Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յորմէ սիրով մեծաւ եւ օրհնութեամբ բազմաւ, Քրիստոսաձիր սուրբ ողջունիւ, եւ պահպանողական շնորհիւ սրբոյ իջման տեղւոյս նորին` գիտասջի'ր սիրելի եւ հոգեւոր որդիդ մեր` եւ սրբոյ Աթոռոյս ծոցածին եւ հարազատ զաւակ Յովսէփ Աստուածաբան վարդապետ: Զի ի սկզբան այսր ամի ի յունուարի Դ, գրեցաք առ քեզ թուղթ, որոյ զպատասխանին ո'չ եղեւ տակաւին առնուլ մեր յերկարաձիգ միջոցիս: Բայց ընկալաք զերիս թուղթսն քո զգրեցեալսն յանցեալ ամն նոյեմբերի ի 1, եւ ի 22 եւ ի սոյն տարւոյս յունուարի ի 22, որովք եւ իմացեալ զԱստուածայաջող եղելութեանցն կողմանցդ` սրտադիւր եղաք: Եւ կամէաք ո'չ անագանել զանդրադարձսն, սակայն յարտաքուստ մարտք եւ ի ներքուստ արհաւիրք անպակաս յաջորդեալք հետզհետէ կասեցուցին մինչեւ ցարդ: Եւ այսոքիկ այժմ ոչ յայլոց` եթէ ո'չ ի տիրողաց մերոց խստաց բարբարոսաց որք բարւոք էր եթէ յայնցանէ հեթանոսաց իցէին, որք բռնութեամբ զօրինացն գործեն ըստ Առաքելոյն բանի, զգացուցմամբ խղՃի մտացն: Այլ արտուղեալք յամենայնէ Ճանապարհէ բարւոյ եւ յառաջեալք ի չար անդր` ամենայնիւ վրդովեն զխաղաղութիւնն, թշուառանան ինքեանք եւ տառապեցուցանեն զմեզ: Որպէս ծառքն, նոյնպէս եւ պտուղք իւրեանց` միթէ ի տատասկէ քաղի թուզ, եւ ի փշոյ խաղո՞ղ: Ո'չ երկարել կամելով զանախորժալուր գործոց սոցա համառօտիւք անցցուք զամենավնաս արարողութեամբք սոցա եւ վնասակրութեամբք եւ վշտիւք մերովք: Յապրիլ ամսոյն հետէ ցարդ ոչ եղեւ երկրիս եւ մեզ անդորրութիւն տեսանել. ընկալեալ զվայըն Մարգարէին զոր տայ քաղաքին ունողի զմանուկ իշխան: Քանզի ունելով սորա իբր զառնլիս ի Խօյու խանէն` յոչ տալն նորան, ժողովեալ զբազմութիւն զօրաց յեղակարծ գնաց ի վերայ նոցա. եւ նա անպատրաստ գտանեցեալ` խոնարհեցաւ, եւ կատարեաց զանցեալսն, եւ զեղբայրն ետ պատանդ. զոր առեալ սա եբեր, եւ դարձեալ արձակեաց. ապա նոքա եկին ի վերայ սորա հանդերձ Նախջուանու խանիւն. որոց զգալուստն մինչ լուաւ սա, գնաց ի Նախջուան, եւ անտի երկուցեալ դարձաւ եւ բնակեցաւ մօտ ի բերդն. եւ ի ժամանել նոցա առ ինքն` մարտեաւ, բայց պարտեցաւ եւ եմուտ ի բերդն: Իսկ նոքա ի քանիս աւուրս բանակեալ ի նորագաւիթ գիւղի անդաստանսն, ապա հրակիզելով զգիւղորայսն եկին եւ ընդ ներքին կողմն սրբոյ Աթոռոյս անցին, եւ գնացին աւերագործութեամբք ի տեղիս իւրեանց: Բայց զգիւղս մեր ոչ հրկէզ արարին, եւ ո'չ էր կամ նոցա վնաս տալ սրբոյ Աթոռոյս, սակայն անսանձ զօրքն զլծկան տաւարսն մեր եւ զմասն մի յանդէոց` եւ զգիւղի անդեայսն ամենայն արտաքոյ պարսպին գտեալ յաւարի առին, հանդերձ այլ վնասագործութեամբք: Զկնի այնորիկ` խելօք իշխօղն երկրիս վերստին զօր ժողովեալ ի Շարուր` դարձեալ կամի գնալ Նախիջեւան որպէս թէ առնուլ զվրէժ վնասուց նոցա: Որովք անցիւք եւ արարմամբք ամենավշտակիր երկիրս ի տատանման կայ: Եւ մերս տաժանելի կիրք` անգրելիք: Յաղագս որոց ոչ ունելով զապահովութիւն անձին եւ զհանգստութիւն մտաց` արգելեալ եղաք ի գրութեանց հարկաւորաց իսկ այժմ հազիւ ժամ գտեալ, ահա գրեմք զայս թուղթ ո'չ թողլով զսիրելիդ առանց պատասխանւոյ: Արդ գրեալ էիր զգնալդ ի բանակն մեծ առ պայծառափայլ Քնէազն, եւ զխնդիրն հասարակութեան Նոր Նախիջեւանցւոց` մատուցանելդ նմա, բայց զկատարումն` յետոյ լինել ցուցանելով. մինչ պատերազմն վՃարեսցի: Եւ ծանուցեալ էիր զառնուլն վեհ իշխանին զԵաշ եւ զԱքերման, զԴուբնասար, զՔիշնով եւ զայլս: Նաեւ զԲէնդէր, եւ Կայսերն Մեծի` զԲէլղրաթ եւ զՈւլահ, եւ զայլ տեղիս: Եւս եւ զշնորհելն Պայծառափայլին` մերայնոցդ զմզկիթն ի լինել յեկեղեցի, եւ զքո օծանելն զնա յանուն սրբոյ Լուսաւորչին եւ բարւոք շարժմամբ եւ արարողութեամբ հաՃեցուց անելդ զիշխանն մեծ, եւ ի գերամբարձ կայսերուհւոյն զպարգեւս ընդունելն նոցա եւ քո, եւ զտածելդ եւ զբարեկարգելդ զմերայնեայսն որք ի կողմանսդ, եւ զայս եղելութիւնս եւ զորպիսութիւնս զուարՃալիս: Որովք արդարեւ` զգեցաք զուրախութիւն ի վերայ անմխիթար տրտմութեանս զոր ունիմք վասն տառապանաց կողմանցս. եւ փառս վերառաքեցաք գոհութեամբ ամենաբարերարին Աստուծոյ` պարգեւողին զյաջողութիւն հաւատացեալ Տէրանց, եւ նոքօք խնամողին զազգ մեր: Եւ լիաբերան օրհութեամբ օրհնեցաք զբարեացապարտ եւ զգերփառունակ զիշխանն Պայծառափայլ` զխնամակալն ազգի մերոյ, եւ եւս օրհնեցաք զսիրելի եւ զհոգեւոր որդիդ մեր` որ գուն գործեալ ջանաս եւ հնարես զբարեդիպութիւն եւ զմխիթարութիւն բազմավշտակիր մերազնէիցդ, յորում Տէր տացէ կարողութիւն եւ զօրութիւն ի բարօրութեան եւ յառաջադիմութեան պահելով խաղաղակեաց եւ արգասաւոր` բարեօք: Խնդրեալ էիր ապա գրել զթուղթս առ Կայսրն Գերմանացւոց եւ առ Պայծառափայլ վեհ իշխանն եւ առ Ամբրոսիէ եպիսկոպոսն, եւ առ Սչովայու ազնիւ ԱղաՃայ Յովհաննէսն: Բայց եւ գրեալ էիր թէ հագարացիքն զհաշտութենէ խօսին, եւ սոքա հաՃին, եւ այլն. եւ թէ` ի գնալս ի Սչովայ, գալոց են եւ այլ տեղեաց մերայինքն անդ, եւ խորհրդակցելոց եմք վասն խնդրոյ մերոյ ի Կայսերէն. զորմէ յետոյ գրեցից: Ապա մեք ո'չ եմք անյօժար ի գրել զայնս թուղթս, սակայն նկատելի է առ վախՃան ձեռնարկութեանց դոցա, թէ հաշտելոց են, եւ յառեցելոցն դարձուցանելոց, թէ` զա'յլս եւս տեղիս առնլոց են, եւ զայլ կերպ ցուցանելոց: Ուրեմն` վասն զանազան կարծեաց պատշաՃ վարկաք փոքր մի եւս մնալ, մինչեւ նշան կատարման իրաց դոցին երեւիցի, ըստ այնմ որ գրեալ ես թէ` զՔիլի եւ զիսմայիլ եւս առնելոց են` որ Դանոբայ այս կողմն բոլորապէս իւրեանց լինիցի, ապա հաշտելոց են: Եւ սիրելիդ ըստ խոստմանդ յետ դարձիդ ի Սչովայու զպատշաՃատեսութիւն խորհրդակցութեան ձերոյ եւ զայլ եւս որպիսութիւնս գրեալ ծանուսցես մեզ, եւ յայնժամ լաւապէս տեղեկացեալ մեր թէ ո'ւր լինի սահման բաժնի դոցա եւ ի՞նչ տեղիք են լինելոց ի տէրունի վիՃակ մեզ, ըստ այնմ գրեսցուք զթուղթսն զորս խնդրեալ ես: Խնդրեալ էիր եւ զկոնդակս գրել ի վերայ նորաստաց տէրունեացն ժողովրդոց իբր վասն նուիրակութեան, բայց եւ դարձեալ ծանուցեալ էիր զխղՃութիւն նոցա ի պատՃառս տառապակրութեանցն որ յառաջնոց իշխողացն, եւ զաղքատութիւնսն: Ապա` տակաւին նոր ոգի առեալ նոցա, ո'չ է յուսալի ի նոցունց զիրս, այլ մնասցեն առ ժամանակ մի եւ տեղաւորեսցին եւ վայելեսցեն զնորագիւտ խաղաղութիւնն: Յետոյ ի հարկէ գրելոց եմք զուրախակցութիւն եւ զայլ ինչ որք ի դէպ են եւ լինիցին: Բայց առ հանգուցեալ Խանփէրի խանումի որդիսն աղայ Աւետիքն եւ աղայ Սիմօնն, որ զմխիթարութեան թուղթ էիր խնդրեալ, ահա գրեալ յղեցաք: Ի կողմանէ նուիրակութեանն Հաշտարխանու եւ կողմանցն գրես թէ յամենայ` եւ այլն, սիրելիդ իմ յիրաւի այդոքիկ հարկաւորք են, յորս աշխատիս, բայց այն եւս ոչ է անփոյթ առնելի, զի այս կողմունքս ընդ որս եւ Վրաստան, ի յետին խղՃութեան են, եւ Օսմանցւոց երկիրն ի սաստիկ վրդովման, այժմ օգնութիւն սրբոյ Աթոռոյս յայդրուրտ պարտի լինիլ. իսկ եթէ առ գործն դորին եւս թոյլատրել լինիցի, այլ ուստի՞ է յուսալի օգնութիւն գտանել: Ուրեմն որքան կարելի է, փութասցից եւ առ հոգացումն գործոյ այդմ վիՃակի: Վասն թագին քոյ զոր ինչ Մինաս վարդապետն լուեալ ի մհտ. Գալստանէն ծանուցեալ էր մեզ, եւ մեք յառաջ գրեալ եմք քեզ, յայնմհետէ ցարդ ո'չ եւս ունիմք զտեղեկութիւն, եւ թէ առ մեզ եկեսցէ, անյապաղ յղելոց եմք առ քեզ: Եւ վասն Աւետիք վարդապետին զոր ինչ գրեալ էիր իմացաք: Եւ զսիահին իրցն տեսեալ` կոչեցաք զնա առ մեզ եւ պահանջեցաք զնշանակեալսն ի նմին, զշուրջառն որ ըստ գրելոցդ նշանաց էր, առաք, իսկ յայլ մանրամասնեայ իրացն, զո'րն խարՃեալ ասաց` եւ զորն այո, եւ ոչ. որոց աղագաւ գիր մի եւս գրեցոյց առ քեզ, զոր Իսահակ եւ Ղունկիանոս վարդապետքն կնքեցին, եւ յղեցաք, տեսանելոց ես: Ի գալոյն հետէ մինչեւ ցարդ Լ թուման եւս ի մէնջ է իբր փոխ առեալ առ ի խարՃել, որովհետեւ իւր դրամն առ ինքն չէ, եւ դեռ ո'չ բաւականանայ, ընդ այնպիսւոյն գլուխ դնելն ոչ է բարեվերջ, որ ոչ է ընտրեալ զօգուտն եւ զվնաս անձին իւրոյ, հայիմք թէ իցէ զի ի համեստութեան կողմն շրջիցի. ապա թէ ո'չ, շահ չունի եւ այլն: Իսկ զգրչեայ գիրքն ի տանէն իւրեանց բերեալ` տուեալ էր ի ներսս. զոր ըստ խնդրոյդ ահա յղեցաք ի Թիֆլիզ առ տէր Ղազարն` հասուցանել առ քեզ: Յառաջ գրեցեալ թղթովն մերով, զկարմիր եւ զկանանչ գռզէթ եւ գռնէտուր` եւ զմինալու ղութիս եմք խնդրեալ ի սիրելւոյդ յուսամք թէ այն թուղթն ժամանեալ իցէ քեզ, եւ հոգացեալ իցես զայնս, եւ թէ ո'չ, գրեսցես ի Հաշտարխան շուտով առնուլ եւ յղել. զի ի պահանջողացն զերծանիլ ո'չ կարեմք: Այլ եւս Պօլսեցի Սահակ տղայի Ծ ղուռուշն էհաս մեզ, որպէս եւ յառաջ քան զայս գրեալ է քեզ Իսահակ վարդապետն մեր վասնորոյ գրեմք ահա, զի զփոխանակն 5 ղուռուշին այնորիկ` վերընկալցիս յայդր յարդեանց սրբոյ Աթոռոյս: Եւ զհարազատական թուղթդ մի պակասեցուսցես, գրելով զհարկաւոր որպիսութեանց, մանաւանդ զպատերազմէն` զի ի հագարացւոց կալուածոյն ո'չ ոք կարէ գրել մեզ զայնցանէ կասկածելով ի նոցունց` որք տկար գոլով` ո'չ կամին զհռչակ հարկանելն տկարութեան իւրեանց: Ապա քեզ սիրելւոյդ է հարկ գրելն մեզ զի՞նչ եւս տեղիս առնուլն դոցա եւ ցո՞ր վայր հասանիլն, եւ յինչ միտս գոլն` որքան եւ գիտես, զի իմացեալ ըստ այնմ խոկասցուք առ գրելիսն մեր եւ առ այլ ինչ առնելիս. եւ շնորհակալութեամբ օրհնեսցուք զհարազատ սիրելիդ մեր: Ո'ղջ լեր ի Տէր: Ողջոյն եւ օրհնութիւն տամ հոգեւոր որդւոյն մերոյ եւ քոյ տիրացու Գրիգոր շնորհունակ սարկաւագին, եւ միւս համեստազարդ սարկաւագացն, եւ այլոց ամենեցուն որք առ քեզ են, որք հանդերձ քեւ եղիցին յանձնեցեալք ի խնամս Տեառն:

Գրեցաւ ի ՌՄԼԹ թուոջս, եւ ի հոկտեմբերի... ի Լուսակառոյց Աթոռս սուրբ Էջմիածին: