Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սրբոյ Երուսաղէմի՜ նուիրակ Աբրահամ վարդապետն որ առաջնորդ եղև Հախպատու, յառաջագոյն էհաս մեզ է նմանէ դրամ ի ձեռն Կարբեցի մահտեսի Աղամալի որդի Եղիազարին, ) և մեք փօլիցայ արարաք ի վերայ Պօլսոյ պատրիարք Զաքարիա վարդապետին՝ հասուցանել ի սուրբ Երուսաղէմ: Յետոյ ևս նոյն չափովն դրամ ի ձեռն նոյն Եղիազարին էր հասուցեալ, զի զայն ևս տացէ մեզ՝ զի փօլիցայիւ հասուսցուք յԵրուսաղէմ: Իսկ նա զայլ հաշիւ ունելով ընդ նմա, յորմէ առնելիք ունէր ԼԲ թուման դրամ, զոր ի նմանէ խնդրէր՝ և նա ոչ փայտ, զայն դրամն իբրու ի գրաւի պահէր առ ինքն, մինչև զիւր հաշիւն յստակեսցէ, և ապա տացէ մեզ և ղապզ առեալ առ նա յղեսցէ: Իսկ այժմ մինչ յառաջնորդ եղև Հախպատու, լցեալ զՎրացիսն կաշառով՝ յարդեանցն սրբոյ Երուսաղէմի, ի գալն աստ նոյն վրացի Պատային գրով Արքային՝ ի տանիլ վասն նորա զկոնդակ Առաջնորդութեան, տուեալ էր նմա զԵղիազարի թամասուկն, զի յետս առնուցու ի նմանէ զայն դրամն, զի կամէր զայն ևս տանիլ և ի վրացիսն տալ: Որոյ աղագաւ և արքային գրեցուցեալ էր զթուղթ առ տեղւոյս խանն, զի կամ յԵղիազարէն զայն դրամն առեալ յանձնեսցէ Պատային, և կամ թէ չտայցէ, յղեսցէ զնա առ ինքն ի Թիֆլիզ: Եւ մինչ այսպէս եղև , ապա Եղիազարն իբրու խղճահարեալ վասն սրբոյ Երուսաղէմի, ի ծածուկ եբեր առ սրբազան վեհն զայն դրամն, և ծանոյց զայս: Եւ խնդրեաց տալ ինքեան զղապզ մի՝ իբրու ի ՌՄԻԴ թուոջն և ի յունիսի Բ գրեցեալ, այսու մտօք թէ՝ այսքան դրամ էհաս մեզ ի ձեռն Եզիազարին յարդեանցն Երուսաղէմի. հ մեք գրեցաք ի Պօլիս, զի հասուսցեն ի սուրբ Երուսաղէմ: Ուստի և զայս ղապզ գրեալ և կնքեալ ետուք Եղիազարին, զի յղեսցէ առ Աբրահամ վարդապետն ի միամտութիւն նմին: Եւ ես ասէ զայս ղապզս պահելոց եմ առ իս և ասելոց եմ Պատային թէ՝ մինչև ցայժմ ես պահեալ եմ վասն յստակելոյ զիմ հաշիւն. և տակաւին ևս պահելոց եմ, մինչև նա զիմ ԼԲ թուման դրամն տացէ, և ապա ևս զայս ղապզս առ նա յղեցից: Վասնորոյ զղապզ գրեալ ըստ նոյն ասացելոյ ոճին, ետ նմա սրբազան վեհն, հաճեցեալ ընդ ասութիւնս նորին և յօգուտ սրբոյ Երուսաղէմի: Եւ դարձեալ ըստ խնդրոյ սոյն Եղիազարիս գրեաց զթուղթ առ նոյն Աբրահամ վարդապետն, առաջնորդն Հախպատու, ըստ ոճի ղապզին, թէ դու որ յառաջագոյն այսքան դրամ էիր հասուցեալ Եզիազարին տալ մեզ. նա ի ՌՄԻԴ թուոջն և յունիսի Բ ետ մեզ զայն դրամն, և մեք ղապզ ետուք նմա առ ի միամտութիւն քեզ՝ զի յղեսցէ առ քեզ, և գրեցաք ի Պօլիս հասուցանել ի սուրբ Երուսաղէմ զայն դրամն, զոր և հասուցեալ էր: Իսկ դու այժմ նոր յետս խնդրես յԵղիազարէն զայն դրամն, զոր և նա ծանոյց մեզ , և իմացաք, որ սակս ԼԲ թումանին զոր դու տալոյ ես նմա, նա զայն ղապզն իբր ի գրաւ առ ինքն է պահեալ, մինչև դու զերեսուն և երկու թումանն տացես, և ապա նա զղապզն առ քեզ յղեսցէ : Իսկ արդ՝ ահա Բ ամ աւելի է, որ նա զայն դրամն մեզ է տուեալ, և մեք յԵրուսաղէմ եմք հասուցեալ, դու այժմ ընդէ՞ր յետս խնդրես ի նմանէ: Եւ թէ՝ ահա մեք հարկեցաք զԵղիազարն, զայն ղապզն առ քեզ յղել, զքեզ ևս հարկադրեմ, զի զնորին ԼԲ թումանն տացես նմա: Որպէս և ինքն գրելոց է քեզ: Զայս թուղթս ևս ետուք Եղիազարին, զոր տարեալ յԵրևան ետ Պատային և նա աստ եկեալ ի սրբազան վեհէն ևս իմացաւ զհասանիլն մեզ դրամոյն ի վաղուց, և ել ի սեպտեմբեր Է: