Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երջանիկ եւ երանաշնորհ... Տէր ... Յովսէփ Արհի եպիսկոպոսի:

Յառաջ քան զայս զմին թուղթ... մատուցեալ եմ վեհանձնութեանդ ի ձեռն եղբօրն իմոյ Տեառն Եփրեմայ Արհի եպիսկոպոսի, զոր կարծեմ ի հարկէ գոլ հասեալ. այլ այժմ հայեցեալ ի յապագայ վտանգս, զորս կրեսցէ Մայր Աթոռս մեր, հարկեցայ ի մտացս սոյն բանիւս զմիտս իմ ծանուցանել Հայրութեանդ, եւ նովիմբ իմանալ զքոյդ միտս. բայց նախ` յիմս կողմանէ միամիտ լիցիս, զի Աստուծով` զոր ինչ հարազատութիւն ունելոց է որդի սիրելի առ իւր ծնողն, զնոյնն` իմ առ քեզ ունել յուսամ ի Տէր, թերեւս այսմ եւ քոյդ Ճշմարտադատ միտքդ վկայեսցէ. եւ զոր ասելոց եմ, է այս: Ահա գլուխ մեր Տէր եւ Հայր ծերացեալ է եւ մանաւանդ թէ ի յետին տկարութիւնս է. եւ ժամանակն նեղ եւ երկիրս խառնակ. թէպէտ որքան սոյն Հովիւս մեր ի կեանս է (որում Տէր Աստուած ըզկեանս խաղաղս պարգեւեսցէ) Աստուծով որպէս բազում անտանելիքն տարլի են եղեալ եւ անցեալ, նմանապէս եւ հանդերձեալքն անցանեն, բայց զի մարդս մահկանացու է եւ այն է ի հասակի ծերութեան եւ Աթոռս դատարկ է Քեզապիսեաց, զի որդի ի տեղի հօր փոխանակեսցէ. եւ մեք թարց Ձեր գիտութեան չկարեմք ինչ վՃռել, եւ մանաւանդ թէ ի քոյդ մտաց չունիմ ինչ տեղեկութիւն թէ արդեօք հաՃիս գալ յայս կողմունս թէ ոչ, զի ի նոյն ջատագով եղէց, որ զմիտս իմ ի քեզ ունիմ հանգուցեալ. որ եթէ կամք Ձեր հաՃին յայսր ի սուրբ Աթոռս գալ, տեղեակ եղէց, որ ո գիտէ, թերեւս մեք յառաջ ելանեմք, քան որոյ ելանելոյն կասկածս կրեմք, սակայն թէ ողջ մնացաք եւ այսպիսի ինչ պատահեցաւ, մեք քոյդ խորհրդոցդ տեղեակ գոլով` ի վերայ նոյնոյ մտացն ջատագով լիցուք, որ անբասիր ի ձէնջ զանձն մեր կացուսցուք:

Զայսքան առ այս բաւական համարիմ ի գրել եւ զայլս թողում խորհել Քոյդ մեծութեան եւ այլն:

Նուաստ Դաւիթ եպիսկոպոս

1799 նոյեմբեր 27

ի ս. Էջմիածին.

Այս թուղթը հանուած է Կար. վ. Շահնազարեանի թղթերից, որ իր ձեռքով գրել է վրէն հետեւեալ ծանօթութիւնը.

«Ի վերայ թղթոյս գրեալ էր ձեռամբ Յովսէփայ արհւոյ` կարծեմ ի պատասխանի Դաւիթ եպիսկոպոսին այսպէս.

«Եփրեմ արքեպիսկոպոս եղբայրն մեր ի սեպտեմբերի 19 գրեալ էր մեզ թէ սրբազան կաթողիկոսն վասն քո օգտի է զիս առաքեալ, որ ինքն այսօր վաղն է, նորին կամքն եւ բոլոր միաբանիցն առ քեզ է եւ դու եւս ակնկալութիւն մեր. Աթոռն եւ միաբանքն քոյ են, զի դու ես Տէր եւ Հայր մեր. եւ այլն: Յետ այսորիկ զիա՞րդ համարձակին զայլ ոք ի տեղի մեր ընտրել. զի Հոգելոյս Հայրապետի հրաւիրակն առ իս է. եւ այժմ լալով գրեալ է զգործն նոցա ապօրինաւոր... ե: