Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այս գաւառ յիշատակի առ Պերփէրուժէնի ՚ի գիրս կառավարութեան գլ. 44. ուր առ պակասութեան յունական տառից` գրի Դղերմադզու: Յիշատակէ զնոյն եւ Ղեւոնդ պատմիչ ՚ի գլ. զ. ՚ի գրելն վասն Մահմէտի ուրումն ոստիկանի. *Եւ գնացեալ խրոխտալով ՚ի գաւառն Ջերմաձոր ելանէր, եւ զորս միանգամ գտանէր… կոտորէր անխնայ: Նոյնպէս եւ Թովմաս Արծրունի յիշէ ՚ի գրելն վասն Գուրգենի եղբոր Գագկայ. * Առնու զԲերդն Զուել եւ զգաւառն կոչեցեալ Ջերմաձոր որ է մասն երկրին Մոկաց:

Այլուր առ նմին Թովմայի ՚ի ա. 15. դնի յայս գաւառ Ջուղայլ ամրոց` որ թուի լինել նոյն ը վերոգրեալ բերդին, եւ վրիպակաւ գրչաց այլայլեալ. * Վարդան Մամիկոնեան (ասէ)… խոյս տուեալ գնաց (զ)կողմամբքն Մոկաց ՚ի խոխոմս Տօրոսական լերինն ՚ի լեսուրս Ջերմաձորոյ, եւ բնակէ յամրոցին` որ այժմ Ջուղայլ վասն անխեդեդ ամրութեանն գեղջակաբանեն: Փոքր մի զկնի ՚ի բ. 1. այլազգ եւս գրի այսպէս. * Այս լուր դառնութեան եհաս առ մեծն Վարդան Մամիկոնեան, որ էր ամրացեալ ՚ի Տորոսական Զռայլ: