, և յետ հոգէգալստեանն յղելոց եմ, գրեաց թէ՝ ահա ընս քոյդ գրեցելոյ աւարտեալ է զգործն, ապա ընդէ՞ր ոչ յղես: Եւ յայսմիկ ի կերպ մեղադրախառն աղաչանաց գրեաց թէ՝ ի փառս Աստուծոյ և ի սէր սրբոյ իջման տեղւոյս, զայսպիսի հարկաւոր բանիւք մի զանց առներ, որ Աթոռոյս է վնաս, և մեզ վիրաւորութիւն: Գրեսցես հարկիւ զայսոսիկ, և Յակոբ վարդապետն օր մի յառաջ յղեցես եթէ յղելոց ես: Եւ զՓիլիպպոս վարդապետի որպէսն երկար գրեաց, թէ որպէս դատարկ եկն աստ, զի Բասրայ է ձգեալ զարդիւնսն սովորութեան, և նոքա ընդ իւրեանց ունելոյն տուեալ են պարսից զնոյն սև զերծեալ, և աղաչանօք գրեալ Փիլիպպոս վարդապետին, թէ մեր պարտքն է. յետոյ յապահովանալս տալոց եմք: Իսկ նա զչոր թուղթսն առեալ եկն : Եւ այսպէս ի հինգ ամս սպասեալ մեր՝ թէ նուիրակն գայ յօգնութիւն հասանի մեզ, ահա եկն դատարկ: Զոր վասն այն գրեմ քեզ ասէ, զի գիտացեալ զցաւս մեր՝ ցաւակից լիցիս: Եւ այսպիսիքս մեզ չէին բաւական ասէ, անօրինակ ցաւ մի ևս յաւելաւ մեզ, որ յոյժ մաշէ զմեզ քան զամենայն ցաւս: Որ էր քորն, զոր տարի մի աւելի էր որ կրէր: Գրեցի ասէ Նազարէթին, զի թէրևս զդեղ մի հարցեալ մեզ գրեսցէ, դու ևս իմացեալ՝ հետեւեա՛ թերևս մի վասն մեր հնարեալ գրիցէթ մեզ: Այլ և՝ (որպէս յամսոյս ԻԱ ի թղթոջ Մուրտիկեանցն ասացաւ ), մահտեսի Գասպար Մաիրայն. զհոգեբաժին էր յղեալ վասն եղբօրն ձեռամբ Մուրտիկեանց: Վասն որոյ զթուղթ գրեաց առ մահտեսի Գասպար Ամիրայն, ի պատասխանի թղթոյն, շնորհակալութիւն և օրհնութիւն վասն յղեցելոյն, և մխիթարութիւն վասն մահուան եղբօրն, և շատ բանք սիրոյ: Մխիթարեցայ թէպէտ ասէ յընդունիլս զգիրդ սիրանիշ՝ զոր չէի ընկալեալ ի վաղուց, բայց տրտմեցայ վասն մահուան լուսահոգւոյն: Եւ յօր Համբարձման տեառն զպաշտամանց ետ բաժանել յեկեղեցւոջն հանգուցեալ եղբօր նորին Բաղդասար Ամիրային, և ի պատարագին յիշել զանունն, և ի սեզանն հացկերոյթ առնել: Զորս և ծանոյց սմա: Եւ զի այն էր իղձ նորին, որ այն դրամովն ապա և կտաւ առնուցուն ի Կարին, և աղքատ միաբանիցն հանդերձ լիցի: Ուստի գրեաց սրբազան վեհն թէ՝ թէպէտ դեռ չէր հասեալ աստ դրամն, բայց մեք յունեցելոցն մերոց կարեցուցաք զշոր աղքատ միաբանիցն սրբոյ Աթոռոյս՝ յապայէ և ի կտաւէ , ի գալն առ մեզ թղթոց քո և պատրիարքին: Այլև՝ գրեաց զշնորհակալութիւն և օրհնութիւն նորածին որդւոյն, զորմէ ասացաւ բան ի մարտի ԻԹ, ի փուսուլայոջ պատրիարքին: Եւ թէ՝ զոմանս հարկաւոր բանս գրեցաք Զաքարիա վարդապետին, խնդրեմ զի առնել տացես և հոգասցես, ի սէր մեր և սրբոյ Աթոռոյս: Եւ այլ բանք առ այսոսիկ և օրհնութիւն: Թուղթ ևս առ որդիս եղբօր սորին հանգուցելոյ Պաղտասար Ամիրային գրեաց, այսինքն՝ առ Յակոբ՝ Ասլան և Ռափայէլ Աղայսն, և դեռաբողբոջ Յարութիւն Աղազատային: Նոյնպէս մխիթարութիւն վասն մահուան հօրն, և օրհնութիւն և շնորհակալութիւն վասն յղեալ հոգեբաժնին: Զայսոսիկ յղեաց առ պատրիարքն, տանիլ տալ նոցա, և ասել զհոգւոց ի դիմաց իւրոց: Եւ ծանոյց սմա ևս զպաշտամանց բաժանել տալն, և զհացկերոյթ առնելն, և միաբանիցն շոր կարելն, (որպէս և մահտեսի Գասպար Ամիրային գրեցաւ ): Նաև զգրելն ի Կարին, որ զայն դրամն աստ յղեսցեն: (Որպէս ասացաւ ի յամսոյս ԻԱ, ի թղթոց Մուրտիկեանցն ): Զոր Ամիրային ևս ասասցես ասէ: Փուսուլայ ևս գրեաց առ պատրիարքն իւրով ձեռամբ, թէ ի Հալապու կողմանցն գրեալ էին մեզ թէ՝ կամիմք Էջմիածնի թեմ լինիլ, և ի Պօլիս գրեալ եմք պատրիարքին և իշխանացն: Ես չգիտեմ թէ զինչ են գրեալ ձեզ . և դուք զի՞նչ էք պատասխանեալ նոցա, և զինչ միտս ունին իշխանքն: Գրեսցես մեզ զմտաց ձերոց: Ես ոչ գրեցի իշխանացն, զի մի հռչակեսցի: Թէպէտ ի նոցունց օգուտ չունիմք, բայց բարձրութիւն է անուան Աթոռոյս և ձեզ ևս պարծանք՝ որ ի ձեր ժամանակս լինի և ի ձեռս ձեր: Եւ լսէաք թէ՝ զՄատթէոս երիցու ինչքն առեալ են, և կամին այնու տուն առնուլ վասն նուիրակաց մերոց: Գրեաց թէ՝ մեր նուիրակն Բ և Գ ամիս նստի , տունն ի՞նչ պիտոյ է, ոչ միշտ նստի ի քաղաքդ որպէս Երուսաղեմայ վէքիլ: Մանաւանդ քաղցելոյն հաց է պիտոյ ասէ և հիւանդին, այդ տունդ ապահով ժամանակի բան է, սուրբ Աթոռս զհարկաւոր ծախս ունի ի վերայ շինուածոց, ևս առաւել ի վերայ սեան եկեղեցւոյ, զինչ վայել է զեկեղեցին թողուլ և տուն առնուլ: Եթէ կամիք Աթոռոյս տալ զայդ դրամդ, այսպէս տուք: Եւ հարկ յոյժ, առ ի խափանել զայն, ի զդրամն Աթոռոյս տալ տացես : Թէ կամիս. իշխանացն ևս ցոյց տուր զայս գիր, և զմէնջ ողջո՛յն տուր ամենիցն: Տե՛ս զայսմանէ և ի ներքոյ ի փուսուլայոջ Նազարէթին: Թուղթ ևս առ Մուրտիկեանց Խոջայ Նազարէթն և պարոն Թադէոսն գրեաց, ի պատասխանի յապրիլի Ա և մայիսի Ա գրեալ գրեանցն: Շնորհակալութիւն, որ զգրեանսն սրբազան վեհին որք գնալոց էին ի Մարչիլեա աե Շահրիմանեանց Մարգարն, յղեալ էին, (Որք յիշեցան ի յունվարի ԻԹ ): Եւ հարկ զի ի գալն պատասխանեաց նոցին, շուտով յղեսցեն աստ: Եւ վասն լիրբ թղթաշինին զոր ինչ առ պատրիարքն՝ սոցա ևս ի կարճոյ գրեաց. և ասաց զլիապէսն ի պատրիարքի թղթոյն իմանալ, և այնպէս խօսիլ՝ և փարայ չտալ նմա: Եւ զի ի յունվարի ԻԹ գրեաց զչարատպիչ Պօղոսի գրերն յետս տալոյ Գէորգին յորմէ առեալ էին, նոքա այժմ գրէին թէ այսպէս եմք առնելոց. ծասնորոյ՝ գրեաց թէ՝ այդպէս արարէք, մեզ չեն պիտոյ: Եւ վասն վերոյյիշեալ մահտեսի Գասպար Ամիրայի յղեալ դրամոցն զոր ինչ գրեաց առ նա՝ սոցա ծանոյց ի կարճոյ. զոր ինչ կամեցեալ է այնպէս արարաք: Գրեսջի՛ք Առաքելին, զի մեզ հասուսցէ զայն դրամն: Եւ վասն Եսայի վարդապետի փօլիցային զոր յղեալ էր ի Թօխաթ առ մահտեսի Աղամջանն, զոր ինչ Առաքելին և Սիմէօնօն գրեաց յամսոյս ԻԱ, զնոյնս և սոցա՛ գրեաց: Եւ պատուիրեաց զի զղապղն յղեսցեն ի Զմիւռին աե Եսայի վարդապետն, և զդրամն մի՛ խնդրեսցեն ի նմանէ. զի ոչ՛ կարէ տալ ասէ, և նեղութիւն կու կրէ: Այլ ևս ահա գրեցի մահտեսի Աղամջանին, զի ի Կարին առ Խոջայ Առաքելն յղեսցէ: (Որպէս ի թղթոջ նորին ևս ասացաւ յամսոյս ԻԱ ): ԻՍկ զաւելորդ յղեցելոյ ղապզն գրեալ առ նա յղեցի ասէ: Եւ զթուղթն Եսայի վարդապետին յղեցի առ մահտեսի Աղամջանն հասուցանել առ նա, որովհետև զնորին թուղթն նա էր յղեալ առ մեզ: Գրեաց և զմահն թարջիման Ստեփանին, և նորին որպիսութեանց՝ ասաց ի թղթոյ պատրիարքին իմանալ, և թէ զինչ հասեալ նմա ի կողմանէ վարձուն, և զի՞նչ մնացեալ, զոր գրեցի ասէ պատրիարքին տալ եղբօրն: Որպէս ասացաւ ի թղթոջ նորին: Փուսուլայ ևս գրեաց առ սոսա, վասն քորին, զոր տարի մի աւելի էր՝ զի ունէր: Որոյ զորպէսն գրեաց, և պատուիրեաց հարցանել անդ՝ թերևս զդեղ մի գտեալ գրիցեն, (որպէս ի թղթոջ պատրիարքին ևս ասացաւ ): Եւ յոյժ հարկ առ այս, այսպէս առնել շուտով: Փուսուլայ ևս գրեաց առ սոսա յոյժ առանձին, նոր նշանագծօք, մեր Ղունկիանոս վարդապետին: (Քանզի նոքա յառաջ զայն խնդրեցին, առ ի գրել այնու զծածուկ որպիսութիւնս մեզապատշաճս. զորս և մեք յղեցաք, որով այժմ գրեալ էին զնոր ի նորոյ գրգռումն Օսմանցւոց և Ռուսաց ընդ միմեանս ի պատերազմ, ի զԼամսայի ելն ևս ): Զի Յակոբ վարդապետն զգործն զերծեալ էր և ո՛չ յղէր, խնդրեաց իմանալ զպատճառն և գրել՝ թէ է՞ր ոչ յղէ: (Զորոյ զործմանէն ասացաւ ևս ի թղթոջ պատրիարքին ): Եւ յարքունուստ զֆարման հանեալ՝ զինչս հանգուցեալ տէր Մատթէոսին (որ օ վերն յիշեցաւ ի թղթոջ պատրիարքին ) հանեալ էին, և կամէին ի մէջ իւրեանց ծածկել: Գրեաց գրել՝ թէ զի՞նչ կամին առնել:
       Եւ Հալապու ժողովուրդքն զկաթողիկոսն իւրեանց հանեալ անտի անարգանօք, կամէին լինել թէմ սրբոյ Աթոռոյս. որ և երիցս մահսար էին գրեալ ի մեծն Պօլիս առ նոսա, թէ այս է կամք մեր. իսկ նոքա չառնէին ինչ փոյթ, գրեաց իմանալ և գրել՝ թէ ընդէ՞ր ոչ կամին: Առ սա յղեաց զպահարանն պատրիարքին, տալ նմա: Գրեաց ևս սրբազան վեհն զթուղթ ևս առ Զմիւռնիոյ առաջնորդ և Նուիրակ Եսայի վարդապետն ի պատասխանի ի մարտի ԻԹ գրեալ թղթոյն: Շանուցանելով նախ՝ թէ առաջին յղեալ փօլիցայիդ ղապզն յառաջ ի նոյեմբերի Թ ընդ Մասեհեան Եսայուն յղեցի առ մահտեսի Աղամջանն ի Թօխաթ՝ առ քեզ հասուցանել. (որպէս ի մարտի ԻԹ ևս գրեաց զայս ). իսկ Եսային ի հարկէ չէ հասուցեալ Աղամջանին, վասն այն առ քեզ ո՛չ հասանի. այլ դու լեր միամիտ, զի այն դրամն առ քեզ է հասեալ և Եսային թէ ո՞ւր է, իմա, և ի նմանէ խնդրեա՛ զայն : Այլ և Տօնացոյցքն հասեալ էին առ սա, (որք ի մարտի ԻԹ և այլ յառաջ յիշեցան ): Բայց մեք գրեալ էաք մահտեսի Աղամջանին Լ հատ յղել. խա գրէր թէ՝ Ի հատ է հասեալ: Ուստի՝ գրեաց գրել զորպէսն: Եւ զտօնացոյցն առ ինքն պահել՝ և խնդրողացն տալ գ ղռուշով: Այլ և՝ դրա, ն որ և թղթոջ Նազարէթին յիշեցաւ, ի ձեռն դ արանց թօխաթցւոց յղեալ էր ի Թօխաթ առ մահտեսի Աղամջանն: Ընդ որ գրեաց զշնորհակալութիւն: եւ զի գրեաց Աղամջանին յղել զայն ի Կարին առ Մուրտիկեանց Առաքելն, ծանոյց սմա: Բայց որ յառաջ զղապզ յղեաց առ Նազարէթն յղել առ սա, և այժմ գրեաց նմա յղել և դրամն չխնդրել, (որպէս ի նորին թղթոջն ասացաւ ), զայն ևս ծանոյց սմա: Բայց դու թէ ասէ կարիցես զայն ևս տալ, շատ լաւ լինի: Իսկ որ ընդ սմին աւելի ևս էր յղեալ, ղապզ այնր աղագաւ յատուկ գրեաց առ սա յիշեցուցանելով այսպէս թէ՝ այնքան դրամ որ հասուցեալ էիր ի Թօխաթ առ մահտեսի Աղամջանն՝ իմացաք. այլ Ա ղապզ յառաջ յղեալ եմք ի Պօլիս առ Նազարէթն՝ քեզ հասուցանել. մնացելոյն աղագաւ ևս այս թուղթս լիցի քեզ ղապզ: Զայս բաց առ մահտեսի Աղամջանն յղեաց հասուցանել առ սա: Եւ բաց այսց դրամոյս, ի ձեռն թօխաթցի Ամլիկին ևս հասեալ էր ի Կարին դրամ առ մեր վէքիլ Հայրապետն զոր ծանոյց սմա: Որոյ աղագաւ և գրեաց զթուղթ առ նոյն թոխաթցի Ամլիկն, թէ դու որ ի կողմանէ մեր Եսայի վարդապետին այսքան դրամ էիր հասուցեալ ի Կարին առ մեր վէքիլն, ահա և մեք զայս օրհնութեան թուղթս իբր զղապզ գրեալ առ քեզ յղեցաք, զի դու միամտեալ յղեսցես ի Զմիւռին առ մեր Եսայի վարդապետն, զի նա ևս միամտիցի: Զայս առ մեր վէքիլ Հայրապետն յղեցաք յղեցաք տալ նմա. (որպէս յետոյ ի թղթոջ նոին ևս եմ ասելոց ) և այժմ զայս ևս ծանոյց Եսայի վարդապետին, և գրեաց թէ՝ զյաս դրամս ևս ընդ վերոյիշեալ դրամոյն ի միասին մեզ հասեալ իմասցիս. և միամիտ լիցիս, և ի կողմանէ ամենիցն, զայս թուղթս ևս իբր ղապզ առ քեզ պահեսցես, զի յաւուր հաշուատրութեանդ քեզ պիտոյասցի: Եւ սա զխնդիր իմն էր գրեալ Ղուկաս վարդապետին ասել սրբազան վեհին: Առ որ գրեաց թէ՝ այժմ ձեռնհաս չեղաք, յետոյ գրելոց եմք. անհոգ լեր: Ծանոյց և զայս, թէ՝ ի Կարին ղափանցի Յարութիւնի որդի Հայրապետ կայ՝ զոր մեզ վէքիլ եմք արարեալ, եթէ բան ինչ պատահիցի նմա պատշաճ, գրեա՛ նմա: Փոքր ինչ ևս զբարւոք որպիսութեանցն սրբոյ Աթոռոյս գրեաց. նաև խախտիլ սեան եկեղեցւոյն և զնորոգել տալն. յոր ասէ յոյժ ծախք լինին: Ողջոյն ևս գրեաց Ապրօզատէիցն, այսինքն Աստուածատուր Գալուստ և Առաքել Աղայիցն, և տէր Ստեփանին յատուկ, և այլ ամենայն քահանայից և իշխանաց տեղւոյն:
       Թուղթ ևս ի Թօխաթ առ սրբոյ Աթոռոյս վէքիլ մահտեսի Աղամջանն գրեաց ի պատասխանի ի մարտի Իթ գրեալ թղթոյն: Վասն Եսայի վարդապետի առաջին փօլիցային դարձեալ ղապզ խնդրէր: Ուստի՝ որպէս Եսայի վարդապետին, նոյնպէս և սմա գրեաց զյղելն յառաջագոյն զայն ղապզն ընդ Մասեհեան Եսայուն ի նոյեմբերի Թ: Զայս դրամոյ և մահտեսի Աղամջանի ընդ նմին այլ ևս դրամ յղելոյն ասացեալ է ի մարտի ԻԹ, ի թղթոջ Մսրլեան մահտեսի Գրիգորին: Չիմացաք ասէ թէ Եսային ո՞ւր մնաց, որ զայն թուղթսն քեզ ո՛չ հասոյց: Այլ մեք գրեցաք ասէ Եսայի վարդապետին զհասանիլն առ մեզ այն դրամոյն, աի միամտիցի: Եւ քոյդ յղեցելոյ կողմանէն ևս դու միամիտ լեր. զի մեզ է հասեալ ընդ այն դրամոյն քոյ յղեալն ևս: Այլ և՝ Գաղատիոյ նուիրակ Աստւածատուր վարդապետն՝ (որ իմարտի ԻԹ յիշեցաւ ի թղթոջ Մեսրօպ վարդապետին ). դրամ էր յղեալ առ սա, զոր և սա յղեալ էր ի Կարին առ Մսրլեան մահտեսի Գրիգոր գանձապետն մեր , և առ Ղուկաս Աղայն՝ հասուցանել մեզ: Ուստի՝ գրեաց զշնորհակալութիւն: Եւ վասն դրամոյն գրեաց զղապզ առ Գաղատիոյ նուիրակ Ասատուածատուր վարդապետն, միամտութիւն վասն հասանելոյն առ մեզ: Եւ յանդիմանութիւն վասն գիր չգրելոյն աստ: Եւ հարկ՝ զգիրն պակաս չառնել և զգործն շուտ աւարտել և գալ: Զայս յղեցաք առ մահտեսի Աղամջանն՝ զի ինքն միամտեալ յղեսցէ առ նա ի միամտութիւն նմին: Այլև՝ Բ օրհնութեան թուղթ օրհնութեան թուղթ էր խնդրեալ վասն արդիւնս թուղթ էր խնդրեալ վասն արդիւնս ինչ տուողաց , որոց զմինն բացարձակ չէր գրեալ չէր թէ՝ առ ո՞վ գրեսցուք զթուղթն, ուստի գրեաց նոր գրել՝ զի գրեսցէ: Եւ զմիւսն՝ որ էր վասն կտակի միոյ՝ զոր Մկրտիչ ոմն ի վախճանելն կտակեալ էր վասն նորին զօրհնութեան թուղթ գրեաց առ մահտեսի Գալուստ ոմն, որ զայն կտակն տուեալ էր մահտեսի Աղամջանին: Զայս ևս յիշեցաք առ մահտեսի Աղամջանն տալ նմա: Եւ վասն վիճոյ Կեսարացւոցն էր գրեալ՝ զոր արարեալ էին ընդ մեր նուիրակ Սահակ վարդապետին: Թուղթսն ևս սա՛ էր յղեալ աստ յայնժամ: Գրեաց թէ՝ ահա հաշտեալ են ընդ միմեանս, և գրեալ էին մեզ. մեք ևս գրեսցաք նուիրակին խաղաղութեամբ վարիլ ընդ նոսա, և վասն առ ինքն եղեալ տօնացուցիցն գրէր թէ՝ Դ հատ ծախեալ եմ, և այլ ոչ ծախի: Գրեաց թէ՝ զի՞նչ շուտափոյթ լինիս, թող մնասցեն առ քեզ, և երբ ծախիցի, յայնժամ ծախեա Գ ղռուշով՝ և ոչ պակաս: Այլ և՝ զայն դրամն զոր Եսայի վարդապետն գրէր թէ յղեցի ի Թօխաթ՝ դեռ չէր հասեալ առ սա՝ զոր գրէր: Ուստի գրեաց թէ՝ Դ մարդոյ ձեռօք է յղեալ այսինքն՝ ի ձեռն Իփակօղլի Աղայեկի որդի Աւետիքին, ի ձեռն Խօջայ Փիլիպպոսին, և ի ձեռն Փամբուղչի օղլի Պետրոսին, և ի ձեռն Իւսիւֆ օղլի Չրաղ Մարտիրոսին, զորս ի հասանելն առ քեզ՝ բոլորապէս առնուցուս ասէ, և յղեսցես իԿարին առ Մուրտիկեանց Առաքելն, որպէս և նոքա քեզ գրելոց են: Եւ որպէս Եսայի վարդապետին՝ նոյնպէս և սմա՛ գրեաց թէ՝ ի Կարին Ղափանցի Յարութիւնի որդի Հայրապետ կայ, մեզ վէքիլ եմք արարեալ՝ եթէ գիր կամ այլ ինչ ուղարկելոյ լինիս, նմա՛ յղեա՛: Եւ վասն սրբոյ մեռոնին աղաչէր թէ՝ զօրհնութեան ժամանակն ազդեա՛, զի եկից: գրեաց թէ ես յանցեալ ամին մինչ որդիքդ եկին, (որպէս ասացաւ ի յունիսի Ը . ) ընդ նոսա գրեցի, և բերանով ևս ասացի, թէ յեկօղ ամին ի հոգեգալստեանն օրհնելոց եմք: Այժմ որովհետև այսքան խառնակութիւնք գոն ի միջի չկամեցաք, զի մի՛ խառնիճաղանճ լիցի յայս ահաբեկութիւնս: Բայց յայն ապաստանէաք, թէ դուք գիտքէք, վասն այն և ձեզ չգրեցաք: Մանաւանդ զի այնպէս գիտէի թէ՝ և դուք կուլսէք, զի յաղուհացին ի Կարին գրեալ էի: Այժմ բանն այսպէս եղև, թողութիւն առնես. դեռ մինչև ցարդ վասն այս վատ համբաւոցս դեռ ուխտաւոր գալոյ ձայն չկայ: Տեսցուք Աստւած զի՞նչ տնօրինէ: Եւ ծանոյց զյղելն յառաջ զղապզ առ Նազարէթն, զի յղեսցէ առ Եսայի վարդապետն, (որպէս ասացաւ ի թուղթս նոցին ): Եւ զպատճառն ևս ծանոյց, որ ասացեալ է ի թուղթս նոցին և ի վերոյսն, զի գրեցաք ասէ Նազարէթին տալ: Այժմ որովհետև առ քեզ է յղեալ, գրեցի ահա Նազարէթին, որ զայն ղապզն առ Եսայի վարդապետն յղէ, և դրամն չառնու: ահա նա զայն ղապզն կու յղէ առ նա. մնացելոյ զապզն ևս առ քեզ յղեցի, զի յղեսցես առ նա. (որպէս Եսայի վարդապետի թղթոջն ևս ասացի ): Որ ահա իւրեան բոլոր նոր յղեալ դրամոյ, ղապզերն իւրեան հասանեն, դու ևս ասէ ծանո՛ նմա: Զթուղթ Եսայի վարդապետին ևս առ սա յղեաց յղել առ նա: Թուղթս ևս ի Կարին՝ առ սրբոյ Աթոռոյս վէքիլ Հայրապետն ի պատասխանի թղթոյն, որ գրեցեալ էր յապրիլի ԺԸ: Առ որ հասեալ էր թուղթ սրբազան վեհին, զոր ի մարտի ԻԹ գրեաց առ նա: Եւ նա այժմ գրեալ էր հարազատութեամբ ծառայել սրբոյ Աթոռոյս: Որոյ աղագաւ, և սրբազան վեհն գրեաց առ նա օրհնութիւն և շնորհակալութիւն, և զկոնդակ ևս վասն վէքիլութեան գրեաց առ Կարնոյ ժողովուրդսն , և վէքիլ կարգեաց զնա սրբոյ Աթոռոյս: Եւ պատուիրեաց ամենեցուն, զի ամենեքեանքն օժանդակ լիցին նմա, մի ոք խոչ և հակառակ լիցի գործոյն: Եւ ունի դա ասէ ի մէնջ զհրաման զի ի չլինելն յայդր մեր նուիրակին, կտակաց՝ հոգեբաժնից, խոստմանց՝ և այլոց այսպիսեաց մուղայէթ լեալ՝ առնուցու և մեզ հասուսցէ, և գրեսցէ, զի առ տուօղսն զթուղթս օրհնութեան գրեսցուք: Զայս առ սա յղեաց, և պատւիրեաց տալ Մեսրօպ վարդապետին, զի ծանուցմամբ կարդալ տայցէ, և ապա ի նմանէ առնուցու, և գործոյն միամտութեամբ մուղայէթ լիցի: Այլև՝ վասն Գաղատիոյ նւիրակ Աստուածատուր վարդապետի դրամոյն՝ զոր մահտեսի Աղամջանն յղեալ էր այն ի Կարին, (որպէս ի թղթոջ նորին ասացաւ ) էր ի վերայ Թօխաթցի Ամլիկին, և Թօխաթցի Եսայուն. գրեաց առնուլ զայնս ի նոցունց ձեռամբ հարազատ գանձապետին մերոյ Մսրլեան մահըեսի Գրիգորին, և ընդ միս դրամոյն զոր զԱմլիկէն առեալ էր, պահել առ ինքն, և չըխառնել, և յղել ի Բայազիտ առ տէր Վահանն, կամ ի Կարսառ Գէորգն, զի նոքա մեզ հասուսցեն, կամ թէ աստ որիշ հաւատարիմ եկօղ լիցի, աստ յղել նորին ձեռամբն: Եւ վասն յԱմլիկէն առեալ դրամոյն ղապզն, որ գրեցեալ էր՝ (որ յիշեցաւ ի թղթոջ Եսայի վարդապետին ) յղեաց առ սա տալ նմա: Զթուղթ մահտեսի Աղամջանին ևս յղեաց առ սա, առ նա հասուցանել: Յիշելով թէ՝ նորա յղեալ դրամոց յայդր թղթոջդ շուտով յղեա՝: Եւ ի մարտի ԻԹ որ ըստ գրեցելոյ մեր նուիրակ Մեսրօպ վարդապետին թուղթ գրեցաւ առ տէր Յակոբի կին Խանումն, նուիրակն և սա տուեալ էին նմա, և բաց ի հայերէն գրոյն զոր առեալ էին, յանձն էին առնուլ տուեալ՝ զի տաճկերէն ևս տացէ գիր: Եւ առ ի հաստատութիւն վախուպ լինելոյ տանն, յօժարեցուցեալ էին զպառաւն, որ ի տարւոջն Բ ղռուշ քերայ տացէ սրբոյ Աթոռոյս. զայս այսպէս սահմանեալ գրեալ էր սրբազան վեհին: Ընդ որ հաճեցաւ, և գրեաց այնպէս առնել: Եւ զի յառաջ մեր Մկրտիչ վարդապետն Ա դաւթար էր յղեալ առ մեր նուիրակ Մեսրօպ վարդապետն վասն իրաց ոմանց հարկաւորաց՝ առնուլ և յղել. և նա տուեալ էր սմա՝ զի հոգասցէ, զոր և սա գրեալ էր սրբազան վեհին: Ո՛ւստի՝ գրեաց առնուլ զայն ամենայն և յղել աստ, և զգինն ի Մեսրօպ վարդապետէն առնուլ: Եւ Մեսրօպ վարդապետն այժմ վէքիլ վէքիլ կարգեաց ի Կարին ի տեղի առաջնորդի (որպէս ասելոց եմ յետոյ ). զոր ծանոյց սմա: եւ վասն բանից Արապկերցի Մարտիրոսին, (որ ի վերն յամսոյս ԻԱ ի թղթոջ Մուրտիկեանցն ասացաւ ). գրեաց սմա թէ՝ մեզ դրամ է տալոյ. Խոջայ Առաքելին գրեմք որ առնու, մեզ գրեալ էր թէ՝ յայս տարի կառնում, դու ևս մուղայէթ լեր, տե՛ս տալոյ նշան գո՞յ թէ ոչ՛, և մեզ գրեա՛: Եւ որ յապրիլի ԻԲ գրեաց Մսրլեան մահտեսի Գրիգորին, ի յոյն Խօջայ Եակուբ օղլուցն դրամ առնուլ՝ զի փօլիցայ արասցէ ի վերայ Թօխաթու նուիրակ Սահակ վարդապետին: Էհարց այժմ սմա, թէ այն ո՞րպէս եղև, մեզ գրեա՛: Գանձապետին ևս ողջոյն գրեաց: Եւ այլ բանք առ այսոսիկ: Իսկ ի դեկտեմբերի ԺԳ առ ժողովուրդն Կարնոյ, և ի մարտի ԻԹ առ մեր նուիրակ Մեսրօպ վարդապետն գրեաց և խոստացաւ սրբազան վեհն առաջնորդ յղել: Այլ զի վասն խառնակ լինելոյ տեզւոյն, և վասն իւր մտացն զբաղմանց ի պէսպէս ցաւոց, չկարաց մինչև ցարդ զառաջնորդ յղել անդ, և այժմ ևս չլինէր ձեռնտու յղել. վասնորոյ զկոնդակ գրեաց առ ժողովուրդսն Կարնոյ՝ և զնուիրակ Մեսրօպ վարդապետն վէքիլ արար, զի ժամանակ ինչ ընդ նուիրակութեան և զառաջնորդութեան գործն հոդասցէ, մինչև յետոյ ժամանակ գտեալ, զոմն պատշաճաւոր առաջնորդ անդ յղեսցէ: Անդ ծանոյց ժողովրդեանն զայն յաջողութիւն առաջադրութեանն իւրոյ. զի մեք ասէ զքազաքդ ֆարմանով ի մեր կողմն արկաք, զի մեր մարդն լիցի, և յայդր պատահեալ բանիցն մերոց ևս հոգ տարցէ: Եւ թէպէտ այսպէս կամեցաք ասէ և արարաք, բայց մինչ Աստուծոյ կամքն ո՛չ հաճեսցի, մեր կամեցեալն ո՛չ ինչ է: Զի յայսքան ժամանակ զմիջոց մի ոչ գտաք, զի ապահով մնասցուք ի ցաւոց, և զայսպիսի օգտաւոր բանս հոգասցուք: Զի յօրն մէկ կերպ այլայլութիւն և վրդովումն ի մէջ անկանի, և խափան ածէ մերոց դիտմանց: Վասնորոյ՝ ժամանակ ինչ վէքիլ կարգեցաք զՄեսրօպ վարդապետդ, որովհետև ի քաղաքդ է, և ոչ երթայ յայլուր, զի ընդ նուիրակութեանն և զառաջնորդութիւն արասցէ ժամանակ ինչ, մինչև անցցէ այս մրրիկս, և մեք և դուք միամտիցուք, և ապա զռաջնորդ յղեսցուք յայրդ: Եւ պատուէր սիրով հնազանդել նմա, և չլինել ումէք նմա ներհակ, և որպէս կարգն է. ունի ասէ իշխանութիւն գործելոյ զամենայն գործս առաջնորդական, և գիտութեամբ՛ իշխանաց և եկեղեցպանացն, վանից արդեանցն ևս վերահասու լինիլ՝ զի մի՛ ինչ կորիցէ և վատնեսցի ի զուր: Եւ առանց հրամանի դորա մի՛ ոք ի գործս օրինաց եկեղեցւոյ ձեռնամխեսցի: Եւ առ այսոսիկ բազում պատուէրք: Օրինակք այս թղթոյս՝ և Հայրապետի վէքիլութեան թղթոյն, ի բոլորագրահամար տետրոջն են, յերեսն՝ ՉԺԷ, ՉԺԸ: Զայս յղեաց առ Մեսրօպ վարդապետն, և զթուղթ ևս գրեաց առ նա, և պատուիրեաց հնազանդիլ հրամանաց օրեանց, և որպէս ի կոնդակոջ գրեալ է՝ այնպէս առնել: Զի որովհետև ասէ ժամանակս այսպէս վրդովեցեալ է, և դու ո՛չ կարես ելանել ի վիճակսն, և յայդր երկարապէս նստիս, և այդ քաղաքդ ևս առանց հովուի կայ. և մեք ամձեռնհաս լինիմք ըստ պատշաճի և ըստ յարմարութեան զառաջնորդ յղել յայդր ի ներկայումս: Վասնորոյ այսպէս տեսաք պատշաճ, զոր և դու առնել պարտիս, և ընդ դմին զքո նուիրակութեան գործն ևս յառաջացուցանել. և զհարկաւոր որպիսութիւնս մեզ գրել՝ մանաւանդ վասն պատերազմացն զփայակն վասն այս իսկ առաքեցաք ի մայիս ամսոյս ԻԱ: Պատուիրեաց ևս զվէքիլ Հայրապետի կոնդակն ծանուցմամբ ընթեռնուլ տալ յեկեղեցւոջն, և զնա վէքիլ հաստատել: (Որպէս ի նորին թղթոջն ևս ասացաւ ): Էհարց և վասն Մուրտիկեանց Առաքելին, թէ գալո՞յ էր աստ, որպէս եղև: Եւ այլ որիշ եկօղք զո՞ն թէ ոչ: (Որպէս ասացաւ ի մայիս ամսոյս ԻԱ ): Էհարց և զորպիսութեանց Իբրահիմ Աֆանդուն որ անդ էր դեռ: Նաև պապտիլ սեան սուրբ եկեղեցւոյն, և իւր բերել տալն զճարտարապետս ի շինեցուցանել, սմա ևս ծանոյց. ըրպէս պատրիարքին՝ և այլոցն որք ի վերոյ: Թուղթ ևս առ Յամթայ առաջնոդ Պետրոս վարդապետն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն, ի յունվարի ելն գրեցեալ: Որ զՅամթեցւոցն գանգատելով, գրէր թէ՝ բ և Գ վատ անձինքն ինձ զինչ առնեն: Գրեաց թէ՝ այդ վատ անձինքդ ո՞վ են. յանուանէ ընդէ՞ր ոչ գրես. ոչ ապաքէն ամենեքեանք քեզ սիրելիք էին, և զքեզ ի մէնջ խնդրէին, այժմ ընդէ՞ր վատացան և քեզ խո՛չ եղեն: Եւ վասն տալեացն գրէր թէ՝ յետ սրբոյ Զատկին տալոց եմ, (որպէս և յամսոյս ԻԱ ի Մուրտիկեանց թղթոջն ասացաւ ) գրեաց յոյժ հարկ՝ շուտով տալ: Մուրտիկեանքն մեզ գրեն ասէ թէ՝ մեզ ևս է տալոյ. և յորժամ վասն քեզ տալեացն գրեմք, յօրէ յօր ձգէ և ո՛չ տայ: Տուր ասէ՝ և որքան շուտով տայցես, օգուտքո է: Եւ ի գալ գրոյդ ասէ, Ղօշավանից առաջնորդ Կարապետ վարդապետն աստ էր, որ ահա Բ գիր գրեաց առ քեզ և առ ոմանս իշխանս վասն իւր քսրին, տեսջիք ասէ, և որպէս գրեալ է՝ այնպէս արասջիք: Եւ ի վերայ Մերտինու զօրհնութեան կոնդակ խնդրէր: մեք լսեմք ասէ յեկօղ նուիրակաց, զի անդ ուղղադաւան ո՛չ գոյ, այլ ամենեքեան ֆռանկացեալ են, և ի մէնջ ապստամբ: Վասն այն չգրեցաք, զի անընդունակ մի՛ լիցի ի նոցունց թուղթն մեր: այլ դու դեռ րես գնացեալ անդ, ե՛րթ, և ահա զարքունական ֆարմանն ունիս ի ձեռինդ. տե՛ս, թէ ընդունին զքեզ և հնազանդին, մեզ ծանո՛, և մեք որպէս պատշաճն իցէ այնպէս արասցուք, և կատարեսցուք զխնդիր քո: Եւ զնուիրակ Ղազար վարդապետէն փոքր ինչ գանգատ գրէր , գրեաց թէ՝ մեք նմա գրեալ եմք զպատուէր միամիտ լեր: Եւ զՀալապցւոց բանն՝ (որ ի վերն ի փուսուլայս պատրիարքին և Նազարէթին գրեցաւ ) սա ևս գրէր, առ որ գրեաց թէ՝ զայդ ի Պօլիս ևս գրեալ են բազմակնիք թղթով՝ թէ մեք Էջմիածնի թեմ կլինիմք: Սակայն՝ նոքա զանց առնեն, և մեք բնաւ ոչ յիշեմք, նկատելով՝ ի վերջն: Բայց դու նոցա ասա՛ թէ՝ եթէ հաւաստեաւ այդպէս կամիք, անգամ մի ի սուրբ Էջմիածին ընդէ՞ր ոչ գրէք զմիտս ձեր. զի և կաթուղիկոսն գիտասցէ: Այսպէս գրեա՛ ասէ, և ականադէ՛տ լեր, և զինչ լինիլն մեզ գրեա՛: Զայս առ Մուրտիկեանսն յղեաց, և զթուղթ ևս առ Մուրտիկեանց Խօջայ Առաքելն և տիրացու Սիմէօնն գրեաց ի Կարին: Եւ յիշեցոյց զայն թուղթն, զոր յամսոյս ԻԱ ընդ փայեկի միոյ յղեցաք: Եւ որպէս յայնժամ խոստացաւ զմնացեալ թուղթսն յետոյ յղել. այժմ զՊօլսոյ պահարանն յղեաց առ սոսա, շուտով յղել աե Նազարէթն: Եւ զՅամթայ առաջնորդի թուղթն, և զՄեսրօպ վարդապետինն, և զվէքիլ Հայրապետինն ևս պատուիրեաց հասուցանել առ իւրաքանչիւրսն: Նաև՝ Ա պահարանաև թուղթ ևս առ սոսա յղեաց՝ յղել շուտով ի Բաղդատ: Որք էին գրեանք ի Հնդիկս գնալոյ և շատ հարկին պատուէր վասն այսր, զի ժամ մի յառաջ յղեալ ծանուսցեն ինքեանք: Եւ Առաքելին յատուկ պատուէր՝ զի ի գալն աստ (որպէս ասացաւ յամսոյս ԻԱ ) բերցէ ընդ իւր զԱնկիւրիոյ նուիրակի դրամն, որ էր անդ առ Մսրլեան մահտեսի Գրիգորն, որպէս ասացաւ ի թղթոջ վէքիլ Հայրապետին: Ի գալդ դու ևս դրամ բեր ասէ, ի լցուցումն բազմադիմի պակասութեանց մերոց: Եւ տիրացու Սիմէօնին ևս յատուկ պատուէր, զի թէ Առաքելն յայսկոյս իցէ եկեալ, ինքն ընթերցցի զայս գիրս, և զայս գրեալքս կատարեսցէ և զպահարանսն յիւրաքանչիւր տեղսն հասուսցէ: Իսկ գրեանքն Հնդկաց՝ էին վասն մահուան լուսահոգի Գրիգոր Աղային, քանզի՝ յանցեալ ամին և ի մայիսի ԻԱ փոխեցեալ էր առ տէր: Զորոյ զվախճանիլն գրեալ էր սրբազան վեհին Շամիր Աղայն. առ որ գրեցաւ թուղթ ի դեկտեմբերի Զ: Որ հասեալ էր ի մեծն Պօլիս առ պատրիարքն, և նա յղեալ էր աստ: Նաև՝ ի Բաղդատու Խալդարենց Մարգար Աղայն ևս էր գրեալ առ սրբազան վեհն, և գրէր թէ ի Մատրասու գրեալ էին առ իս ազդել հրամանացդ: Եւ իւրաքանչիւրոց գրեցելոց դիտումն այս էր. զի սրբազան վեհն գրեսցէ անդ զամենայն հոգևոր յիշատակաց առաջադրութիւնս լուսահոգւոյն, զորս առաջադրեալ էր սրբազան վեհին ի շինել աստ, և զամենայն խոստմունսն նորին՝ զորս այնց աղագաւ արարեալ էր, զի անդ դատաստանաւ և օրինօք նախ խոստմունսն լուսահոգւոյն որ առ սուրբ Աթոռս՝ որոշեալ հանցեն ի միջոյ: Քանզի որովհետև յիշատակ չունէր լուսահոգին, մանաւանդ թէ՝ յանկարծ և թարց կտակի էր վախճանեալ, վասնորոյ՝ ֆռանկքն որք իշխօղք տեղւոյն էին, տիրապետել կամէին : Մանաւանդ թէ՝ կին ունէր լուսահոգին ազգաւ լատին, որ յետոյ ելեալ էր ի կնութենէն, նա այժմ մարբն իւրով եկեալ անդ ի Փունթշէրու, ջանայր ստանալ զժառանգութիւնս լուսահոգւոյն. նստիլ ի տան նորա, և տիրել կայիցն: Այլ իշխանք տեղւոյն, մանաւանդ թէ Շամիր Աղայն՝ անկեալ ի դատաստանատունսն, հանեալ էին ի նոցանէ զգիր տեղակալութեան մերձակայ ազգականաց լուսահոգւոյն, այսինքն պարոն Սահրատին Խօջամալեան. և պարոն Սէթին և Թօրոսին Տէր Աւէտեան: Որպէս զի ի տան լուսահոգւոյն նստեալք՝ վերահասու լիցին կայից և ամենայն առևտրոց նոցին, և տիրեսցեն, զի մի՛ կորիցէ ինչ: Նաև՝ էր լուսահոգւոյն քոյր մի Զիպիտայ անուամբ, որ էր ի Սուրաթ, անայր՝ անժառանգ և անցեալ զաւուրբք: Զնա հաւանեցուցեալ էր Շամիր Աղայն ի ձեռն բարեկամաց, որ յօժարութեամբ յանձն էր առեալ՝ և ի կենդանութեան իւրում հաստատեալ կտակաւ, որպէս զի ամենայն ինչոն իւր հայրենուստ և ի մայրենուստ մնացեալ, և թէ յեղբօրէն մնացեալն, բոլորապէս ի Ժ բաժինս բաժանեսցին, որոց զերկուսն ինքն զոր ինչ առնել կամիցի՝ արասցէ, և զմնացեալ ութն բաժինն բոլորապէս սրբոյ Աթոռոյս հասուսցեն, զի յիշատակաց լուսահոգի եղբօրն իւրոյ օգնութիւն լիցի, և շինեսցին, և մնասցեն ի կայի: Եւ վասն այսր հոգևորի առաջադրութեան, գրով և կտակաւ վէքիլ և փոխանորդ էր արարեալ ինքեանց զՄարութեան Յովսէփ Աղայն որ ի Մատրաս. զի կտակին իւրոյ կատարօղ լեալ՝ զութն բաժին ինչսն հասուսցէ սրբոյ Աթոռոյս՝ ի յօգնութիւն յիշատակաց եղբօր իւրոյ: Վասնորոյ և Շամիր Աղայն զայս ամենայն ծանուցեալ էր սրբազան վեհին, և գրէր, զի զշնորհակալութեան, օրհնութեան և մխիթարութեան թուղթ գրեսցէ առ նոյն Զիպիտա քոյրն Գրիգոր Աղային: Նաև առ ազգականսն նորին Խօջամալեան Սարհատն՝ և Տէր Աւէտեան Սէթն և Թօրոսն ևս խնդրէր գրել զգրեանս մխիթարութեան և օրհնութեան, նաև յորդորանաց, զի ջատագովութիւնս արասցեն հասանիլ աստ խոստմանց լուսահոգւոյն: Վասնորոյ սրբազան վեհն զթուղթ գրեաց առ հասարակ ժողովուրդսն Մատրասու քաղաքին. և ծանոյց նոցա զլսելն իւր զմահ լուսահոգւոյն, և կսկծիլն յոյժ. մանաւանդ ընդ այն՝ որ թարց կտակի է վախճանեալ: Որ չունելով ասէ զժառանգութիւն մարմնաւոր ի վերայ երկրի, ջանայր ի սուրբ Աթոռոջս ստանալ զմեծամեծ յիշատակս հոգևոր: Որոց ամենիցն կատարման համբաւն դեռ չհասեալ առ ինքն, կարօտութեամբ վախճանեցաւ, այս է ասէ մեզ մեծ կսկիծ: Մանաւանդ՝ զի մեք յայս ցաւաշատ և յանտիրացեալ երկրոջս, նորին յորդորմամբն և յուսադրութեամբն եղաք ձեռնամուխ այսց յիշատակացս: Որոց զյոլովսն ի գլուխ բերաք, և զմնացեալսն ևս ջանայաք շինել ըստ բարեիղձ ջանից լուսահոգւոյն: Այժմ մինչ այդպէս եղև, զերկուս կսկիծս ստանայ. մի՛ զի յայնպիսւոյ ազնիւ սիրելւոյ զրկեցայ. և երկրորդ՝ զի անօգնական մնացի ես առ ի յառաջացուցումն այս հոգեւոր յիշատակացս նորին: Այլ զի ասէ սէրն նորին որ առ սուրբ Աթոռս՝ որ էր հարևանցի, այլ յատուկ իմն . վասնորոյ՝ և մեք յատկական սիրով պա՛րտիմք շահել զհոգի նորին: Նախ՝ յիշել ի միշտ ի սուրբ պատարագոյն զանուն նորին, (զոր և առնեմք իսկ ասէ՝ թէ աստ՝ և թէ ի շրջակայ վանորայսն. ղսը իւր կենդանութեան արարեալ խնդրոյն ). և երկրորդ՝ զի զհոգևոր առաջադրութիւնս նորին մեզ բոլորապէս շինեցուցեալ յաւարտ հասուսցուք և ի կայի պահեսցուք. զի անջինջ մնասցէ ի սուրբ Աթոռոջս անուն և յիշատակ նորին: Այլ զոր ինչ շինեալ եմք ասէ. գիտէք՝ զի ձեռնտուութեամբ լուսահոգւոյն եմք շինեալ, իսկ զորս նոր եմք շինելոց՝ ի հարկէ առանց այսպիսւսյ ձեռնտուութեան ոչ կարեմք ի գլուխ տանիլ: Այլ ինքն լուսահոգին բացի յատուկ խոստմանց իւրոց այսց աղագաւ խոստանայր, գրէր ևս մեզ թէ՝ որքան և խարջեսցես դու ի վերայ այդ շինութեանցդ, զբոլորն ես եմ տալոց. զի ամենայն գոյքս սրբոյ Աթոռոյդ են, թէ ի կենդանութեանս, և թէ զկնի մահուանս: Միայն թէ՝ դու զիմ առաջադրութիւնսդ շինեալ տուր, զի ինձ հոգևոր յիշատակ լիցին ի սուրբ Աթոռոջդ: Արդ՝ յայտնի է ձեզ ասէ, որ լուսահոգին որովհետև ոչ ունէր զմարմնաւոր ժառանգ, ցանկայր զհոգևոր յիշատակս ստանալ ինքեան, և այնր աղագաւ զայսպիսի մեծամեծ խոստմունս գրէր մեզ: Գոն ասէ յայդր ահա նորին առ մեզ գրեալ թղթոց օրինակքն. տեսէ՛ք և լաւ վերահասու լերուք: Եւ որովհետև այս էր ասէ իղձ և բաղձանք լուսահոգւոյն, ուրեմն՝ նորին ժառանգութիւնն և յիշատակն սուրբ Աթոռս է և ո՛չ այլ ոք, վասնորոյ՝ և ամենայն գոյք և ինչք նորին սրբոյ Աթոռոյս և մեզ պարտին հասանիլ : Գրեաց և զհաւանութիւնս վասն կարգելոյն զտեղակալս ի վերայ տան և ընչից և առևտրոց լուսահոգւոյն: Եւ զոր ինչ քոյր լուսահոգւոյն Զիպիտայն զՄարութեան Յովսէփն էր արարեալ ինքեալ վէքիլ՝ զի կատարեսցէ զկտակսն իւր. վասնորոյ՝ մեք ևս զնա արարաք մեզ վէքիլ և փոխանորդ. զի ամենայն կայից լուսահոգւոյն վերահասու լեալ՝ ի սուրբ Աթոռս հասուսցէ: Եւ զոր ինչ առաջադրեալ էր լուսահոգին առ ի շինեցուցանել, և զոր ինչ վասն նոցին խոստացեալ էր, գրեաց սրբազան վեհն ի թղթի. և հանդէպ նոցին գրեաց զշինեալսն իւր զամենայն ի նոցունց և զծախսն՝ զորս նոցին աղագաւ արարեալ էր. և զայնս ևս՝ զորս նո՛ր էր շինելոց: Զոր և յղեաց ի ձեռն յիշեալ Մարութեան Յովսէփին, և յայս հասարակ թղթոջս գրեաց, զի զայն տեսցեն և խոհեմութեամբ ենթադրեալ իմասցին զծախս նոր շինելեացն ևս՝ թէ որքան լինին: Ապա պատուէր և յորդորումն յոյժ շատ, զի ամենեքեան կամիցին զայս և ջանասցեն աստ հասանիլ այն ընչիցն, և ո՛չ ի յօտարս վատնիլ: Եւ զՓիլիպպոս վարդապետի երկար միջոցաւ ի Բանդարբուշեռ արգելանիլն, և զդրամն ի Բասրա թողուլն, և դատարկ աստ գալն՝ ծանոյց սոցա (որպէս և ի մարտի ԻԹ Պօլսոյ պատրիարքին գրեաց ) զոր ոչ եթէ զնուիրակէն գանգատելով՝ կամ զԲասրայու ժողովրդոցն տրտունջ առնելով գրեմ, (զի չեն մեղադրելիք ասէ, այսպէս եբեր ժամանակն ), այլ զժամանակիս դառնութիւնն, և զմեր յամենայն կողմանէ պակասութիւնսն գրէմ զի իմասջիք, և ցաւակից լինիցիք, զի այդ ինչքդ ի սուրբ Աթոռս հասցին, և ձեզ ևս վարձք լիցի. (մայիս) :