Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Կարնոյ Առաջնորդ Ստեփաննոս վարդապետն, վասն կորուսեալ տղայի միոյ Բաղտասար անուամբ, որ էր Ալաշկերտցի, և ի Ղարաքիլիսայ գիւղէն: Որոյ մայրն՝ որոյ անունն էր Սինամ, կին Մարութայի ումեմն հանգուցելոյ, զթուղթ եբեր յԻսաղ փաշայէն Բայազտոյ առ սրբազան վեհն թէ՝ այս պառաւուս որդին ի Թիֆլիզ է գնացեալ, թուղթ տուր սմա, որ երթայ բերէ: Իսկ յորժամ եկն աստ պառաւն, լուաւ թէ անտի եկեալ՝ և ի Կարին է գնացեալ: Վասնորոյ աղաչեաց սրբազան վեհն գրել զթուղթ առ Կարնոյ Առաջնորդն, զի ինքն երթայր անդ վասն որդւոյն, որպէս զի՝ եթէ գտցէ անդ զորդին, բայց իցէ յայնպիսի տեղւոջ՝ որ ինքն դժուարաւ կարիցէ հանել, նա զօգնութիւն արասցէ՝ թէ ինքեամբ՝ և թէ ի ձեռն այլոց, զի զորդին իւր հանել կարիցէ անտի: Եւ սրբազան վեհն ըստ այսմ մտաց գրեալ զայս թուղթս ետ նմա ի նոյեմբեր ԺԷ: