Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Բայազտոյ Իսաղ փաշայն ի պատասխանի թղթոյն: Որ լսելով զտկարութիւն սրբազան վեհին, գրեալ էր զթուղթ մի սիրոյ, և չուխատար ոմն Մուսայ անուն յղեալ էր, և հարցեալ զորպէսն բարեկամական ցաւակցութեամբ: Ուստի, գրեաց սրբազան վեհն յոյժ շնորհակալութիւն առ այս, և զորպէսն իւր ևս ծանոյց, զի այժմ ի լաւակողմն էր ողորմութեամբն Աստուծոյ: (Տկարութիւնս այս յԵրևան դիպեցաւ, որպէս ի վերոյսդ յիշեցեալ է ): Ել Մուսայն ի ԻԱ մայիսի: