Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ ևս առ Իւչքիլիսայի առաջնորդ Զաքարիա վարդապետն գրեալ՝ յղեաց առ նա զֆարմանսն՝ որք յօգոստոսի ԻԲ ի թղթոջ պատրիարքին յիշեցան: Որոց մինն ֆարման էր, որ էր յատուկ վասն Թօփրախղալայի եկեղեցեաց նորոգութեան, և միւսն էր օրինակ ֆարմանի, զոր անդ ի Պօլիս հանեալ էին սաստկապէս վասն նորոգութեան եկեղեցեաց, որ էր յոյժ ազդու և զօրեղ: Եւ վասն ժողովարարացն մերոց որք յապրիլի ԻԵ գնացին, և մինչև ցարդ ոչ գիր իմն եկն ի նոցանէ, և ոչ իր ինչ և ո՛չ զհամբաւսն իմանայաք գոնէ՝ թէ ո՞ւր են այժմ, և զինչ առնեն: Գրեաց սմա եպերանօք զմեղադրութիւն թէ՝ մինչև ցայժմ որքան ժողովարարքդ մեր եկեալ են յայդկոյս, ճանապարհի երթևեկն չէ խափանեալ, զի միշտ յղեալ են զիւղ, զպանիր և զմսացուս, յոյժ շնորհակալիլով զքէն: Սակայն՝ թէ մինչև ցայժմ ո՞ւր են և զի՞նչ առնեն, տակաւին չգիտեմք, և այլ սոյնպիսիք:
       Թուղթ ևս ի Խօյ առ Մէհրապն գրեցաւ: Այնու պատճառաւ, զի այժմոյն ի Հերակլ արքայէն թուղթ ժամանեաց առ սրբազան վեհն ի ձեռն Պատա բէկին: Իսկ ընդ նոյն թղթոցն՝ Գ թուղթ ևս էր յղեալ առ սրբազան վեհն, զի հասուսցէ առ Մեհրապն: Եւ սրբազան վեհն ետ յղել զայնս առ տէր Վահանն, զի առ նա հասուսցէ, զոր և ծանոյց սմա: Եւ զի այժմ իմացաք հաւաստեաւ, որ Կարնոյ սարասկեար Հաճալի փաշայն երթալոց էր դէպի Ճանիկներն, և ի Սինօպ, զի ասէին թէ՝ ռուսաց զօրքն նաւով անցեալ յայսկոյս ծովուն, ընդ բերդորայս տեղւոյն տան զկռիւ: Ուստի՝ հրամանաւ Արքային երթայր նա անդ. թողեալ զորդին իւր ի Կարին միւսալլիմ: Զայս ծանուցեալ սմա, հարկեաց գրել զայն կողմանցն զորպիսութիւնս: Եւ ջուղայեցի տիրացու Ստեփանին՝ ասաց ողջոյն տալ թէ անդ իցէ: Այսք ևս առ տէր Վահանն յղեցան ի Բայազիտ ընդ իւր Աբրահամ փայեկին յղել առ իւրաքանչիւրն: Ի սեպտ . Գ: