Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զպատասխանի թղթոցն Հաշտարխանու նուիրակ և Առաջնորդ Յովսէփ վարդապետին, այժմ գրեալ յղեաց սրբազան վեհն առ նա: Զի ի Մօզտօքու դարձեալ ի Ղզլար, Բ թուղթ էր գրեալ առ սրբազան վեհն, մինն ի յունվարի ԺԲ, ի ձեռն Թիֆլիզեցի մեր ճորտ Յարութիւն տղայի միոյ՝ որ յառաջ աստ ի Դպրատանն էր, և Յուսիկ կոչիւր: Եւ զերկրորդն ի Ղզլարու դարձեալ, ի մարտի Ե, ընդ իւր եղբայր Մովսէսին: Եւ յերկոսեանսն ևս խնդրէր զթուղթս: Որք են թուղթ առ Ղզլարու նոր կամէնդատ և պօլկովնիկ Իւան Պետրովիչ ոմն, որ էր ի մեր ազգէ, և Ղափանցի: Որ յետ վախճանման հօրն՝ որ լեալ էր պօ՛տ պօլկովնիկ, գնացեալ էր ընդ եղբարց իւրոց ի դուռն կայսեր: Եւ անտի ընդ զօրացն գնացեալ ի մեծ մարտն, որ ընդ օսմանցիս, զմեծ և երևելի քաջութիւնս էր ցուցեալ: Զորոյ զքաջութիւնն գովաբանեալ մեծի Զօրապետի առաջի կայսեր, մեծարեալ էր զնա կայսրն, տալով զպօլկովնիկութիւն, և զկամէնդատութիւնն Ղզլարու: Ուստի՝ շնորհաւորութիւն գրեաց նմա սրբազան վեհն, որ դեռ նո՛ր էր գալոց անդ, և էր փեսայ Ներսէս աղային: Եւ գրեաց զի խնամս ունիցի ի վերայ համազգեաց իւրոց, և զսէր առ սուրբ Աթոռս և առ մեզ:
       Թուղթ ևս ի Ղզլար , առ Զաքարիա Պաւլիչն, որ է՛ր մայեօռ և զօրապետ Ղզլարու, և մերազգ: Օրհնութիւն և շնորհակալութիւն վասն սիրոյն որ առ սուրբ Աթոռս և առ մեզ: Թուղթ ևս ի Ղզլար՝ առ Անդրէի Միխայէլիչն, որ էր Ռուս, և պատուովն կապիտան կայսերական, և զինուոր, և գլուխ մաքսապետացն Ղզլարու: Շնորհակալութիւն վասն սիրոյն, զոր ունէր առ ազգս մեր, և առ սուրբ Աթոռս, և առ մեզ, և առ Յովսէփ վարդապետն:
       Թուղթ առ Մակար Վասիլիչն , որ է՛ր որդի Ներսէս աղային, և ընկեր մաքսապետութեան վերոյգրեալ մաքսապետին, նոյնպէս օրհնութիւն և շնորհակալութիւն: Եւ սոցա ամենեցուն յորդորումն, զի մնասցեն ի նոյն սէր: Եւ սմա յատուկ շնորհակալութիւն ևս, որ սեղանի գոգնոցին և մեծ վարագուրացուին լաւ օգնութիւն էր արարեալ՝ զորս հոգայր Յովսէփ վարդապետն: Սոցա երեցունց օրինակն ի բոլորագրահամար տետրոջն է, յերեսն ՉՀԶ, ՉՀԷ: Թուղթք ևս առ Գ իշխանս՝ որք ի Ղզլար, այսինքն՝ առ պարոն Գեօրկինն, պարոն Եղիայն, և պարոն Յոհանջանն, նոյնպէս շնորհակալութիւն վասն հարազատութեանցն և սիրոյն, և յատուկ շնորհակալութիւն, որք դրամս էին տուեալ ի յօգնութիւն գոգնոցին (Բ) (Բ) (կս ) ի մասնակցիլ նմին: Թուղթ առ պարոն Գեօրգինն Էստատեան, որ յայսմ ամի էր երիցփոխան ի Ղզլար. նոյնպէս շնորհակալութիւն վասն սիրոյն և հարազատութեանցն, որ իւր ձեռօք ողջոյն էր գրեալ սրբազան վեհին ի Յովսէփ պետի թղթոջն վրացերէն: Թուղթ ևս առ Յովհաննէսն և Մնացականն, որք վասն հոգւոյ հօրն իւրեանց նոր վախճանեալ Աբրահամին ոսկերչի զմէկ արծաթեայ սկիհ էին տուեալ սրբոյ Աթոռոյս: Օրհնութիւն: Թուղթ ևս առ Չիպուխլուեցի Յարութիւնի որդի Կարապետն, որ ի մասնակցութիւն սրբոյ եկեղեցւոյս մերոյ սեանց նորոգմանն, դրամ էր տուեալ: ) օրհնութիւն և շնորհակալութիւն: Թուղթ առ Ահարցի և ի Ղզլար հանգուցեալ զարկեար Մինասի կին Արզուն գրեցաւ, վասն Ա ձեռք տանն, զոր այրն իւր ի ժամ վախճանին կտակեալ էր սրբոյ Աթոռոյս, այնու պայմանաւ, զի որքան իւր կին Ներսէսի դուստր Արզուն կենդանի է՝ նստցի ի նմա, և յետ մահուան կնոջն սրբոյ Աթոռոյս լիցի: Եւ այսր աղագաւ կինն Ա գիր էր տուեալ ի բերանոյն, հաստատելով զկտակ առն, և ինքն ևս զնոյն խոստանալով, զի յետ իւր մահուանն սրբոյ Աթոռոյս լիցի: Զի որպէս իմ այր Մինասն տուեալ է ասէ սրբոյ Աթոռոյն, ես նորին կենակից Արզուս ևս ետու: Ուստի՝ յետ մահուան իմոյ. մի՛ ոք ի յընտանեաց կամ յօտարաց դաւի արասցէ այս տանս, զի մեզ անյիշատակս յիշատակ լիցի ի դուռն սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի: Տան կողմունքն ևս էին գրեալ, որք էին, հիւսիսակողմն՝ Փանոսի տունն, հարաւակողմն՝ քուչայ. Արևելից կողմն Բէկլարի տունն, և Արևմտից կողմն Սողոմօնի տունն: Եւ բազումք զթուղթն ձեռագրեալ՝ Բ օրինակ էին արարեալ, զմինն աստ էին յղեալ որպէս ասացաւ ի վերն, և զմինն անդ առ սրբոյ Աթոռոյս գործակալսն թողեալ, զի ըստ ժամանակին այնու տիրեսցեն տանն: Ուստի՝ գրեաց սրբազան վեհն օրհնութիւն և շնորհակալութիւն առ կինն, և պատուէր՝ զի հաստատուն պահեսցէ զխոստումն առն իւրոյ զարկար Մինասին, և իւր, զի յիշատակ լիցի ինքեանց միշտ: Թուղթ ևս առ Ղզլարցի Պօղոսի որդի հանգուցեալ Իսախանի կին Մարիամն, վասն կտակի առն իւրոյ, որ ի ժամ վախճանին՝ զտունն իւր և զայգին կտակեալ էր սրբոյ Աթոռոյս: Այսու պայմանաւ, զի որքան կինն կենդանի է նստցի ի տանն, և զտունն և զայգին վայելեսցէ, և յետ մահուան կնոջն սրբոյ Աթոռոկս լիցի: Իսկ եթէ կինն առն երթիցէ, ապա բոլոր տունն և այգւոյ կէսն սրբոյ Աթոռոյս լիցի, և այգին կնոջն լիցի: Զայս միջնորդութեամբ և ձեռամբ իւր խոստովանահայր տէր Մարգարին էր կտակեալ, որոյ կտակագրի օրինակն յղեալ էին աստ, զոր և ձեռագրեալ էին գիտակքն. իսկ զիսկն տուեալ էր անդ Յովսէփ վարդապետն գործակալացն սրբոյ Աթոռոյս, զի առ ինքեանս պահեալ՝ ըստ ժամանակին տիրեսցեն տանն և այգւոյն: Իսկ զի կինն փոքր ինչ դժկամակ լեալ՝ կամեցեալ էր տալ զտունն ընտանեաց իւրոց, ուստի՝ Յովսէփ վարդապետն գրէր յորդորումն գրել նմա զի հաստատուն պահեսցէ զկտակ առն զի ինքեանց յիշատակ լիցի: Զոր և սրբազան վեհն գրեաց յոյժ յորդորմամբ:
       Թուղթք ևս առ գործակալսն սրբոյ Աթոռոյս՝ պարոն Դանիէլն, և պարոն Նուրիջանն, որք աշխատեալ էին ի վերայ վերոյ գրեցեալ երկուց վախուպիցն, և էին յոյժ, հարազատք սրբոյ Աթոռոյս, և Յովսէփ վարդապետին ձեռնտուք անդէն ի Ղզլար: Վասնորոյ՝ յոյժ օրհնութիւն և շնորհակալութիւն գրեցաւ երկուցն ևս, և պատուէր ի նոյնն մնալ, և ամենայն արդեանց սրբոյ Աթոռոյս, և վախուպիցն և յիշատակացն՝ հարազատօրէն մուղայէթ լինիլ: Եւ Դանիէլին յատուկ շնորհակալութիւն ևս, որ ընդ իշխանաց քաղաքին կատարելով զհրաման սրբազան վեհին, զհօրեղբօր որդի սրբազան վեհին ազատ էին արարեալ յամենայն արքունական հարկաց: Թուղթ ևս օրհնութեան և շնորհակալութեան առ Ղզլարու իշխանսն գրեցաւ, և պատասխանի իւրեանց թղթոյն: Որք որպէս ասացաւ ի վերդ, զհօրեղբօր որդի սրբազան վեհին զԷլիազն ազատ արարեալ յամենայն հարկաց՝ գրեալ էին սրբազան վեհին: Նաև շնորհակալութիւն դարձեալ և օրհնութիւն վասն առ սուրբ Աթոռոյս հարազատութեանց և սիրոյն, և պատուէր ի նոյնն մնալ: Եւ վասն Էլիազին, զի որպէս արարեալ են նմա խնամս, նոյնպէս ի խնամ ունիցին միշտ: Թուղթ ի Հաշտարխան առ Շամախեցի սարգիս աղայն, ո՛չ այլ ինչ այլ միայն սէր՝ և օրհնութիւն վասն հարազատութեանցն և մխիթարութիւն ևս, զի կոտր էր անկեալ:
       Թուղթ ևս ի Մոսկոս՝ առ Եղիազար աղայն, որ ըստ խոստմանն իւրոյ՝ որ ասացաւ ի ՌՄԻԵ և յապրիլի ԺԹ, թափեցուցեալ վասն սրբոյ Աթոռոյս զմէկ ջուխտ մեծ և ազնիւ զանկակ, յղեալ էր ի Հաշտարխան, զի անտի նաւու յղեսցեն ի Բաքու՝ և բերցի աստ: Որում օրհնութիւն և շնորհակալութիւն յոյժ յոլով: Նաև՝ մեծ վարագոյրն զոր Յովսէփ վարդապետն կարել տայր ի Ղզլար՝ որ ի վերն յիշեցաւ, կամեցեալ էլ սա իւրեան ևս առնել յիշատակ տալով և ինքն զդրամս, ի գինս նորին, առ ի մասնակցիլ նմին. (Է) այսր աղագաւ ևս գրեաց զշնորհակալութիւն: Նաև վասն սիրոյն և հարազատութեացն որ առ սուրբ Աթոռս և առ ինքն, և լաւութեացն՝ որ առ Յովսէփ վարդապետն : Եւ խնդիր՝ մնալ ի նոյնս միշտ: Որդւոցն իւրոց՝ Յովհաննէս՝ Մինաս և Յովակիմ աղայիցն, ողջոյն: Օրինակն ի բոլորագրահամար տետրոջն է, յերեսն ՉՀԸ, ՉՀԹ , ՉՃ:
       Թուղթ ևս առ ինքն Յովսէփ վարդապետն, ի պատասխանի երկուց թղթոցն , որք ի վերն յիշեցան իսկզբան բանիս: Առ որ հասեալ էր այն թուղթըն սրբազան վեհին, որ գրեցաւ առ նա ի յունվարի Դ, համառօտ: Զոր յիշէր ի յետին թղթոջն, որ ի մարտի Ե էր գրեցեալ: Եւ զայս գրէր նախ, թէ մեր Եսային դարձեալ ի Պետրպօլքու ի Մոսկով, գրէ թէ՝ զքեզ բերելոց են ի մայիս ամսեանն ի Պետրբօրք՝ իւրեանց ծախուքն, զի օծանիցես զեկեղեցին: Ուստի ասէ թէ՝ մինչև ցարդ չես յղեալ յայսկոյսն զնոր նուիրակ, այլ մի՛ յղել, մինչև տեսից թէ ե՛րբ տանին զմեզ, և կամ տանին թէ ո՛չ: Եւ երբ և գրեցից, յայնժամ յղեա՛ զնոր նուիրակն, զի ես եկից: Գրեաց թէ՝ բարի է, եթէ տանելոյ են զքեզ՝ կամ տարեալ իսկ են, մեզ գրեալ ծանո՛: Եւ գրէր թէ՝ յորժամ Եսային աստ եկեսցէ, զնորին առեալ քսուրսն կամ ընդ ինքեան եմ յղելոց, և կամ ի վերայ Թիֆլիզու՝ ի ձեռն որիշ հաւատարիմ մարդոյ շուտով: Գրեաց թէ՝ որպէս և պատշաճն է՝ այնպէս արա: Քանզի դու գիտես զտեղւոյդ և զճանապարհաց որպէսն: Զարտաւայ ևս էր առեալ ի Տաղստանու, ընդ մեր գրեցելոյ, գրեաց զայն ևս շուտով ընդ Եսայուն, կամ ընդ այլ հաւատարիմ մարդկանց յղել շուտով: Եւ թէ՝ ահա զոր ինչ օրհնութեան թուղթս էիր խնդրեալ յայս Բ թղթոջս, զամէնն գրեալ առ քեզ յղեցաք: Նոյնպէս և վասն Զանկակացն՝ Եղիազար աղային և իւր որդւոյն գրեցաք զթուղթ օրհնութեան և շնորհակալութեան: Իցէ թէ՝ ասէ մինչև ցարդ նաւու յղեալ իցես ի Բաքու զԶանկակսն, որպէս խոստանաս: Եւ զի գրէր թէ՝ եղիազար աղային գրեա՛ թէ՝ զամենայն որպէսն մեր ի Յովսէփ վարդապետէն իմա, զի ի հարկէ տանելոց էք զնա յայդր վասն օծման Պետրպօլքու եկեղեցւոյն: Սրբազան վեհն ևս այնպէս գրեալ նմա, սմա ծանոյց: Եւ վասն վախուպ տանցն և այգւոյն Ղզլարու որք ի վերն յիշեցան, օրհնութիւն և շնորհակալութիւն գրեաց սմա. և պատուիրեաց ջանալ՝ զի հաստատուն լիցին: Եւ զի զՎարդան վարդապետն՝ որ էր սպասաւոր սորին, ըստ խնդրոյ ժողովրդեանն Մոսկովու յղեալ էր անդ ի մէջ նոցա: Իսկ այժմ նոքա չթողուին, ասելով թէ՝ թող սրբազան վեհն զսա մեզ բաշխեսցէ: Քանզի մեզ խոստացեալ է ի վաղուց հետէ ըստ խնդրոյ մեր՝ յղել աստ զքահանայ կամ զԱբեղայ՝ կամ զսարկաւագ ոմն, թող զսա աստ թողուցու, սա մեզ բաւական է: Իսկ Յովսէփ վարդապետն կամէր զնա հանել անտի որպէս գրէր, և նոքա ո՛չ թողուին, և կամէին ևս թուղթ գրել առ սրբազան վեհն, և ի սմանէ խնդրել: Ուստի սա գրէր թէ՝ երկնչիմ թէ՝ եթէ զնա անտի հանցուք, նոքա զայլ ոմն խաբեբայ ճարեալ յայլուստ պահեսցեն անդ, և սրբոյ Աթոռոյդ խոչ լիցի, եթէ ո՛չ է յոյժ ընդդէմ, շնորհեա զնա նոցա: Բայց թէ շնորհելոց իցես, մերովս խնդրանօք շնորհելդ բարւոքագոյն է, քան թէ նոցին խնդրանօքն, իբրու ակամայ: Գրեաց թէ՝ դեռ ի նոցունց թուղթ ոչ է եկեալ առ մեզ, դու տես, թէ սիրով չթուլատրեն , այլ պնտապէս ստիպեն, յայնժամ վերստին մեզ գրեա՛: Վասն Սարգիս աղահին ասէ որ մխիթարութեան թուղթ էիր խնդրեալ, ահա յղեցաք, տուր իւրեան և ի դիմաց մերոց մխիթարեա՛: Բայց որպէս յառաջ՝ որ ասացաւ ի մարտի Զ նոյնպէս և այժմ գրէր՝ գրել առ այն սարգիս աղայս վասն առ Ագուլեցի Յովսէփն եղեալ Յակոբ կաթողիկոսի թամասուկին, զի առնուցու ի նմանէ: Գրեաց թէ՝ զայդ պատշաճ ո՛չ տեսաք գրել, որոյ պատճառն գրեալ եմք ի մարտի Զ. զի շատ հետևելով՝ զոչինչ առնեմք: Վասն Սաղիմայ անդ գնացօղ նուիրակին որ յիշեցաւ ի մարտի Զ, գրէր թէ՝ դեռ չերևի յայս կողմունքս. բայց գրեա՛ որ եպիսկոպոս չյղեն: Գրեաց թէ՝ աեաջին եկօղն այլ չէ գալոց, լուաք թէ զԱբեղայ են յղեալ, դեռ չիմացաք զհաւաստին: Եւ Հալէպցի Ախթարմայ ոմն՝ անդ ի դրունս Ռուսաց անկանելով՝ կամէր առնուլ զդուստր Ղևոնդ աղային, իսկ սա արգելոյր: Գրեաց պնտապէս կանգնել՝ և չթողուլ, զի մի՛ այլոց չար ճանապարհ լիցի ասէ: Իսկ և զպատճառս յետանալոյն այս թղթոցս գրեաց, որ էր յԵրևան ի Նաւռուզին շատ յամիլն, (զոր և լաւապէս անցուցաք ասէ), և այլ շատ զբաղմունք և որիշ թղթադրութիւնք, և վերստին գնալն յԵրևւան ըստ հրաւիրման խանին, վասն դստեր նշանդրէքին, և երկար մնալն անդ: Եւ հիւանդանալն: Եւ նա ինքն ևս հիւանդ էր լեալ, սփոփութիւն գրեաց: Բայց կարճամտաբար գրէր թէ՝ ահա յամենայն տեղիս նուիրակ ես յղեալ ինձ, չգրեցեր թէ՝ զոր տեղի ես տալոց. զի գոնեայ ուրախանայի , թէ և չգնայի, և զանունս գնացողացն խնդրէր գրել: Զոր և գրեաց, և փոքր ինչ սիրով յանդիմանեաց վասն այսպիսեաց կարճմտութեանց և սնոտի մտածմանց: Այլ և՝ նոյն Յարութիւն տղայն՝ որ ի սկիզբն բանիսս յիշեցաւ, ունէր ի Ղզլար փեսայ՝ Սարգիս անուամբ, որ էր Թիֆլիզեցի: Որ ձեռամբ սորին աջահամբոյր էր յղեալ սրբազան վեհին, և զտուրս ինչ ևս՝ վասն մասնակից լինելոյ նորոգութեան սեանց սրբոյ եկեղեցւոյն: Իսկ սա գրէր թէ՝ այսպէս է ասացեալ տղային, զի թէ տեսցէ աստ զպատշաճաւոր յիշատակ ինքեանց լինելի շինուածք իմն, կամ ի քարանց սեանցն, ևս աւելի տացէ, զի մասնակցին հոգևոր յիշատակին: Գրեաց թէ՝ դեռ աստ է տղայն, և յորժամ գայցէ յայտկոյս՝ կամ տայցէ ևս ինչ, գրելոց եմք առ փեսայն իւր զթուղթ օրհնութեան: Եւ խնդրէր գրել Հերակլ Արքային, զի թողուցու նմա տանիլ զտունն իւր ի Թիֆլիզու ի Ղզլար: Զոր խոստացաւ գրել: Քանզի՝ կամէր տղայն էրէց լինիլ ի Մօզտօք: Այլև Չիպուխլուեցի Բայրամի որդի Մանուչար անուամբ տղայ մի գերի անկեալ ի վաղուց ր ձեռս լեկզեաց, այժմ փախուցեալ անկեալ էր ի Ղզլար: Եւ տէր նորին գնացեալ անդ՝ խնդրէր՝ յենարալէն շնորհել ինքեան զգերին իւր, և նա հրամայեալ էր տանիլ: Վասնորոյ՝ յողոք անկեալ առ Յովսէփ վարդապետն արք տեղւոյն՝ մանաւանդ՝ Չիպուխլուեցիքն որք անդ, խնդրեալ էին ճար իմն առնել: Եւ աղաչեալ էր ղենարալն չտալ զնա լեկզւոյն, իսկ նա հրամայեալ էր լեկզւոյն դրամով ծախել զնա: Եւ գին էին հատեալ նմա վեց թուման: Իսկ ի չտալն ումեք դրամ, Յովսէփ վարդապետն ի սոյն Յարութիւն տղայէս՝ և ի սորին փեսայ Սարգսէն առեալ և տուեալ էր: Որպէսզի՝ Յարութիւնն եկեալ ասի ի նորին հօրեղբայր Չիպուխլուեցի տէր Դաւթէն առնուցու, որովհետև աստ էր գալոց լեալ տղայն: Եւ նոյն գերի Մանուչարն գիր էր գրեալ իւր հօրեղբայր տէր Դաւթին զի զայն դրամն տացէ: Բայց ոչ կնիք կայր ի վերայ այն թղթոյն, և ո՛չ ձեռք և վկայութիւն ուրուք, և ոչ գոնեայ Յովսէփ վարդապետն էր ձեռք եդեալ, կամ գրեալ աստ ումեք: Ուստի՝ ի գալն աստ Յարութիւնին, տէր Դաւիթ և այլ Չիպուխլուեցիքն ոչ զդրամն՝ անկանելով յայլ և այլ կարծիս: Եւ զայս ևս ասէին, թէ՝ դիցուք թէ մեք զայդ դրամդ տամք , իսկ մեր տղայն զայն երկիրն լաւ տեսանելով՝ եթէ չգայցէ, մեք ոչ փողի՛ տէր լինիմք, և ոչ տղայի: Եւ այսու բանիւք վիճելով՝ եկին ի դատաստան սրբազան վեհին: Եւ Յարութիւնն ասէր թէ՝ թող այս իմ բերած թղթոյս վերայ ձեռք դնեն, թէ մեք զայս փողս չետուք, ես անդ կարեմ պահել առ իս զայն տղայն, և առնել յաւիտենական ծառայ ըստ սովորութեան երկրին, որ այլ չկարիցէ անտի ելանել: Ո՛ւստի՝ Չիպուխլուեցիքն աղաչէին զսրբազան վեհն գտանել զհնար ինչ: Եւ սրբազան վեհն զայն վեց թուման ետ աստ այն տղային և էառ զբերեալ գիրն, յորոյ վերայ ձեռն դնել ետուք ւ կնիք և պահեցաք աստ, և ղապզ ևս էառ այսու պայմանաւ, զի թէ այն տղայն եկեսցէ աստ, Չիպուխլուեցիքն և տէր Դաւիթն տացեն մեզ աստ զայն դրամն: Իսկ թէ ա՛նդ մնասցէ, ապա Յովսէփ վարդապետն զայս դրամս անդ ի յայս տղայիս փեսայէն և ի սմանէ առնուցու, և իւրեանք զայն Մանուչար տղայն զի՞նչ և կամիցին , այնպէս արասցեն: Եւ զայն ղապզն յղեաց սրբազան վեհն առ Յովսէփ վարդապետն, և զայս իրակութիւնս նմա ծանոյց, և գրեաց, զի թէ գայցէ այն տղայն, հաւատարիմ մարդով զնա յղեսցէ աստ, և զայն ղապզն անդ նոյն տղային և իւր համշարի Չիպուխլուեցւոցն, և դարձեալ առ ինքն պահեսցէ, մինչև եկեսցէ աստ ասյն տղայն և մեք զփողն աստ առեալ՝ գրեսցուք ինքեան, որ զայն ղապզն տացէ նոցա: Իսկ եթէ ո՛չ եկեսցէ, ապա՛ այն ղապզն բաթալ լիցի, առնուցու անդ ի յայս Յարութիւն տղայիս փեսայէն զմեր դրամն, և զայն ղապզն տացէ նմա, և զայն տղայն որպէս կամիցի առնել, այնպէս արասցէ: Եւ վասն սոյն բանիցս, Ա գիր Յարութիւնն գրեաց իւր փեսային, և Ա գիր ևս տէր Դաւիթն գրեաց առ անդ եղեալ Չիպուխլուեցիսն, զորս եդաք ի ի թղթոջ Յովսէփ վարդապետին, տալ նոցա: Զայս ամենայն եդեալ ի մի պահարան, պատրաստեցաք յղել ի Հաշտարխան առ Յովսէփ վարդապետն. ապրիլ Լ:
       Բայց յետոյ Թիֆլիզեցի Վանքի եկեղեցւոյ տէր Ղազարն տարաւ մինչ եկեալ աւագ քահանայ եղև ի մայիսի ԺԴ: Որպէս ի ներքոյ ասելոց եմ: